1149/1998

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1998

Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 8 §:n 1 momentin, 10 §:n 2 ja 3 momentin, 13 §:n 3 ja 4 momentin sekä 17 §:n 2 ja 3 momentin nojalla

muuttanut veroilmoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun Verohallituksen päätöksen (VHp 1117/96) 8 §:n, 9 §:n 4 kohdan ja 13 §:n 1 momentin seuraavasti:

8 §
Ilmoittamatta jätettävät tulot

Veroilmoitukseen ei merkitä jäljempänä tässä pykälässä lueteltuja Suomesta saatuja tuloja, jollei tulo ole maatalouden tai muun elinkeinotoiminnan tuloa:

1) eläke ja elinkorko sekä eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona saatu määrä,

2) pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan nojalla saatu päiväraha ja muu tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatu korvaus,

3) tuloverolain (1535/92) 34 §:ssä tarkoitettu henkivakuutukseen perustuva vakuutussuoritus, vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona saatu määrä,

4) päiväraha-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha ja muu tulojen ja elatuksen vähentymisestä saatu korvaus, joka perustuu sairausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin tai potilasvahinkolakiin,

5) muu vakuutukseen perustuva päiväraha tai tulojen ja elatuksen vähentymisestä saatu korvaus, kuten sairaalavakuutuksen perusteella saatu hoitopäiväkorvaus,

6) opintotukilain (65/94) nojalla saatu opintoraha ja aikuisopintoraha,

7) lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha,

8) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettu kassalta saatu etuus,

9) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukainen päiväraha,

10) kuntoutustuki, kuntoutusraha, kuntoutusavustus, kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattava kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) perusteella saatu ansionmenetyskorvaus,

11) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatu päiväraha ja ansionmenetyskorvaus,

12) sosiaalihuoltolain 27a §:n (1365/92) nojalla saatu vammaisen tai sairaan lapsen omaishoidon tuki,

13) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatu korvaus,

14) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saama toimintaraha,

15) työttömyysturvalain (602/84) nojalla saatu etuus ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettu koulutustuki,

16) yrittäjäksi ryhtyvän työttömän työllisyysasetuksen (130/93) nojalla saama tuki sekä työttömän saama työharjoittelutuki,

17) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) mukainen työmarkkinatuki,

18) työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain (1402/97) nojalla maksettava koulutuspäiväraha,

19) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen (1253/93) mukainen vajaakuntoisen ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevan päiväraha,

20) valtion virkamieslakiin (755/86) perustuva toistuva korvaus,

21) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukainen luopumiskorvaus ja luopumistuesta annetun lain (1293/94) mukainen luopumistuki,

22) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoitettu merityötulo,

23) suomalaiselta työnantajalta saatu niin sanotun 6-kuukauden säännön mukainen tulo,

24) rakennustoiminnan aloilla saatu lomapalkka, lomakorvaus ja lomaltapaluuraha (lomaraha), jonka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt työnantajajärjestön Leonia Pankki Oyj:ssä olevalle erityiselle siirtotilille,

25) työntekijän suoraan palkkaturvaviranomaiselta palkkaturvalain (649/73) nojalla saama palkkaturva ja sen korko,

26) reserviläispalkka,

27) henkilöstörahaston rahasto-osuus ja ylijäämä,

28) työmarkkinajärjestöltä työtaistelun johdosta saatu veronalainen avustus sekä muu siihen rinnastettava avustus,

29) vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa (1663/95) tarkoitettu vuorottelukorvaus,

30) Suomen ulkomaisessa edustustossa palvelevan virkamiehen puolison saama erityiskorvaus (657/89),

31) patentin, tekijänoikeuden ja muun niihin verrattavan oikeuden perusteella saatu korvaus,

32) veronkantoasetuksen 11 §:ssä tarkoitettu luonnollisen henkilön saama korko,

33) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvalta luotto- ja rahoituslaitokselta sekä muulta ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittajalta saatu korko sekä jälkimarkkinahyvitys,

34) ennakkoperintälain soveltamisalaaan kuuluvalta joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijalta saatu korko ja lainan koroksi katsottava tuotto,

35) sijoitusrahaston voitto-osuuus,

36) työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (1330/96) 34a §:n nojalla maksettava osa-aikalisä.


9 §
Ilmoittamatta jätettävät vähennykset

Veroilmoitukseen ei merkitä


4) luotto- ja rahalaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan perimää jälkimarkkinahyvitystä.

13 §
Veroehdotusmenettelyyn osallistuvat

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä, joka ei ole saanut verovirastolta veroilmoituslomaketta, ei ole velvollinen antamaan veroilmoitusta 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna aikana.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1998 toimitettavaa verotusta varten annettaviin ilmoituksiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1998

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Kristiina Virmajoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.