1227/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus metsänhoitoyhdistyksistä

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään metsänhoitoyhdistyksistä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (534/1998) nojalla:

1 §
Metsänhoitoyhdistyksen toimialue

Yhdistyksen, jonka tarkoituksena on toimia metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998) tarkoitettuna metsänhoitoyhdistyksenä, tulee tehdä asianomaiselle metsäkeskukselle lain 5 §:n 2 momentissa säädettyjen vaatimusten mukainen esitys toimialueekseen. Jos metsänhoitoyhdistyksen toimialue ulottuisi toisen metsäkeskuksen alueelle, tulee asianomaisen metsäkeskuksen pyytää mainitulta toiselta metsäkeskukselta asiasta lausunto ennen toimialueen vahvistamista.

Lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna erityisen tärkeänä syynä metsänhoitoyhdistyksen toimialueelle säädetyistä vaatimuksista poikkeamiseksi voidaan pitää maantieteellisesti tai kielellisesti yhtenäisen alueen aikaansaamista tai näihin verrattavaa perustetta.

Metsäkeskuksen päätös metsänhoitoyhdistyksen toimialueen vahvistamisesta tulee voimaan sen antamista seuraavan kalenterivuoden alusta, mistä lähtien yhdistys saa lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun osuutensa alueelta kannettavista metsänhoitomaksuista.

2 §
Varojen käyttäminen

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuja metsänhoitoyhdistyksen hallinnollisia tehtäviä ovat valtuuston vaalin järjestäminen, valtuuston ja hallituksen toiminta, metsänhoitoyhdistyksen toimintaa välittömästi hallituksen alaisuudessa johtavan toimihenkilön ja toimistonhoitajan hallinnolliset tehtävät, tilintarkastus ja muut vastaavat tehtävät. Puuntuotannon kannalta tärkeiden toimenpiteiden edistämisenä pidetään pienillä metsikkökuvioilla toteutettavien metsänhoitotöiden keskimääräistä huomattavasti korkeampien yleiskustannusten tasaamista.

Lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuna olennaisena kilpailun vääristymisenä pidetään metsänhoitomaksujen käyttämistä puunkorjuuseen, metsätien tekemiseen, kunnostusojitukseen, metsänarviointiin tai vastaaviin, kilpailutettavissa oleviin toimenpiteisiin.

Metsänhoitoyhdistyksen tilinpäätöksestä tai sen liitetiedoista tulee käydä ilmi, miten metsänhoitomaksuvarat on käytetty.

Metsänhoitomaksujen käytöstä säädetään tarkemmin metsätalousasioissa toimivaltaisen ministeriön päätöksellä.

3 §
Metsänhoitoyhdistysten toimialueiden ulkopuolelta kannetut metsänhoitomaksut

Metsäkeskuksen tulee käyttää ne varat, jotka metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 12 §:n 3 momentin nojalla on tarkoitettu yksityismetsätalouden edistämiseen, ensi sijassa samanlaatuiseen toimintaan, jota metsänhoitoyhdistykset harjoittavat metsänhoitomaksuvaroilla.

Metsäkeskuksen on luovutettava lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla talletetut varat metsänhoitoyhdistykselle heti, kun sen toimialue on vahvistettu.

Metsänhoitoyhdistys, jonka toimialueena on vain osa alueesta, jolta kertyneitä metsänhoitomaksuja on talletettu lain 12 §:n 3 momentin nojalla, saa varoista aluettaan vastaavan suhteellisen osuuden.

4 §
Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitseminen

Metsänhoitoyhdistyksen vaalitoimikunnan tulee perustaa ja asettaa nähtäville rekisteri valtuuston vaaleissa äänioikeutetuista metsänomistajista (äänioikeusrekisteri) viimeistään kolme kuukautta ennen sitä päivää, jolloin täytetty äänestyslippu on viimeistään jätettävä postin kuljetettavaksi (viimeinen vaalipäivä). Ilmoitus metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaalista ja äänioikeusrekisterin nähtävillä pitämisestä tulee julkaista yhdessä tai useammassa toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Jos joku katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä, hän voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen vaalitoimikunnalle viimeistään kaksi kuukautta ennen viimeistä vaalipäivää. Vaalitoimikunta vahvistaa äänioikeusrekisterin viimeistään kuusi viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää vaaleissa noudatettavaksi.

Vähintään kahdella metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita valtuutetuiksi. Hakemus ehdokkaiden asettamiseksi tulee toimittaa vaalitoimikunnalle viimeistään viisi viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Hakemukseen on liitettävä jokaisen ehdokkaaksi asetettavan suostumus valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Vaalitoimikunta lähettää äänioikeutetuille metsänomistajille ilmoituksen metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaalista, ehdokasluettelon, äänestyslipun ja palautuskirjekuoren (vaalimateriaali) viimeistään kolme viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Jos metsän omistaa metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhtymä, yhteisö, yhteisetuus tai puolisot yhteisesti, vaalimateriaali lähetetään samaan osoitteeseen kuin metsänhoitomaksun maksulippu, ellei metsänomistaja ole metsänhoitoyhdistykselle muuta ilmoittanut.

