78/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Laki Vakuutusvalvontavirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvontaa ja tarkastusta varten on Vakuutusvalvontavirasto. Virasto on hallinnollisesti sen ministeriön alainen, jonka toimialaan vakuutustoiminta kuuluu (asianomainen ministeriö).

2 §

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:

1) vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoitettua vakuutusyhtiötä;

2) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä;

3) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitettua ulkomaista vakuutusyhtiötä;

4) vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettua vakuutusyhdistystä;

5) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitettua vakuutuskassaa;

6) eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitettua eläkesäätiötä;

7) eläketurvakeskusta;

8) työeläkekassaa;

9) esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassaa;

10) maatalousyrittäjien eläkelaitosta;

11) merimieseläkekassaa;

12) vakuutuksenvälittäjistä annetussa laissa (251/1993) tarkoitettua vakuutuksenvälittäjää;

13) liikennevakuutuskeskusta;

14) potilasvakuutusyhdistystä;

15) Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa;

16) Ympäristövakuutuskeskusta;

17) vakuutuskassojen yhdistystä; sekä

18) muita yhteisöjä, laitoksia ja elinkeinonharjoittajia, joiden valvonta ja tarkastus on laissa säädetty Vakuutusvalvontaviraston tehtäväksi.

3 §

Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on:

1) valvoa ja tarkastaa valvottavien toimintaa siten kuin siitä erikseen säädetään;

2) seurata vakuutusmarkkinoiden ja siihen liittyvien alojen kehitystä;

3) tehdä esityksiä vakuutusalan kehityksen vaatimiksi toimenpiteiksi;

4) osallistua viranomaisten väliseen kansainväliseen yhteistoimintaan sekä toimia erityisesti Euroopan talousalueella yhteistyössä muiden vakuutus- ja rahoitusvalvontaa harjoittavien viranomaisten kanssa;

5) hoitaa asianomaisen ministeriön määräämät hallinnolliset tehtävät sekä vakuutustoimintaan liittyvät selvitys-, tilastointi- ja tutkimustehtävät; sekä

6) hoitaa muut tehtävät, jotka sille on säädetty.

Vakuutusvalvontavirasto toimii tehtäväänsä hoitaessaan yhteistyössä rahoitustarkastuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

4 §

Vakuutusvalvontavirastossa on johtokunta. Viraston päällikkönä on ylijohtaja. Johtokunnan tehtävistä ja Vakuutusvalvontaviraston organisaatiosta säädetään asetuksella.

Johtokunnassa on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää jäsenistä asianomainen ministeriö.

Asianomainen ministeriö nimittää johtokuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet enintään kolmen vuoden määräajaksi kerrallaan. Näistä kahden jäsenen ja varajäsenen nimitys tapahtuu Suomen Pankin ja sen ministeriön, jonka toimialaan kuuluu luottolaitostoiminta, ehdotusten perusteella.

Johtokuntaan kuuluvat lisäksi Vakuutusvalvontaviraston ylijohtaja, rahoitustarkastuksen johtaja ja asianomaisen ministeriön vakuutusasioista vastaavan tulosyksikön päällikkö. Asianomainen ministeriö nimittää heille varajäsenet. Vakuutusvalvontaviraston ylijohtajan ja rahoitustarkastuksen johtajan varajäsenen nimitys tapahtuu Vakuutusvalvontaviraston ja rahoitustarkastuksen ehdotusten perusteella.

Vakuutusvalvontaviraston henkilöstö valitsee keskuudestaan enintään kolmen vuoden määräajaksi johtokuntaan lisäjäsenen, jolla on oikeus osallistua johtokunnan päätöksentekoon sen käsitellessä henkilöstöä koskevia asioita.

5 §

Valvottavien velvollisuudesta suorittaa maksu valvonnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi säädetään erikseen.

6 §

Vakuutusvalvontaviraston päätöksestä saadaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen Vakuutusvalvontaviraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

9 §

Virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä asianomainen ministeriö siirtää lain voimaantulosta lukien Vakuutusvalvontaviraston virat ylijohtajan virkaa lukuun ottamatta sekä perustaa tarvittaessa uudet virat. Lisäksi asianomainen ministeriö ottaa viraston perustamisen yhteydessä ensimmäisellä kerralla työsopimussuhteisen henkilökunnan ja viran väliaikaisen hoitajan, myöntää virkavapauden ja ottaa viransijaisen.

Ylijohtajan virka voidaan täyttää ensimmäisen kerran ennen lain voimaantuloa.

Vakuutusvalvontavirastoon 1 päivänä huhtikuuta 1999 perustettavat virat voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettaviksi julistamatta.

HE 163/1998
TaVM 29/1998
EV 202/1998

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.