1175/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 25 § ja 29 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 25 § laissa 1401/1997, sekä lisätään lakiin uusi 16 b §, 19 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1537/1993, väliaikaisesti uusi 7 momentti ja lakiin uusi 29ta § seuraavasti:

4 luku

Ansioon suhteutetun päivärahan saamisen erityisedellytykset

16 b §
Merialalla työskentelevän oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan (lisävakuutus)

Suomessa asuvalla työntekijällä, joka tekee merimieslaissa (423/1978) tarkoitettua työtä ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa, on oikeus ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan tämän lain palkansaajaa koskevien säännösten mukaisesti, jos työttömyyskassa, jonka jäsen hän on, on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamin ehdoin ja perustein järjestänyt lisävakuutuksen. Lisävakuutuksen rahoitukseen sovelletaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 2 luvun valtionosuutta koskevia säännöksiä. Muilta osin lisävakuutuksen rahoituksesta vastaa asianomainen työttömyyskassa.

Sen estämättä, mitä lain 23 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus vahvistaa edellä 1 momentissa tarkoitettuna lisävakuutuksena maksettavan etuuden suuruus ja määräytymisperusteet. Täysi määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi, mitä laissa säädetään ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan suuruudesta.

19 §
Sovitellun päivärahan kesto

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuihin enimmäismääriin ei kuitenkaan lueta vuodelta 1999 maksettuja soviteltuja päivärahoja.

25 §
Etuuksien korotus

Tämän lain 22 ja 24 §:ssä säädettyjä markkamääriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannusindeksiin annetussa laissa (348/1956) säädetään. Markkamäärää tarkistetaan täysin markoin siten, että ylimenevä osa jätetään lukuun ottamatta.

29 §
Oikeus saada eräitä tietoja

Asianomaisella ministeriöllä on oikeus saada tämän lain toimeenpanosta huolehtivilta viranomaisilta, verohallitukselta, kansaneläkelaitokselta, etuuksia maksavilta rahalaitoksilta ja työttömyyskassoilta lain toimeenpanon valvonnassa tarvittavia tietoja.


29 a §
Etuudensaajarekisteri

Etuudensaajarekisteri on asianomaisen ministeriön pysyvä henkilörekisteri työttömyys-turvan toimeenpanon valvontaan, työttömyysetuuksien tilastointiin sekä työttömyysetuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Rekisteriin saadaan kerätä ja tallentaa työttömyysetuuksien maksatusjärjestelmissä olevia tarpeellisia tietoja työttömyyskassojen maksamia etuuksia saaneista henkilöistä, näille maksetuista etuuksista ja niiden maksuperusteista.

Etuudensaajarekisteristä poistetaan tiedot silloin, kun tieto on todettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 223/1998
StVM 34/1998
EV 241/1998

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.