1197/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisista koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 26 §:n 2 momentin, samana päivänä annetun lukiolain (629/1998) 19 §:n 2 momentin sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1058/1998) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteishakujärjestelmästä, jota sovelletaan otettaessa opiskelijoita ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitettuun lukiokoulutukseen.

Yhteishakujärjestelmää ei sovelleta otettaessa opiskelijoita oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen. Asianomainen ministeriö päättää, miltä muilta osin yhteishakujärjestelmää ei tarvitse soveltaa otettaessa opiskelijoita 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen. Ministeriö voi myös koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päättää, ettei opiskelijaksi ottamista joltakin osin suoriteta yhteishakujärjestelmän avulla.

Asianomainen ministeriö voi päättää, että yhteishakujärjestelmää sovelletaan otettaessa opiskelijoita myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain nojalla järjestettävään koulutukseen. Yhteishakujärjestelmää voidaan koulutuksen järjestäjän suostumuksella soveltaa myös muuhun kuin tässä pykälässä tarkoitettuun koulutukseen.

Opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään erikseen.

2 §
Yhteishaun tarkoitus

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmä on keskitetty tietojärjestelmä, jonka avulla huolehditaan tarjolla olevan koulutuksen tiedottamisesta, hakeudutaan koulutukseen ja välitetään opiskelijaksi ottamisessa tarvittavat tiedot koulutuksen järjestäjille. Lisäksi järjestelmällä tuetaan valitsematta jääneiden hakeutumista muuhun koulutukseen sekä tuotetaan tietoa hakijoista ja koulutukseen otetuista koulutusjärjestelmän toiminnan seurantaa ja arviointia varten.

3 §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Opetushallitus vastaa yhteishaun valtakunnallisesta toteutuksesta, koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelijaksi ottamiseen liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä sekä antaa ohjeet yhteishaun alueellisesta toteutuksesta. Opetushallitus päättää yhteishaun aikataulusta.

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vastaa lääninhallitus alueellaan. Lääninhallitus huolehtii hakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hakemiseen ja opiskelijaksi ottamiseen liittyvästä yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön järjestelyistä alueellaan. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä yhteishakuun liittyvät ruotsinkielistä koulutusta koskevat tehtävät hoidetaan lääninhallituksen sivistysosaston erillisessä ruotsinkielisen opetustoimen yksikössä.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi lääninhallituksen tehtävänä on yhteistyössä kuntien, työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja perusopetuksen oppilaanohjaushenkilöstön kanssa edistää opiskelijapaikkaa vaille jääneiden hakeutumista yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille tai muuhun koulutukseen taikka työelämään.

Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat yhteishakujärjestelmään opiskelijoiden ottamisen perusteet ja muut opiskelijoiden ottamisen edellyttämät tiedot. Lisäksi koulutuksen järjestäjät ilmoittavat yhteishakujärjestelmään tiedot opiskelupaikan vastaanottaneista.

4 §
Yhteishakurekisteri

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakurekisteriin talletetaan opiskelijoita otettaessa tarvittavat tiedot yhteishakujärjestelmän soveltamisalaan kuuluvasta koulutuksesta ja mainittuun koulutukseen hakeutuvista siten kuin asianomainen ministeriö tarvittaessa tarkemmin määrää. Rekisteri toteutetaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Opetushallitus vastaa yhteishakurekisterin kokoamisesta ja pitämisestä sekä ohjaa alueellisten rekisterien kokoamista ja pitämistä. Lääninhallitus vastaa rekisterin kokoamisesta ja pitämisestä alueellaan. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä muodostetaan rekisterit erikseen kieliryhmittäin.

5 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita koulutukseen, joka alkaa 1 päivänä elokuuta 1999 tai sen jälkeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.