Säädökset alkuperäisinä: 1998

300/1998
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
299/1998
Laki säätiölain 11 §:n muuttamisesta
298/1998
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun muuttamisesta
297/1998
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun muuttamisesta
296/1998
Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta
295/1998
Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta
294/1998
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
293/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
292/1998
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
291/1998
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
290/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
289/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista
288/1998
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista
287/1998
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
286/1998
Asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
285/1998
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
284/1998
Asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
283/1998
Asetus Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
282/1998
Laki Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
281/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
280/1998
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1997
279/1998
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1998 kiinteistöveron eräpäivistä
278/1998
Valtiovarainministeriön päätös Suomenlinnan 250-vuotisjuhlarahasta
277/1998
Asetus palkkaturva-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
276/1998
Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
275/1998
Asetus urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan järjestämisestä
274/1998
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
273/1998
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
272/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
271/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
270/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten lääkitsemisestä annetun lain 21 §:n tarkoittamasta kirjanpidosta
269/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta väliaikaisesta tulotuesta
268/1998
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
267/1998
Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
266/1998
Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen muuttamisesta
265/1998
Laki tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä
264/1998
Verohallituksen päätös ennakkoperintärekisteristä poistettujen julkaisemisesta
263/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
262/1998
Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista
261/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
260/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön jakamisesta
259/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
258/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
257/1998
Asetus teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 17 §:n muuttamisesta
256/1998
Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
255/1998
Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
254/1998
Asetus Ukrainan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
253/1998
Asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
252/1998
Laki kalastuslain 94 ja 121 §:n muuttamisesta
251/1998
Laki rikoslain 49 luvun 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.