1145/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Konttiasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun konttilain (762/1998) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tyyppihyväksytyllä kontilla hyväksytyn kontin rakennetyypin mukaan valmistettua konttia;

2) suurimmalla kokonaispainolla (R) kontin ja sen kuorman suurinta sallittua yhteenlaskettua painoa; sekä

3) yleissopimuksella Genevessä 2 päivänä joulukuuta 1972 turvallisista konteista tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja sen liitteitä.

2 luku

Kontin hyväksyminen

2 §

Kontin hyväksyminen edellyttää, että kontti rakenteensa lujuuden ja varusteidensa osalta täyttää yleissopimuksen vaatimukset.

3 §

Kun turvatekniikan keskuksen hyväksymältä tarkastuslaitokselta haetaan hyväksymistä kontin rakennetyypille, hakemukseen on liitettävä konttia koskevat piirustukset, selvitys kontin rakenteesta sekä muut vaatimusten mukaisuuden arvioimisen kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

Hakijan on lisäksi:

1) ilmoitettava konttityyppiin sijoitettavat tunnistusmerkit;

2) sitouduttava asettamaan rakennetyypin mukaiset kontit tarkastuslaitoksen tutkittaviksi;

3) sitouduttava ilmoittamaan tarkastuslaitokselle kaikista rakenteeseen tai erittelyyn liittyvistä muutoksista ja odottamaan muutosten hyväksymistä ennen turvallisuuskilven kiinnittämistä kontteihin;

4) sitouduttava kiinnittämään turvallisuuskilpi vain tyyppihyväksyttyihin kontteihin; sekä

5) sitouduttava pitämään kirjaa rakennetyypin mukaan valmistetuista konteista.

4 §

Konttien valmistajan on huolehdittava siitä, että valmistetut kontit ovat hyväksytyn rakennetyypin mukaisia.

Tarkastuslaitos voi hyväksyä rakennetyypistä poiketen valmistetut kontit, jos poikkeamat eivät vaikuta tällaisten konttien mahdollisuuteen läpäistä hyväksymisen yhteydessä suoritetut kokeet.

Valmistajan on ennen kunkin rakennetyypin mukaan valmistettavan uuden tyyppisarjan tuotannon aloittamista ilmoitettava asiasta tarkastuslaitokselle.

5 §

Yksittäinen kontti voidaan hyväksyä, kun tarkastuslaitos on tarkastuksen ja kokeiden jälkeen vakuuttunut siitä, että kontti täyttää yleissopimuksen vaatimukset.

Tarkastuslaitoksen tulee ilmoittaa hyväksymisestä hakijalle kirjallisesti ja tämä ilmoitus oikeuttaa hakijan kiinnittämään konttiin turvallisuuskilven.

6 §

Hyväksytyn kontin omistajan, joka on muuttanut konttia rakenteellisesti, tulee ilmoittaa muutoksista tarkastuslaitokselle. Tarkastuslaitos voi vaatia, että muutettua konttia testataan tarkoituksenmukaisella tavalla ennen kuin se hyväksytään uudelleen.

3 luku

Turvallisuuskilpi

7 §

Turvallisuuskilpi on kiinnitettävä jokaiseen hyväksyttyyn konttiin pysyvällä tavalla helposti havaittavaan paikkaan muiden virallisten kilpien viereen siten, ettei se helposti vahingoitu.

Turvallisuuskilpi ei vapauta kiinnittämästä kontteihin muita säännösten vaatimia kilpiä tai tietoja.

8 §

Kontin omistajan tulee poistaa turvallisuuskilpi, jos:

1) konttia on muunnettu siten, että alkuperäinen hyväksyminen ja turvallisuuskilvessä olevat tiedot mitätöityvät;

2) kontti on poistettu käytöstä eikä sitä ole pidetty yleissopimuksen edellyttämässä kunnossa; tai

3) tarkastuslaitos on peruuttanut hyväksymisen.

9 §

Turvallisuuskilven tulee olla suuruudeltaan vähintään 100 x 200 mm ja valmistettu käyttötarkoitukseen soveltuvasta ruostumattomasta ja palamattomasta materiaalista.

Turvallisuuskilvestä tulee ilmetä, että kyseessä on yleissopimuksen mukainen hyväksyminen. Lisäksi kilvestä tulee ilmetä tämän asetuksen liitteenä olevan mallin mukaisesti seuraavat tiedot:

1) kirjaimet "FIN" sekä hyväksymistunnus;

2) kontin valmistumisajankohta (kuukausi ja vuosi);

3) valmistajan kontille antama tunnistusnumero;

4) suurin kokonaispaino (kiloina ja nauloina);

5) sallittu pinoamispaino (kiloina ja nauloina), kun pystysuora kiihtyvyys on 1,8 g; ja

6) poikittaisjäykkyyskokeen kuormitusarvo (kiloina ja nauloina).

