1138/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 83 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1777/1995:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka asianomaisen ministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) vastuuvelan bruttomäärällä vastuuvelan kokonaismäärää ennen vakuutuskassalain (1164/1992) 83 §:n 3 momentissa säädettyjen erien vähentämistä; lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkekassan osalta vastuuvelan bruttomäärään luetaan myös vakuutuskassalain 83 §:n 7 momentissa tarkoitetut erät;

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- ja muuta saamista sekä joukkovelkakirjalainaa ja muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä, ei kuitenkaan osaketta, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

5) kiinteistöyhteisöllä yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa 6 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa mainittuja varoja;

6) konsernilla osakeyhtiölaissa (734/1978) tarkoitettua konsernia; sekä

7) takauksella velkasitoumuksen takaajan antamaa omavelkaista takausta.

2 §
Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtioista sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin asianomainen ministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessään tai yksittäistapauksessa vakuutuskassan hakemuksesta rinnastaa ETA-valtioon.

Mitä tässä asetuksessa säädetään velkasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyttä korkoa.

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä, rakennuksista ja vakuutuskassalain 83 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuksista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa vakuutuskassalla on määräämisvalta, omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin kuin jos nämä varat olisivat vakuutuskassan suorassa omistuksessa.

3 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko vastuuvelan bruttomäärä

Vastuuvelan koko bruttomäärän katteena saa olla:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan maakunta tai sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö, jonka asianomainen ministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

4) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin ja jotka on perustanut ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa;

5) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoihin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin; ja

6) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―5 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen.

4 §
Velkasitoumukset, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 50 prosenttia bruttomäärästä:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen muu luottolaitos kuin 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu talletuspankki tai siihen saman kohdan nojalla rinnastettu muu yhteisö;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena on yhteisö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jonka osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa;

3) velkasitoumuksia, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa ja joissa velallisena on muu kuin 1 tai 2 kohdassa taikka 3 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettu yhteisö; ja

4) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

5 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 50 prosenttia bruttomäärästä:

1) osakkeita ja osuuksia yhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja joiden osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa, lukuun ottamatta osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemia sitoumuksia, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla;

3) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 3 tai 4 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin ja jotka on perustanut ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa;

4) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoihin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 3 tai 4 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin; ja

5) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―4 kohdassa tarkoitettuja osakkeita, osuuksia, sitoumuksia tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen.

6 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 40 tai 70 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 40 prosenttia bruttomäärästä:

1) ETA-valtiossa olevia kiinteistöjä ja rakennuksia;

2) vakuutuskassalain 83 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja ETA-valtiossa olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuvia oikeuksia;

3) osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa; ja

4) velkasitoumuksia ja rakennusaikaisia saamisia 3 kohdan mukaisilta kiinteistöyhteisöiltä, joissa vakuutuskassalla on määräämisvalta.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 70 prosenttia vastuuvelan bruttomäärää vastaava osa katteesta olla sellaisia velkasitoumuksia, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun omaisuuslajiin taikka joiden vakuutena on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia.

7 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 25 prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa yksittäiseen kohteeseen olla sijoitettuna enintään 25 prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö tai 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu luottolaitos; tai

2) 3 §:n 1 momentin 4 tai 5 kohdassa tai 5 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun sijoitusrahastoon tai siihen rinnastettavaan yhteissijoitusyritykseen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin velkasitoumuksiin rinnastetaan velkasitoumukset, joiden vakuutena on mainittuja velkasitoumuksia.

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisö noteerataan säännellyillä markkinoilla, enimmäisrajaa sovellettaessa lasketaan yhteen myös yhteisön osakkeet ja osuudet sekä sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

8 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 15 prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa yksittäiseen kohteeseen olla sijoitettuna enintään 15 prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) 6 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettuun kiinteistöön, rakennukseen, oikeuteen tai kiinteistöyhteisöön;

2) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys yhteen 1 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen tai joiden vakuutena on osakkeita ja osuuksia samassa kiinteistöyhteisössä; tai

3) velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin saamisiin 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulta kiinteistöyhteisöltä, jossa vakuutuskassalla on määräämisvalta.

