125/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 33 ja 39 §,

sellaisina kuin ne ovat, 33 § laissa 1150/1996 ja 39 § laissa 1446/1995, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a luku seuraavasti:

4 a luku

Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus

30 a §
Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus

Valtion korvaus lastensuojelulaissa (683/1983) tarkoitettuun lastensuojelun suurten kustannusten tasaukseen maksetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (517/1977) 7 §:n mukaan määräytyvälle erityishuoltopiirin kuntayhtymälle.

Korvaus suoritetaan tasasuuruisin erin kalenterikuukauden 11. päivään mennessä.

30 b §
Korvauksen rahoitus

Edellä 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion korvauksen kokonaismäärä vähentää vastaavalla summalla 10 §:n mukaan määräytyvää käyttökustannusten valtionosuutta.

Valtion korvauksen kokonaismäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarvion yhteydessä ja kuntayhtymien osuudet korvaukseen vahvistetaan vuosittain asianomaisen ministeriön päätöksellä niiden määräytymisperusteiden mukaan, joista on säädetty lastensuojelulain 5 c §:n 2 momentissa.

30 c §
Tasauksen seuranta

Erityishuoltopiirin kuntayhtymänon ilmoitettava asianomaiselle ministeriölle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisenä vuonna maksettujen tasauskorvausten kokonaismäärä ja tiedot tasauksen perusteena olleista toimenpiteistä. Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset ilmoitettavista tiedoista.

33 §
Oikaisumenettely

Milloin kunta tai kuntayhtymä on tyytymätön kuntien valtionosuuslain 16 §:ssä tarkoitettuun päätökseen valtionosuuden myöntämisestä, päätökseen perustamishankkeeseen suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta tai päätökseen lastensuojelun suurten kustannusten tasaamiseen tarkoitetusta korvauksesta, kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

39 §
Valtionapuviranomainen

Asianomainen ministeriö on kuntien valtionosuuslaissa tarkoitettu valtionapuviranomainen asioissa, jotka koskevat käyttökustannusten valtionosuuksia, 30 a §:n 1 momentissa tarkoitettua korvausta ja 23 §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja yhteisen hankkeen aloittamisvuodesta silloin, kun kysymyksessä on suuri hanke. Muissa asioissa valtionosuusviranomainen on lääninhallitus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

LA 142/1998
StVM 28/1998
EK 33/1998

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.