1137/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Asetus eläkesäätiön eläkevastuun katteesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 46 §:n 5 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka asianomaisen ministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) eläkevastuun bruttomäärällä määrää, joka eläkesäätiön on eläkesäätiölain (1774/1995) 46 §:n 1 momentin mukaan katettava ennen mainitun pykälän 3 momentissa säädettyjen erien vähentämistä;

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- ja muuta saamista sekä joukkovelkakirjalainaa ja muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä, ei kuitenkaan osaketta, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

5) kiinteistöyhteisöllä yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa 7 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa mainittuja varoja;

6) konsernilla osakeyhtiölaissa (734/1978) tarkoitettua konsernia; sekä

7) takauksella velkasitoumuksen takaajan antamaa omavelkaista takausta.

2 §
Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtioista sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin asianomainen ministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessään tai yksittäistapauksessa eläkesäätiön hakemuksesta rinnastaa ETA-valtioon.

Mitä tässä asetuksessa säädetään velkasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyttä korkoa.

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä, rakennuksista ja eläkesäätiölain 46 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuksista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta, omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin kuin jos nämä varat olisivat eläkesäätiön suorassa omistuksessa. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös kiinteistöyhteisöä, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta yhdessä yhden tai useamman saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan eläkesäätiön kanssa taikka jonka asianomainen ministeriö eläkesäätiön hakemuksesta rinnastaa tässä momentissa tarkoitettuun kiinteistöyhteisöön.

2 luku

B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston eläkevastuun bruttomäärän kattaminen

3 §
Luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan B-eläkesäätiöön ja AB-eläkesäätiön B-osastoon.

4 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko eläkevastuun bruttomäärä

Eläkevastuun koko bruttomäärän katteena saa olla:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan maakunta tai sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö, jonka asianomainen ministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

4) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin ja jotka on perustanut ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa;

5) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoihin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin; ja

6) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―5 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta eläkevastuun bruttomäärän katteeseen.

5 §
Velkasitoumukset, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 50 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 50 prosenttia bruttomäärästä:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen muu luottolaitos kuin 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu talletuspankki tai siihen saman kohdan nojalla rinnastettu muu yhteisö;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena on yhteisö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jonka osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa;

3) velkasitoumuksia, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa ja joissa velallisena on muu kuin 1 tai 2 kohdassa taikka 4 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettu yhteisö; ja

4) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

6 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 50 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 50 prosenttia bruttomäärästä:

1) osakkeita ja osuuksia yhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja joiden osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa, lukuun ottamatta osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemia sitoumuksia, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla;

3) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 4 tai 5 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin ja jotka on perustanut ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa;

4) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoihin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 4 tai 5 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin; ja

5) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―4 kohdassa tarkoitettuja osakkeita, osuuksia, sitoumuksia tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta eläkevastuun bruttomäärän katteeseen.

7 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 40 tai 70 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 40 prosenttia bruttomäärästä:

1) ETA-valtiossa olevia kiinteistöjä ja rakennuksia;

2) eläkesäätiölain 46 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja ETA-valtiossa olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuvia oikeuksia;

3) osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa; ja

4) velkasitoumuksia ja rakennusaikaisia saamisia 3 kohdan mukaisilta kiinteistöyhteisöiltä, joissa eläkesäätiöllä on määräämisvalta.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 70 prosenttia eläkevastuun bruttomäärää vastaava osa katteesta olla sellaisia velkasitoumuksia, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun omaisuuslajiin taikka joiden vakuutena on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia.

8 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 25 prosenttiin eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista ja sitoumuksista saa yksittäiseen kohteeseen olla sijoitettuna enintään 25 prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö tai 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu luottolaitos; tai

2) 4 §:n 1 momentin 4 tai 5 kohdassa tai 6 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun sijoitusrahastoon tai siihen rinnastettavaan yhteissijoitusyritykseen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin velkasitoumuksiin rinnastetaan velkasitoumukset, joiden vakuutena on mainittuja velkasitoumuksia.

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisö noteerataan säännellyillä markkinoilla, enimmäisrajaa sovellettaessa lasketaan yhteen myös yhteisön osakkeet ja osuudet sekä sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

9 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 15 prosenttiin eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista ja sitoumuksista saa yksittäiseen kohteeseen olla sijoitettuna enintään 15 prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) 7§:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettuun kiinteistöön, rakennukseen, oikeuteen tai kiinteistöyhteisöön;

2) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys yhteen 1 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen tai joiden vakuutena on osakkeita ja osuuksia samassa kiinteistöyhteisössä; tai

3) velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin saamisiin 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulta kiinteistöyhteisöltä, jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta.

