1192/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994) 5 ja 24 §, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 6―8 §, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 17 ja 18 § sekä 20 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Ylioppilastutkinto järjestetään lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa kahdesti vuodessa yhtäaikaa koko maassa.


6 §

Lautakunnalla on oikeus saada maksutta lukiokoulutuksen järjestäjiltä tarpeelliset kokeiden järjestämiseen ja arvosteluun liittyvät tiedot.

7 §

Lukion oppimäärää suorittava opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen tutkinnon.

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään valtioneuvoston lukiolain (629/1998) 10 §:n nojalla antamassa tuntijakopäätöksessä määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit, tai jos on kysymys reaalikokeesta, opiskellut vähintään kahden kokeeseen sisältyvän oppiaineen vastaavan oppimäärän.

Kokeeseen voi rehtorin päätöksellä osallistua myös opiskelija, joka ei ole opiskellut 2 momentissa tarkoitettuja oppimääriä mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.

8 §

Muu henkilö kuin lukion oppimäärää suorittava opiskelija saa osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin, jos hän on suorittanut:

1) lukion oppimäärän tai vastaavan ulkomaisen lukion oppimäärän;

2) vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon;

3) edellä 2 kohdassa tarkoitettua lyhyemmän, kuitenkin vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä vastaavalle aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan tutkinnon tai opinnot sekä lautakunnan määräämät lisäopinnot.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainittua tutkintoa suorittava opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon ollessaan vielä opiskelijana asianomaiseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelija voi osallistua tutkintoon aikaisintaan suoritettuaan puolentoista vuoden laajuiset opinnot.

11 §

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestetään äidinkielen koe. Koe järjestetään suomen, ruotsin ja saamen kielessä. Kokelas, jonka äidinkieli on muu kuin jokin edellä mainituista kielistä, voi äidinkielen kokeen sijasta suorittaa muun kokeen suomen tai ruotsin kielessä.


13 §

Kokeiden tehtävät laaditaan 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:ssä mainituissa oppiaineissa valtioneuvoston lukiolain 10 §:n nojalla antamassa tuntijakopäätöksessä määrättyjen pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti.


14 §

Lautakunta päättää hyväksymiensä yleisten perusteiden mukaisesti hakemuksesta, miten sellaisen kokelaan tutkinto järjestetään, jonka opetus toisessa kotimaisessa kielessä ulkomailla oleskelun tai muun erityisen syyn vuoksi on järjestetty toisin kuin lukiokoulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa edellytetään.


17 §

Lukiokoulutuksen järjestäjä huolehtii ylioppilastutkintoon liittyvien maksujen perimisestä ja tilittämisestä lautakunnalle. Kokelaalle ei anneta todistusta ennen kuin hän on suorittanut maksut.

Erityisestä syystä maksut voidaan eri kokeista määrätä erisuuruisiksi.

18 §

Kokeet tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukiokoulutusta järjestävän oppilaitoksen asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti lautakunta.

20 §

Ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut yli- oppilastutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion päättötodistus tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetussa laissa (391/1991) tarkoitetut yhdistelmäopinnot suorittaneisiin opiskelijoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen 8 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 20 §:n 1 momentin säännöksiä.

Valtioneuvoston lukiolain 10 §:n nojalla tekemän, lukion tuntijakoa koskevan päätöksen voimaantuloon asti noudatetaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 7 §:n 2 momenttia ja 13 §:n 1 momenttia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.