69/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1999

Laki nimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun nimilain (694/1985) 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 17 §, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 ja 22 §, 27 §:n 1 ja 2 momentti sekä 32 d §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 17 § osaksi laissa 253/1991 sekä 22 § ja 32 d §:n 3 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 33 a § seuraavasti:

14 §
Sukunimiviranomaiset

Maistraatti käsittelee sukunimen muuttamista koskevat asiat.


15 §
Hakemus sukunimen muuttamisesta

Sukunimen muuttamista koskeva hakemus on tehtävä sille maistraatille, jonka toimialueella hakijalla on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.


17 §
Nimilautakunnan lausunto ja hakijan kuuleminen

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle viranomaiselle, jätettävä tutkimatta tai heti hylättävä, maistraatin on pyydettävä nimilautakunnan lausunto sukunimen muuttamisesta ja hakijan esittämästä uudesta sukunimestä. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, ettei nimilautakunnan lausuntoa pyydetä asetuksessa tarkemmin mainituista hakemuksista.

Jos nimilautakunta on katsonut, ettei sukunimen muuttamista voida 10 §:n mukaan pitää aiheellisena tai ettei hakijan esittämää uutta sukunimeä voida 11―13 §:n mukaan hyväksyä, maistraatin on varattava hakijalle tilaisuus kohtuullisessa määräajassa antaa kirjallinen vastaus lausunnon johdosta.

18 §
Hakemuksesta tiedottaminen

Jos maistraatti, nimilautakunnan annettua lausuntonsa, katsoo, ettei sukunimen muuttamiselle 10―13 §:n säännökset huomioon ottaen ole estettä, maistraatin on hakijan kustannuksella tiedotettava hakemuksesta virallisessa lehdessä.


19 §
Muistutuksen tekeminen

Muistutus on tehtävä maistraatille kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla se virallisessa lehdessä. Muistutus, joka tehdään määräajan päättymisen jälkeen, voidaan kuitenkin ottaa huomioon, jollei asiaa ole vielä ratkaistu.

21 §
Päätöksen tiedoksianto

Maistraatin päätös sukunimen muuttamista koskevassa asiassa on annettava tiedoksi hakijalle sekä sille, joka hakemuksen johdosta on tehnyt 19 §:ssä tarkoitetun muistutuksen.

22 §
Muutoksenhaku

Hakijalla on oikeus hakea muutosta maistraatin päätökseen siltä osin kuin hakemus on hylätty. Sillä, joka hakemuksen johdosta on tehnyt 19 §:ssä tarkoitetun muistutuksen, on oikeus hakea muutosta maistraatin päätökseen, jolla hakemus on hyväksytty. Muutosta haetaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

27 §
Suomen viranomaisen toimivalta sukunimeä koskevassa asiassa

Sukunimi voidaan Suomessa muuttaa hakemuksesta uudeksi sukunimeksi maistraatin päätöksellä, jos hakijalla on Suomessa kotipaikka.

Jos Suomen kansalaisella on kotipaikka muussa valtiossa kuin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, voidaan hakemus sukunimen muuttamisesta tutkia Suomessa, jos Suomessa annettu päätös tunnustetaan päteväksi siinä valtiossa, missä hakijalla on kotipaikka. Hakemus on tehtävä sille maist-raatille, jonka toimialueella hakijalla on ko-tikunta tai väestökirjanpitokunta, tai jos ha- kijalla ei ole kotikuntaa tai väestökirjanpitokuntaa Suomessa, Helsingin maistraatille.


32 d §
Hakemus etunimen muuttamisesta

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle viranomaiselle, jätettävä tutkimatta tai heti hylättävä, maistraatin on pyydettävä nimilautakunnan lausunto hakijan esittämästä uudesta etunimestä. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, missä tapauksissa nimilautakunnan lausuntoa ei pyydetä. Jos nimilautakunta ei ole pitänyt esitettyä etunimeä hyväksyttävänä, maistraatin on varattava hakijalle tilaisuus antaa kirjallinen vastaus lausunnon johdosta.

33 a §
Ahvenanmaan maakunnassa toimivaltainen viranomainen

Mitä tässä laissa säädetään maistraatista, koskee Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos sukunimen tai etunimen muuttamista koskeva hakemus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin edelleen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 193/1998
HaVM 15/1998
EV 211/1998

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.