1151/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee eräiden torjunta-aineiden enimmäismääriä ja esiintymistä hedel- missä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa. Tämä päätös koskee myös torjunta-ainejäämien enimmäismääriä ja esiintymistä hedelmistä ja vihanneksista sekä viljoista saaduissa tuotteissa sen jäl keen, kun niitä on kuivattu tai jalostettu tai käytetty useista valmistusaineista koostuviin elintarvikkeisiin sikäli kun ne voivat sisältää tiettyjen torjunta-aineiden jäämiä.

Tämä päätös ei koske torjunta-aineiden esiintymistä lihassa, elimissä, maidossa eikä kermassa.

2 §
Määritelmä

Torjunta-aineen jäämällä tarkoitetaan sellaista elintarvikkeessa olevaa ainetta, joka ei ole valmistus- eikä lisäaine ja joka on luonteeltaan sellainen, että se voi tehdä elintarvikkeen ihmisravinnoksi sopimattomaksi.

3 §
Torjunta-aineiden enimmäismäärät ja esiintyminen elintarvikkeissa

Torjunta-aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa on määrätty tämän päätöksen liitteessä (Vierasaineluettelo). Jollei enimmäismäärää ole vierasaineluettelossa tai muualla säädetty tai määrätty, voidaan noudattaa Codex Alimentarius -neuvoston tai sen komiteoiden hyväksymiä enimmäismääriä.

Silloin kun yhdenmukaista enimmäismäärää ei ole vierasaineluettelossa tai muualla säädetty, muista Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tuleviin hedelmiin ja vihanneksiin sekä viljoihin sekä niistä saatuihin tuotteisiin sovelletaan menettelyjä, jotka neuvoston direktiivillä 97/41/EY on lisätty neuvoston direktiiveihin 76/895/ETY, 86/362/ETY ja 90/642/ETY.

4 §
Tarkempien määräysten ja poikkeuksien antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tar-vittaessa tarkempia määräyksiä, ohjeita ja yleisesti sovellettavia poikkeuksia tämän päätöksen soveltamisesta sekä määräyksiä torjunta-aineiden jäämien määrittämisessä käytettävistä tutkimusmenetelmistä, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Codex Alimentarius -neuvoston ja sen komiteoiden suositusten soveltamisesta antaa tarkempia tietoja suomen ja ruotsin kielellä elintarvikevirasto.

5 §
Viittausmääräys

Eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä elintarvikkeissa sekä elohopean, histamiinin ja eräiden merellisten biotoksiinien enimmäismääristä kalassa ja kalastustuotteissa sekä eräiden biologisten epäpuhtauksien ohjeellisista enimmäismääristä elintarvikkeissa on voimassa, mitä niistä on erikseen määrätty.

Vierasaineiden enimmäismääristä äidinmaidon korvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa sekä lastenruoissa on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty. Mainittuihin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin 3 §:n 2 momentin säännöstä kunnes niille on vahvistettu vierasaineiden enimmäismäärät.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan 29 päivänä lokakuuta 1996 eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (819/1996).

Hedelmien ja vihannesten sekä viljojen, munien ja munavalmisteiden on torjuntaaineiden enimmäismäärien osalta täytettävätämän päätöksen liitteenä olevan vierasaineluettelon määräykset elokuun 1 päivästä 1999 lukien.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivit:67/427/ETY, EYVL N:o L 148, 11.7.1967, s. 1; 76/895/ETY, EYVL N:o L 340, 9.12.1976, s. 26 ja komission direktiivit:79/700/ETY, EYVL N:o L 207, 15.8.1979, s. 26; 80/428/ETY, EYVL N:o L 102, 19.4.1980, s. 26; 97/71/EY, EYVL N:o L 347, 15.12.1997, s. 42; 98/82/EY, EYVL N:o L 290, 29.10.1998, s. 25 sekä neuvoston direktiivit:81/36/ETY, EYVL N:o L 46, 19.2.1981, s. 33; 82/528/ETY, EYVL N:o L 234, 9.8.1982, s. 1; 86/362/ETY, EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 37; 86/363/ETY, EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 43; 88/298/ETY, EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 53; 89/186/ETY, EYVL N:o L 66, 10.3.1989, s. 36; 90/642/ETY, EYVL N:o L 350, 14.12.1990, s. 71; 93/57/ETY, EYVL N:o L 211, 23.8.1993, s. 1; 93/58/ETY, EYVL N:o L 211, 23.8.1993, s. 6; 94/29/ETY, EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 67; 94/30/ETY, EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 70; 95/38/ETY, EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 14; 95/39/ETY, EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 29; 95/61/ETY, EYVL N:o L 292, 7.12.1995, s. 27; 96/32/ETY, EYVL N:o L 144, 18.6.1996, s. 12, 96/33/ETY, EYVL N:o L 144, 18.6.1996, s. 35; 97/41/EY, EYVL N:o L 184, 12.7.1997, s. 33.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.