Kilpeen tulee myös varata tila pääty- ja sivuseinien lujuuskertoimia varten sekä tarkastusajankohtia (kuukausi ja vuosi) varten.

Tiedot tulee merkitä kilpeen joko englannin tai ranskan kielellä.

10 §

Kontin valmistajan on pidettävä konttien käyttöönottohyväksymisistä rekisteriä, josta ilmenevät seuraavat tiedot:

1) kontin hyväksymistunnus;

2) kontin valmistajan kontille antama tunnusnumero;

3) kontin valmistumisajankohta (kuukausi ja vuosi);

4) kontin valmistajan nimi;

5) suurin kokonaispaino;

6) sallittu pinoamispaino, kun pystysuora kiihtyvyys on 1,8 g;

7) poikittaisjäykkyyskokeen kuormitusarvo;

8) pääty- ja sivuseinien lujuus, jos se on pienempi kuin yleissopimuksessa säädetty arvo; sekä

9) muut konttia koskevat tarpeelliset tiedot.

4 luku

Tarkastukset

11 §

Kontin omistajan tulee tarkastaa tai tarkastuttaa kontti tarkastuslaitoksen hyväksymän tarkastusohjelman mukaan. Tarkastukset on suoritettava kontin käyttöolosuhteiden edellyttämin välein. Ensimmäinen tarkastus on kuitenkin suoritettava viimeistään viiden vuoden kuluttua kontin valmistuspäivästä ja tämän jälkeen kontti on uudelleen tarkastettava vähintään 30 kuukauden välein. Ajankohta (kuukausi ja vuosi), jota ennen kontin ensimmäinen tarkastus on suoritettava, on merkittävä turvallisuuskilpeen. Ajankohta (kuukausi ja vuosi), jota ennen seuraava tarkastus on suoritettava, on merkittävä joko turvallisuuskilpeen tai sen viereen tarkastuslaitoksen hyväksymällä tavalla.

Tarkastuslaitos voi myös hyväksyä jatkuvan tarkastusohjelman, jos se on vakuuttunut, että tämä takaa vähintään saman turvallisuustason kuin määräaikaistarkastuksiin perustuva ohjelma. Tässä ohjelmassa kontit on tarkastettava ainakin huomattavien korjausten ja kunnostusten yhteydessä ja silloin, kun kontti luovutetaan uudelle vuokraajalle tai kun kontti palautuu vuokrakäytöstä, ja joka tapauksessa vähintään 30 kuukauden väliajoin. Tällöin on turvallisuuskilpeen tai sen viereen merkittävä kirjaimet "ACEP FIN".

Kontin omistajan on huolehdittava siitä, että kontti tarkastetaan ennen kuin se korjauksen jälkeen otetaan uudelleen käyttöön.

Tässä pykälässä mainituissa tarkastuksissa on tutkittava, onko kontissa sellaisia vikoja, jotka saattaisivat aiheuttaa onnettomuusvaaran. Erityisesti on varmistettava, että kantavat ja turvallisuuden kannalta oleelliset osat ovat kunnossa.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja.

5 luku

Tarkastuslaitoksen tehtävät

12 §

Tarkastuslaitoksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä konttilaissa (762/1998) säädetään:

1) testata hyväksytyn rakennetyypin mukaisesti valmistettuja kontteja sen varmistamiseksi, että ne ovat hyväksytyn rakennetyypin mukaisia, tai varmistua siitä, että riittävän pätevyyden omaava laitos on testannut hyväksytyn rakennetyypin mukaisesti valmistetut kontit;

2) varmistua siitä, että valmistajan tilat ja laitteet ovat sellaiset, että tuotannon laatua voidaan ylläpitää; sekä

3) varmistua siitä, että valmistajalla on riittävä laadunvalvontaohjelma ja että valmistaja ylläpitää jatkuvaa valvontaa.

Tarkastuslaitoksen tulee säilyttää hakemuksiin liittyvät piirustukset, laskelmat, koepöytäkirjat ja muu vastaava aineisto vähintään niin kauan kuin kyseiset kontit ovat käytössä.

6 luku

Voimaantulo

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

ASETUKSEN 9 §:SSÄ TARKOITETTU TURVALLISUUSKILVEN MALLI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.