1198/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntijaosta annetun päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä

muuttanut peruskoulun tuntijaosta 23 päivänä syyskuuta 1993 annetun päätöksen (834/1993) 1 §:n 3 momentin, 2 §:n 3 momentin ja 3 a §:n,

sellaisena kuin viimeksi mainittu pykälä on päätöksessä 346/1995, sekä

lisännyt 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi päätöksessä 631/1994, uuden 7 momentin ja päätökseen uuden 2 a §:n seuraavasti:

1 §

Jos perusopetuslain (628/1998) 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle opetetaan vain vierasta kieltä tai toista kotimaista kieltä, kielenopetukseen käytettävä tuntimäärä on vähintään neljä.

2 §

Jos perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle opetetaan vain vierasta kieltä tai toista kotimaista kieltä, kielenopetukseen käytettävä tuntimäärä on vähintään neljä.


Valinnaisena aineena voidaan opettaa 1 momentissa säädettyjen oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia, vieraita kieliä sekä tietotekniikkaan liittyviä aineita. Valinnaisten oppiaineiden nimet määritellään opetussuunnitelmassa. Koulussa, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, tulee valinnaisena aineena olla saamen kieli. Koulussa, jossa saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, tulee valinnaisena aineena olla ruotsin kieli tai suomen kieli.

2 a §

Perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetussa erityisopetuksessa kielenopetus voidaan järjestää 1 ja 2 §:stä poiketen siten, että yhteisenä aineena opetetaan vain joko toista kotimaista kieltä tai vierasta kieltä. Tällöin kielenopetuksen sijasta opetetaan muita opetussuunnitelmaan kuuluvia aineita.

Perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden opetus voidaan järjestää 1 ja 2 §:stä poiketen siten, että yhteisenä aineena ei opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä. Näiden sijasta opetetaan muita opetussuunnitelmaan kuuluvia aineita. Oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään.

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään 1 ja 2 §:stä poiketen oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään.

3 a §

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle oppilaalle opetetaan perusopetuslain 12 §:n mukaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, voivat oppilaan äidinkielen ja muiden kielten sekä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yhteisten oppiaineiden viikkotuntien vähimmäismäärät olla 1 ja 2 §:ssä säädettyä pienemmät. Samalla voi valinnaisten aineiden viikkotuntien enimmäismäärä olla 2 §:n 1 momentissa säädettyä suurempi. Tässä momentissa tarkoitetulle oppilaalle opetetaan toisena kotimaisena kielenä suomen kieltä tai ruotsin kieltä.

Jos vieraskieliselle oppilaalle opetetaan suomen kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaan, saadaan äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen tunnit jakaa mainittujen aineiden opetukseen opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.