1157/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Laki jäteverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun jäteverolain (495/1996) 2, 5 ja 11 § sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä, ei kuitenkaan räjähdystarvikkeen jätettä, ydinjätettä eikä radioaktiivista jätettä;

2) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen;

3) hyödyntämisellä toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia; sekä

4) kaatopaikalla jätteen käsittelypaikkaa, jonne jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan ja:

a) jota pitää yllä kunta tai joku muu kunnan lukuun; tai

b) jota pidetään yllä pääasiassa toisten tuottamien jätteiden sijoittamista varten; ei kuitenkaan milloin on kyse samaan konserniin kuuluvan yrityksen tuottamasta jätteestä.

Kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa säilytetään muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhyemmän ajan ennen sen käsittelyä tai hyödyntämistä.

Tätä lakia ei sovelleta alueeseen, jonne sijoitetaan yksinomaan maan ja kallioperän aineksia. Tätä lakia ei sovelleta alueeseen, jossa muista jätteistä erotettuna kompostoidaan tai muutoin biologisesti käsitellään erilliskerättyä biojätettä ja jäteveden puhdistamon lietettä. Lakia ei sovelleta myöskään paikkaan, jossa jäte hyödynnetään.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun alueen tai paikan on oltava selkeästi erotettu 1 momentissa tarkoitetusta kaatopaikasta.

5 §

Veroa ei ole suoritettava kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta:

1) saastuneesta maa-aineksesta, joka voidaan sijoittaa kyseiselle kaatopaikalle;

2) keräyspaperin puhdistuksessa syntyvästä siistausjätteestä;

3) voimalaitoksen rikinpoistojätteestä ja lentotuhkasta; eikä

4) jätteestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön, käytöstä poistamisen tai jälkihoidon kannalta välttämättömissä rakenteissa tai rakennuksissa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna verottomana jätteenä ei pidetä lasijätettä eikä halkaisijaltaan yli 150 millimetrin kokoisista kappaleista koostuvaa betonijätettä.

6 §

Jos jätettä säilytetään 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla alueella yli kolme vuotta, vero määrätään kaikista alueella olevista jätteistä. Veroa määrättäessä kaikki jätteet katsotaan toimitetuiksi kaatopaikalle sinä ajankohtana, jona kolmen vuoden määräaika täyttyy. Veroa määrättäessä jätteisiin sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään kaatopaikalle toimitetusta jätteestä.

11 §

Verovelvollisen on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville verotuksen toimittamista ja sen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Sen, joka pitää yllä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua aluetta, on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville alueelle toimitetun jätteen laji, määrä ja säilytysaika. Kirjanpito on vaadittaessa esitettävä tarkastusta varten tulliviranomaiselle. Tietojenantovelvollisuudesta, tarkastuksesta, salassapitovelvollisuudesta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä 12 §:ssä säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään neljä kalenterivuotta verokauden tai 2 momentissa tarkoitetun säilytysajan päättymisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain 2 §:n 2 momenttia sekä 6 §:n 2 momenttia sovelletaan myös sellaiseen alueeseen, jossa jätteitä säilytetään väliaikaisesti lain tullessa voimaan. Tämän lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaika lasketaan tällöin siitä ajankohdasta, jona jätteen säilytys on alkanut.

Tämän lain 2 §:n 4 momenttia ja 11 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan 3 momentissa tarkoitettuun alueeseen tämän lain tultua voimaan. Sen, joka pitää yllä edellä tarkoitettua aluetta, on laadittava alueella tämän lain voimaan tullessa olevista jätteistä tarkastusta varten luettelo, josta käy ilmi vastaavat tiedot kuin 11 §:n 2 momentissa säädetään.

HE 159/1998
VaVM 52/1998
EV 199/1998

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.