1215/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1262/1993) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 8 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 32/1998, seuraavasti:

2 §
Veronhuojennukseen oikeuttavat investoinnit

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pieneen tai keskisuureen yritykseen, joka verovuosien 1998―2000 aikana tekee siinä tarkoitetun investoinnin. Käyttöomaisuuden hankintamenosta saadaan tehdä 5 §:ssä tarkoitettu korotettu poisto, jos yritys on verovuoden päättyessä pieni tai keskisuuri yritys. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos yrityksen toimialana on:

1) maataloustuotteiden jalostus;

2) teräksen tai teräsputkien valmistus;

3) tekokuitujen valmistus;

4) autojen tai auton osien valmistus; taikka

5) laivojen valmistus tai korjaus.

3 §
Tuotantolaitoksen ja matkailuyrityksen määritelmä

Tässä laissa tuotantolaitoksella tarkoite taan:

1) laitosta, joka teollisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita;

2) turvetuotantolaitosta, joka muodostaa maataloudesta erillisen liikkeen; ja

3) työliikettä, joka pääasiallisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita.


8 §
Voimaantulo

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994―2004 toimitettavissa verotuksissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.

Lain 2 §:n 2 momentissa säädettyä toimialarajoitusta ja 3 §:n 1 momentin muutosta sovelletaan kuitenkin jo verovuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa.

HE 125/1998
VaVM 59/1998
EV 239/1998

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.