Säädökset alkuperäisinä: 1998

1000/1998
Opetusministeriön päätös näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
999/1998
Asetus meluntorjunta-asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
998/1998
Valtiovarainministeriön päätös eräistä viitekorkoina käytettävistä koroista
997/1998
Laki korkolain muuttamisesta
996/1998
Laki eräistä viitekoroista
995/1998
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
994/1998
Laki arvopaperimarkkinalain 10 luvun muuttamisesta
993/1998
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
992/1998
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
991/1998
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
990/1998
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
989/1998
Asetus lastensuojeluasetuksen 18 §:n kumoamisesta
988/1998
Asetus valtion koulukodeista annetun asetuksen muuttamisesta
987/1998
Asetus koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta
986/1998
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
985/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
984/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1999
983/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
982/1998
Valtioneuvoston päätös laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
981/1998
Valtioneuvoston päätös maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen valtionavustuksen perusteista vuonna 1999
980/1998
Asetus työnhakukoulutukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta
979/1998
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
978/1998
Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
977/1998
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
976/1998
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
975/1998
Laki sosiaalihuoltolain 49 §:n muuttamisesta
974/1998
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
973/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
972/1998
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
971/1998
Asetus Puolan tasavallan kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
970/1998
Asetus ulkoasiainhallintoasetuksen muuttamisesta
969/1998
Asetus yrityskiinnitysasetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta
968/1998
Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen 30 §:n muuttamisesta
967/1998
Laki aluskiinnityslain muuttamisesta
966/1998
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
965/1998
Laki maakaaren voimaanpanosta annetun lain 10 §:n 2 momentin muuttamisesta
964/1998
Laki maakaaren 18 luvun muuttamisesta
963/1998
Laki työaikalain muuttamisesta
962/1998
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta
961/1998
Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta
960/1998
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
959/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
958/1998
Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
957/1998
Asetus valtiontakuurahastosta
956/1998
Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä
955/1998
Asetus eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
954/1998
Laki tuloverolain 87 §:n muuttamisesta
953/1998
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
952/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
951/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.