1177/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus ympäristövakuutuslautakunnasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (81/1998) 22 §:n nojalla:

1 §
Lautakunnan kokoonpano

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 22 §:ssä tarkoitetussa ympäristövakuutuslautakunnassa on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet nimeää valtioneuvosto, joka määrää samalla kaksi jäsenistä varapuheenjohtajiksi.

Lautakunnan jäsenten tulee olla ympäristö- tai vahingonkorvausasioihin perehtyneitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja perehtyneitä ympäristö-, vakuutus- ja vahingonkorvausasioihin. Puheenjohtajan on lisäksi oltava tuomarin tehtäviin perehtynyt.

2 §
Sihteeristö ja sihteeri

Lautakunnan sihteeristönä toimii Ympäristövakuutuskeskuksen toimisto. Lautakunnan sihteerin valitsee lautakunta Ympäristövakuutuskeskuksen ehdotuksesta. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut.

3 §
Koolle kutsuminen ja päätöksenteko

Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan lautakunnassa esittelystä. Esittelijänä toimii lautakunnan sihteeri.

Jos lautakunta ei ole yksimielinen, ratkaisuksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö kannattaa. Jos mielipiteitä on useita ja niitä kannattaa yhtä suuri enemmistö, ratkaisuksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

4 §
Esteellisyys

Lautakunnan jäsenen, sihteerin ja asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982) säädetään.

5 §
Ratkaisusuosituksen hakeminen

Lautakunnan ratkaisusuositusta ympäristövahinkojen korvaamisesta voivat hakea ympäristövahinkovakuutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun korvauspäätökseen tyytymätön asianosainen, Ympäristövakuutuskeskus ja vakuutuksenantaja.

Suositusta haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Ympäristövakuutuskeskus voi toimittaa hakemuksen myös vakuutuksenantajalle ja vakuutuksenantaja Ympäristövakuutuskeskukselle.

Hakemus on tehtävä 60 päivän kuluessa korvauspäätöksen antamisesta, ja siitä tulee käydä ilmi, mihin tyytymättömyys kohdistuu ja sen perusteet.

6 §
Asiakirjojen lähettäminen

Jos hakemus ratkaisusuosituksen saamiseksi on toimitettu Ympäristövakuutuskeskukselle tai vakuutuksenantajalle, tämän tulee viipymättä lähettää hakemus sekä hallussaan olevat vahinkoa koskevat asiakirjat ja lausuntonsa lautakunnalle. Jos hakemus on toimitettu lautakunnalle, sen tulee pyytää Ympäristövakuutuskeskukselta tai vakuutuksenantajalta tämän lausunto ja vahinkoa koskevat asiakirjat.

Ympäristövakuutuskeskuksen tai vakuutuksenantajan tulee asiakirjat ja lausuntonsa lautakunnalle lähettäessään lähettää korvauspäätökseen tyytymättömälle jäljennös lausunnostaan sekä luettelo liiteasiakirjoista ilmoituksin, että korvauspäätökseen tyytymättömän tulee toimittaa mahdollinen oma kannanottonsa huomautuksineen lautakunnalle niin hyvissä ajoin, että se ehditään ottaa huomioon asiaa käsiteltäessä.

7 §
Lisäselvitykset

Lautakunta voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Lausuntoa tai lisäselvitystä pyytäessään lautakunta voi asettaa määräajan vastauksen antamiselle. Jollei vastausta tai ilmoitusta siitä, miksi vastausta ei ole voitu antaa, ole toimitettu määräajassa, lautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen sen selvityksen perusteella, joka sillä on käytettävissään.

Lautakunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

8 §
Käsittelyn joutuisuus

Lautakunnan on käsiteltävä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

9 §
Pöytäkirjan ja ratkaisusuosituksen allekirjoittaminen

Lautakunnan kokouksen pöytäkirjan ja ratkaisusuositukset allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

10 §
Ratkaisusta ilmoittaminen

Lautakunnan on ilmoitettava antamastaan ratkaisusuosituksesta asianosaisille.

11 §
Ilmoitus uudesta päätöksestä

Jos Ympäristövakuutuskeskus tai vakuutuksenantaja ei noudata lautakunnan antamaa ratkaisusuositusta, sen on 30 päivän kuluessa ratkaisusta tiedon saatuaan ilmoitettava korvauspäätökseen tyytymättömälle sekä lautakunnalle kirjallisesti uudesta päätöksestä perusteluineen sekä merkittävä päätökseensä, että se poikkeaa lautakunnan antamasta ratkaisusuosituksesta.

Ympäristövakuutuskeskuksen tai vakuutuksenantajan on katsottava saaneen tiedon lautakunnan ratkaisusta seitsemäntenä päivänä sen postittamisen jälkeen.

12 §
Asiakirjojen julkisuus ja salassapitovelvollisuus

Lautakunnan asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Lautakunnan jäsenten ja sihteeristön salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 25 §:ssä säädetään.

13 §
Kustannukset ja palkkiot sekä maksut

Lautakunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Ympäristövakuutuskeskus.

Jäsenille suoritetaan Ympäristövakuutuskeskuksen vahvistama kokous- ja käsittelypalkkio.

Ympäristövakuutuskeskuksen hallitus vahvistaa siltä vakuutuslaitokselta perittävän lunastusmaksun, jonka päätökseen asianosainen on ollut tyytymätön.

Korvauspäätökseen tyytymättömälle menettely lautakunnassa on maksuton.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.