Jos kiinteistö, rakennus, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden kohde tai velkasitoumuksen vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen kohde ovat yksi ja sama tai ne sijaitsevat niin lähekkäin toisiaan, että niitä voidaan pitää yhtenä sijoituksena, kaikki tähän kohteeseen liittyvät 1 momentissa tarkoitetut sijoitukset on laskettava yhteen mainitussa momentissa säädettyä enimmäisrajaa sovellettaessa.

10 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 5 tai 10 prosenttiin eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista ja sitoumuksista saa olla sijoitettuna enintään 5 prosenttia bruttomäärästä 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun saman yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin sekä sellaisiin sitoumuksiin, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

Yhdessä 1 momentissa tarkoitettujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärää vastaava osa katteesta olla:

1) saman yhteisön velkasitoumuksia, joilla ei ole vakuutta tai joiden vakuutena on 1 momentissa tarkoitettuja varoja; ja

2) muiden velallisten antamia velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1 momentissa tai edellä 1 kohdassa tarkoitettuja saman yhteisön varoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi katteena olevista varoista ja sitoumuksista saa olla sijoitettuna yhteensä enintään 10 prosenttia saman yhteisön 5 §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin velkasitoumuksiin.

11 §
Työnantajariskin pienentäminen

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista ja sitoumuksista saa olla sijoitettuna 4―7 §:ssä tarkoitettuun sellaiseen omaisuuteen, jonka arvo perustuu pääosin työnantajan toimintaan, enintään 25 prosenttia bruttomäärästä. Yhden toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaan kohteeseen saa tällöin kuitenkin olla sijoitettuna enintään 15 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä.

Asianomainen ministeriö voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1 momentin säännöksistä.

12 §
Konsernirajoitus

Edellä 5, 6, 8, 10 ja 11 §:ssä säädettyjä enimmäisrajoja sovellettaessa on laskettava yhteen myös sijoitukset, jotka kohdistuvat tai liittyvät yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvaan muuhun yhteisöön.

13 §
Valuuttariskin rajoittaminen

Enintään 20 prosenttia eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista ja sitoumuksista saa olla muun valuutan kuin euron määräisiä tai sellaisia varoja ja sitoumuksia, joita ei ole täysin suojattu valuuttakurssien muutoksilta.

3 luku

A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osaston eläkevastuun kattaminen

14 §
Eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentin mukainen kate

Eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettuun A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osaston eläkevastuun 75 prosenttiin katteesta sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

15 §
Muu kate

Muu kuin eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentin kolmannessa virkkeessä tarkoitetun eläkevastuun katteen osa saa olla sen lisäksi, mitä tämän asetuksen 4―13 §:ssä säädetään:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena on työnantaja ja joilla ei ole työnantajasta riippumatonta 4―7 §:n mukaista vakuutta, yhdessä työnantajan säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kanssa yhteensä enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä; sekä

2) muita varoja ja sitoumuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset siitä, millaisin edellytyksin ja rajoituksin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut varat saadaan lukea katteeseen.

4 luku

Erinäiset säännökset

16 §
Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan ylittämiseen

Asianomainen ministeriö voi eläkesäätiön hakemuksesta antaa määräajaksi luvan 5―10 ja 15 §:ssä säädetyn enimmäisrajan ylitykseen.

17 §
Määräystenantovaltuus

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset eläkevastuun kattamisesta ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Ministeriön on määrättävä erityisesti katteeseen kuuluvien varojen ja sitoumusten sijainnista, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät, katteen luetteloimisesta sekä eläkesäätiön varojen sijoittamista koskevista suuntaviivoista, jotka eläkesäätiön hallituksen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla.

Ministeriö voi yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen eläkesäätiölain 46 §:n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea eläkesäätiön eläkevastuun katteeseen.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1998. Tämän asetuksen 13 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan eläkesäätiön eläkevastuun katteesta 29 päivänä joulukuuta 1995 annettu asetus (1780/1995).

19 §
Siirtymäsäännökset

Jos eläkesäätiön eläkevastuun bruttomäärän katteena olevat 5―11 ja 15 §:ssä tarkoitetut varat ja sitoumukset ylittävät tämän asetuksen voimaan tullessa mainituissa pykälissä säädetyt enimmäisrajat, eläkesäätiön on 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä huolehdittava ylityksen poistamisesta. Näiden varojen ja sitoumusten määrä tai suhteellinen osuus katteena olevista kaikista varoista ja sitoumuksista ei saa nousta niin kauan kuin enimmäisraja ylittyy. Jos varojen ja sitoumusten määrä on alentunut, mutta edelleen ylittää säädetyn enimmäismäärän, varojen ja sitoumusten määrä ei enää saa nousta näin alentuneesta määrästä.

Tällä asetuksella kumotun asetuksen 14 §:ää sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1998 saakka.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.