5 §
Valtuuston vaalin ajankohta

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto valitaan ensimmäisen kerran vuonna 2000 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. Metsänhoitoyhdistyksen yhdistyessä valtuusto voi päättää järjestää ylimääräisen vaalin valtuuston valitsemiseksi jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi.

Viimeinen vaalipäivä on marraskuun toinen perjantai. Lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930) sovelletaan 4 §:ssä tarkoitettujen määräaikojen laskemiseen.

6 §
Valtuutettujen lukumäärä

Metsänhoitoyhdistyksellä tulee olla vähintään 15 ja enintään 39 valtuutettua sekä tarpeellinen määrä varavaltuutettuja.

Valtuutettujen lukumäärästä määrätään metsänhoitoyhdistyksen säännöissä.

7 §
Valtuuston vaali eräissä tapauksissa

Kun metsänhoitoyhdistykselle valitaan valtuusto ensimmäisen kerran, vaalitoimikunnan asettaa metsänhoitoyhdistyksen kokous.

Jos 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ehdokasasettelussa saadaan vaalikelpoisia ehdokkaita enintään niin monta henkilöä kuin valtuutettuja on, vaalitoimikunta voi vahvistaa vaalin tuloksen ehdokasasettelun perusteella.

8 §
Metsänhoitoyhdistyksen tiedonsaantioikeus

Verohallituksen tulee pyynnöstä toimittaa metsänhoitoyhdistykselle metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu luettelo metsänhoitomaksuvelvollisista metsänomistajista vaalivuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Luettelon toimituspyyntö tulee toimittaa Verohallitukselle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

Luetteloon tulee sisältyä metsänomistajien nimet, kiinteistöjen yksilöinnissä tarvittavat tiedot sekä osoitteet, joihin metsänhoitomaksun maksuliput lähetetään.

9 §
Metsäkeskukselle toimitettavat tiedot

Metsänhoitoyhdistyksen tulee toimittaa metsäkeskukselle tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus. Toimintakertomukseen tulee liittää metsätalousasioissa toimivaltaisen ministeriön määräämät tilastotiedot ja ilmoitus metsänhoitoyhdistyksen ilman metsänomistajan kirjallista valtuutusta toimittamasta puusta.

10 §
Ilmoitukset veroviranomaisille

Metsänhoitoyhdistyksen tulee ilmoittaa Verohallitukselle metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun hehtaarikohtaisen maksun suuruus. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksen tulee ilmoittaa Verohallitukselle lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut metsänomistajat, jotka ovat liittyneet metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi tai eronneet sen jäsenyydestä.

Metsäkeskuksen tulee ilmoittaa Verohallitukselle metsänhoitoyhdistysten toimialueiden rajat. Lisäksi metsäkeskuksen tulee ilmoittaa verovirastolle, kun vapautus metsänhoitomaksusta on myönnetty tai lainvoimaisesti lakkautettu. Metsänhoitomaksusta vapauttamista koskevassa ilmoituksessa tulee olla tiedot metsänomistajasta, vapautuksen kohteena olevasta kiinteistöstä, vapautuksen voimassaoloajasta sekä siitä, koskeeko vapautus myös metsänomistajan omistukseen tulevaa metsää.

Ilmoitukset veroviranomaisille tulee antaa kultakin vuodelta kirjallisesti tai muussa Verohallituksen hyväksymässä muodossa viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31 päivänä. Metsänhoitoyhdistyksen ilmoittamaa hehtaarikohtaisen maksun suuruutta sovelletaan metsänhoitomaksuun, joka kannetaan maksun suuruutta koskevan päätöksen tekemisvuodelta.

11 §
Eräät määräpäivät

Metsäntutkimuslaitoksen tulee tehdä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu esitys metsätalousasioissa toimivaltaiselle ministeriölle viimeistään 31 päivänä toukokuuta. Ministeriön tulee vahvistaa koko maan kolmen edellisen kalenterivuoden puukuutiometrin keskikantohinnan aritmeettinen keskiarvo viimeistään 31 päivänä heinäkuuta.

12 §
Tarkemmat säännökset

Metsätalousasioissa toimivaltainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14 §
Siirtymäsäännökset

Verohallituksen tulee toimittaa 8 §:ssä tarkoitettu luettelo kaikille metsänhoitoyhdistyksille ilman erillistä pyyntöä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1999.

Jos metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on valittu vuonna 1999, ei valtuuston vaalia järjestetä vuonna 2000.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.