1202/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeriön päätös lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista

Opetusministeriö on 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 20 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet nuorille tarkoitetussa koulutuksessa

Jos nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen hakeutuvia on enemmän kuin täytettäviä opiskelupaikkoja, opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän päättötodistuksen taikka lisäopetuksesta annetun todistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella. Opiskelijat otetaan erikseen suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen koulutukseen.

Jos samalla koulutuksen järjestäjällä on useita oppilaitoksia, koulutuksen järjestäjä päättää, sovelletaanko 1 momentissa mainittuja perusteita erikseen kunkin oppilaitoksen osalta. Koulutuksen järjestäjä voi sopia yhden tai useamman muun koulutuksen järjestäjän kanssa, että opiskelijat otetaan niiden oppilaitoksiin yhteisessä valinnassa 1 momentissa mainittujen perusteiden mukaan.

2 §
Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sekä muiden näyttöjen huomioon ottaminen

Jos koulutuksen järjestäjä käyttää 1 §:ssä tarkoitetussa opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuuskokeita, saadaan kokeiden tulokset ottaa valinnassa huomioon siten, että niiden vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä.

Otettaessa opiskelijoita lukiokoulutukseen, jossa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan 1 §:ssä tarkoitettua keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon samassa pykälässä mainittujen tai muiden opetuksessa painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa huomioon myös hakijan muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä. Edellä todettujen lisänäyttöjen vaikutus yhdessä mahdollisten 1 momentissa tarkoitettujen kokeiden kanssa ei saa ylittää puolta enimmäispistemäärästä.

3 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet muussa lukiokoulutuksessa

Koulutuksen järjestäjä päättää aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen ottamisen perusteista. Alle 18-vuotias hakija saadaan ottaa tässä momentissa tarkoitettuun koulutukseen kuitenkin ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.

Koulutuksen järjestäjä päättää lukiolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettujen aineopiskelijoiden ottamisen perusteista.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tässä päätöksessä mainittuja perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita heinäkuun 1999 jälkeen alkavaan koulutukseen. Siihen saakka opiskelijavalintaan sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään, voidaan aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen ottaa vuonna 1999 sellainen alle 18 vuotias hakija, joka suorittaa samanaikaisesti sekä lukion oppimäärää että ammatillista perustutkintoa. Edellytyksenä on kuitenkin, että koulutuksen järjestäjä on tämän päätöksen voimaan tullessa järjestänyt lukiokoulutusta aikuislukiossa tai lukion aikuislinjalla.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.