1144/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan poliisin henkilörekistereistä 15 päivänä syyskuuta 1995 annetun asetuksen (1116/1995) 3 luku ja

muutetaan 2 §, 3 §:n johdantokappale sekä 9 § seuraavasti:

2 §
Poliisiasiain tietojärjestelmä

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain (509/1995) 1 a §:ssä tarkoitetun poliisiasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain (493/1995) 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) tietojärjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisten osarekisterien yhteyteen rikoksesta epäillyn tai esitutkinnan, poliisitutkinnan taikka pakkokeinon kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, syntymämaa, kotipaikka, osoite ja puhelinnumerot, poliisilaitos ja poliisiyksikkö, syyttäjänvirasto ja syyttäjäosasto, ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan tiedot sekä henkilöä koskevat hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot;

2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä rikoksista epäillyistä henkilöistä rikosilmoituksen numero, rikoksen tekopäivä, rikosnimike, tutkijan nimi ja yhteystiedot sekä rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika (rikosilmoitushakemisto);

3) esitutkintalaissa (449/1987) ja esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetussa asetuksessa (575/1988) tarkoitetussa esitutkinnassa sekä poliisilaissa tarkoitetussa tutkinnassa tai poliisitoimenpiteiden yhteydessä taikka virka-aputehtävässä saadut tiedot:

a) rikoksesta epäillyistä henkilöistä, ilmoittajina, todistajina ja asianomistajina esiintyvistä tai muutoin ilmoitukseen liittyvistä henkilöistä sekä poliisi-, syyttäjä- ja oikeushenkilöistä;

b) esineistä, ajoneuvoista ja kulkuneuvoista, veneistä, eläimistä, huumausaineista ja onnettomuuksien olosuhteista;

c) rikosilmoitusten ja muiden ilmoitusten nimikkeistä, pakkokeinoista, alkometri- ja tarkkuusalkometripuhalluskokeista, esitutkinnan ja poliisitutkinnan päättämisestä; sekä

d) muista tarpeellisista seikoista vapaan tekstin muodossa ilmoituksen selostusosassa (tutkinta- ja virka-apujärjestelmä);

4) tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä henkilöistä jutun ja tapauksen tunnistetiedot, selostusosan tiivistelmä sekä pakkokeinoja koskevat tiedot (tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemisto);

5) etsintäkuulutetuista, liiketoiminta-, lähestymis- tai matkustuskieltoon määrätyistä sekä lähestymiskiellolla suojattavista tai tarkkailtavista henkilöistä toimenpiteen syy, pyydetyt toimenpiteet, kuuluttava viranomainen, kuulutuksen vanhentuminen ja kuulutusten valvonnassa tarvittavat lisätiedot (etsintäkuulutusrekisteri);

6) kadonneista henkilöistä henkilöiden löytämiseksi ja tuntemattomista vainajista vainajien tunnistamiseksi tarpeellisia tietoja (tunnistettavien rekisteri);

7) rikoksella menetetystä, poliisin haltuun otetusta taikka kadonneesta tai kadonneella henkilöllä olleesta omaisuudesta tarpeellisia tietoja omaisuuden palauttamiseksi omistajalleen tai katoamistapauksen selvittämiseksi (omaisuusrekisteri);

8) esitutkintalain, pakkokeinolain (450/ 1987), poliisilain taikka pakkokeinolain säännöksiin rinnastettavan säännöksen perusteella kiinniotetuista, pidätetyistä tai vangituista henkilöistä esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 22 §:ssä tarkoitetut pidättämistä koskevat tiedot, rikosilmoituksiin ja kiinniottoon liittyviä tietoja sekä yksittäistapauksissa vapautensa menettäneen säilytysturvallisuuteen vaikuttavia tietoja (pidätettyjen rekisteri);

9) rikoksesta epäillyistä henkilöistä pakkokeinolain 6 luvun 4 ja 5 §:ssä säädetyt henkilötuntomerkit, henkilön videokuvat ja jalkineenjäljet, epäilyn kohteena olevaan rikokseen liittyviä tietoja sekä rekisteröintiä ja henkilön luokitusta koskevia keskusrikospoliisin tietoja (tuntomerkkirekisteri);

10) epäilyn kohteena olevista rikoksista rikosilmoituksiin ja tutkintapöytäkirjoihin perustuvia ilmoitustietoja, asianomistajatietoja, rikoksesta epäiltyä koskevia tietoja, rikoksen yksilöintiin ja tapahtumakuvaukseen liittyviä tietoja, rikoksella saatua omaisuutta koskevia tietoja, tekijän, tapauksen tai teon luokitteluja kuvaavia tietoja sekä rikosten sarjoittamiseen ja tekniseen tutkintaan tarvittavia tietoja (tekotaparekisteri);

11) anastetuista tai muusta syystä etsittävistä moottoriajoneuvoista ja rekisterikilvistä yksilöintitietoja sekä moottoriajoneuvoilla liikkuvista etsittävistä tai tarkkailtavista henkilöistä henkilötietoja samoin kuin tietoja, joita tarvitaan omaisuuden palauttamiseksi omistajalleen (etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteri); sekä

12) muihin rekistereihin talletettavia tietoja, joista asian kiireellisyyden, vaaratilanteen, rikosten ennalta estämisen tai tutkinnallisten syiden vuoksi on tarpeen erityisesti tiedottaa (sanomanvälitysrekisteri).

3 §
Hallintoasiain tietojärjestelmä

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b §:ssä tarkoitetun hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:


9 §
Luotettavuuslausunnot

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain 23 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun luotettavuuslausunnon antaa suojelupoliisi. Kohdassa 3 tarkoitetun luotettavuuslausunnon voi antaa suojelupoliisin lisäksi myös mainitussa kohdassa tarkoitetun kohteen sijaintikihlakunnan poliisilaitos. Poliisin ylijohto antaa ohjeet luotettavuuslausunnon antamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.