Jos kiinteistö, rakennus, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden kohde tai velkasitoumuksen vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen kohde ovat yksi ja sama tai ne sijaitsevat niin lähekkäin toisiaan, että niitä voidaan pitää yhtenä sijoituksena, kaikki tähän kohteeseen liittyvät 1 momentissa tarkoitetut sijoitukset on laskettava yhteen mainitussa momentissa säädettyä enimmäisrajaa sovellettaessa.

9 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 5 tai 10 prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna enintään 5 prosenttia bruttomäärästä 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun saman yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin sekä sellaisiin sitoumuksiin, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

Yhdessä 1 momentissa tarkoitettujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärää vastaava osa katteesta olla:

1) saman yhteisön velkasitoumuksia, joilla ei ole vakuutta tai joiden vakuutena on 1 momentissa tarkoitettuja varoja; ja

2) muiden velallisten antamia velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1 momentissa tai edellä 1 kohdassa tarkoitettuja saman yhteisön varoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yhteensä enintään 10 prosenttia saman yhteisön 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin velkasitoumuksiin.

10 §
Osakasriskin pienentäminen

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna 3―6 §:ssä tarkoitettuun sellaiseen omaisuuteen, jonka arvo perustuu pääosin vakuutuskassan osakkaan toimintaan, enintään 25 prosenttia bruttomäärästä. Yhden toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaan kohteeseen saa tällöin kuitenkin olla sijoitettuna enintään 15 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä.

Asianomainen ministeriö voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1 momentin säännöksistä.

11 §
Konsernirajoitus

Edellä 4, 5, 7, 9 ja 10 §:ssä säädettyjä enimmäisrajoja sovellettaessa on laskettava yhteen myös sijoitukset, jotka kohdistuvat tai liittyvät yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvaan muuhun yhteisöön.

12 §
Valuuttariskin rajoittaminen

Enintään 20 prosenttia vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla muun valuutan kuin euron määräisiä tai sellaisia varoja, joita ei ole täysin suojattu valuuttakurssien muutoksilta.

13 §
Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan ylittämiseen

Asianomainen ministeriö voi vakuutuskassan hakemuksesta antaa määräajaksi luvan 4―9 §:ssä säädetyn enimmäisrajan ylitykseen.

14 §
Määräystenantovaltuus

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset vastuuvelan kattamisesta ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Ministeriön on määrättävä erityisesti katteeseen kuuluvien varojen sijainnista, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät, katteen luetteloimisesta sekä vakuutuskassan varojen sijoittamista koskevista suuntaviivoista, jotka kassan hallituksen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla.

Ministeriö voi yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen vakuutuskassalain 83 §:n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea vakuutuskassan vastuuvelan katteeseen.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1998. Tämän asetuksen 12 § sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutuskassan vastuuvelan katteesta 29 päivänä joulukuuta 1995 annettu asetus (1781/1995).

16 §
Siirtymäsäännökset

Jos vakuutuskassan vastuuvelan bruttomäärän katteena olevat 4―10 §:ssä tarkoitetut varat ylittävät tämän asetuksen voimaan tullessa mainituissa pykälissä säädetyt enimmäisrajat, kassan on 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä huolehdittava ylityksen poistamisesta. Näiden varojen määrä tai suhteellinen osuus katteena olevista kaikista varoista ei saa nousta niin kauan kuin enimmäisraja ylittyy. Jos varojen määrä on alentunut, mutta edelleen ylittää säädetyn enimmäismäärän, varojen määrä ei enää saa nousta näin alentuneesta määrästä.

Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä kassan hakemuksesta jatkaa 1 momentissa säädettyä määräaikaa 6 ja 8 §:ssä tarkoitettujen varojen osalta enintään viidellä vuodella.

Tällä asetuksella kumotun asetuksen 13 §:ää sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1998 saakka.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.