120/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan merimiehen lääkärintarkastuksista 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetun asetuksen (476/1980) 8 §:n 2 momentti sekä 10 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 11 § asetuksessa 334/1990, seuraavasti:

8 §
Tietojen antaminen lääkärin- tarkastusta varten

Työntekijän suostumuksella on tarkastavalla lääkärillä ja työterveyslaitoksella oikeus saada tietoja työntekijän aikaisemmasta terveydentilasta häntä aikaisemmin hoitaneilta lääkäreiltä, sairaaloilta ja laitoksilta. Tarkastuksen suorittaneen lääkärin on lähetettävä jäljennös lääkärintodistuksesta työterveyslaitokselle.

10 §
Poikkeuslupa

Sen estämättä, mitä uusintatarkastuksen suorittamisesta ja kelpoisuudesta laivatyöhön säädetään tässä asetuksessa, voi merenkulkulaitos hakemuksesta sallia työntekijän jatkaa ammattiaan, jos se erityisestä syystä katsoo hänet kysymyksessä olevaan tehtävään kelpaavaksi.

Jos työntekijää ei alkutarkastuksessa ole todettu laivatyöhön kelpaavaksi, voi merenkulkulaitos hakemuksesta sallia työntekijän ottamisen toimeen, jos tähän on erityisen painava syy.

Ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen käsittelyä merenkulkulaitoksen on pyydettävä asiasta työterveyslaitoksen lausunto.

11 §
Kielto jatkaa laivatyössä

Sen estämättä, että työntekijä on alku- tai uusintatarkastuksessa todettu laivatyöhön kelpaavaksi taikka hänelle on myönnetty 10 §:n mukainen poikkeuslupa, merenkulku-laitos voi kieltää työntekijää jatkamasta ammatissaan toistaiseksi, jos on käynyt ilmeiseksi, että työntekijä ei terveyden heikentymisen vuoksi enää täytä 7 §:ssä säädettyjä eikä myöskään poikkeusluvan myöntämisen edellytyksiä.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisemista merenkulkulaitoksen on pyydettävä työterveyslaitoksen ja merimiesasiain neuvottelukunnan lausunto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.