1111/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992) 13 §:n 2 momentti, 42 c, 42 d ja 42 f §, 63 §:n 4 momentti ja 67 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 42 c, 42 d ja 42 f §, 63 §:n 4 momentti ja 67 §:n 2 momentti asetuksessa 600/1997, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, 5 §:ään uusi 4 momentti, 13 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Jos valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 3 b §:n 1 momentissa tarkoitettua ylijäämää vastaavaa määrää otetaan talousarvion katteeksi, se esitetään talousarviossa osaston Lainat yhteydessä.

5 §

Jos valtion talousarviosta annetun lain 3 b §:n 2 momentissa tarkoitetun alijäämän kattamista varten otetaan määräraha talousarvioon, se luetaan talousarviossa muihin menoihin ja merkitään 4 §:ssä tarkoitetussa ryhmittelyssä pääluokkaan Valtionvelka.

13 §

Jos ministeriön tarkoituksena on vahvistaa tilijaottelu valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa määrärahan käyttösuunnitelman kohtiin talousarviossa merkityistä markkamääristä poiketen, tilijaottelun vahvistamisesta on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto. Jos ministeriö ei tyydy valtiovarainministeriön lausuntoon eikä katso voivansa luopua asiasta, asia on saatettava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi.

Hallinnonaloittain jakamattoman määrärahan käyttöön irrottamisesta asianomaisen ministeriön on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto silloin, kun ministeriö päättää määrärahan käytöstä. Jos ministeriö ei tyydy valtiovarainministeriön lausuntoon eikä katso voivansa luopua asiasta, asia on saatettava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi.


42 c §

Talousarviokirjanpidossa talousarviomenot ja talousarviotulot kirjataan varainhoitovuoden talousarvion mukaisesti. Talousarviokirjanpidossa talousarviomenot ja talousarviotulot voidaan varainhoitovuoden kuluessa kirjata myös maksun perusteella.

42 d §

Liikekirjanpidossa tuotannontekijöiden hankinnasta aiheutuvan menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen. Suoritteiden myynnistä saatavan tulon kirjaamisperusteena on liikekirjanpidossa suoritteen luovuttaminen (suoriteperuste).

Liikekirjanpidossa muut kuin 1 momentissa tarkoitetut menot ja tulot kirjataan samoin kuin talousarviokirjanpidossa.

Liikekirjanpidossa menot ja tulot voidaan varainhoitovuoden kuluessa kirjata myös maksun perusteella (maksuperuste).

Jos kirjaukset tehdään liikekirjanpitoon maksuperusteen mukaan, velat ja saamiset on voitava jatkuvasti selvittää.

42 f §

Jos tuotannontekijän hankinnasta aiheutuneet menot ja suoritteiden myynnistä saatavat tulot on varainhoitovuoden kuluessa kirjattu liikekirjanpitoon maksuperusteen mukaan, kirjaukset on oikaistava ja täydennettävä ennen tilinpäätöksen laatimista suoriteperusteen mukaisiksi.

Jos muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja menoja ja tuloja ei ole liikekirjanpidossa kirjattu talousarviokirjanpidon mukaisesti varainhoitovuoden kuluessa, kirjaukset liikekirjanpidossa on oikaistava ja täydennettävä ennen tilinpäätöksen laatimista noudattamaan varainhoitovuoden talousarviokirjanpitoa.

Jos talousarviokirjanpidossa talousarviomenoja ja talousarviotuloja ei ole varainhoitovuoden kuluessa kirjattu varainhoitovuoden talousarvion mukaisesti, kirjaukset talousarviokirjanpidossa on oikaistava ja täydennettävä ennen tilinpäätöksen laatimista noudattamaan varainhoitovuoden talousarviota.

63 §

Tilinpäätöksen allekirjoittaa tilivirastona toimivan viraston tai laitoksen päällikkö. Jos virastolla tai laitoksella, joka toimii tilivirastona, on johtokunta tai muu johtoelin, tämä hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

67 §

Valtion talousarvion toteutumisen osoittava laskelma laaditaan valtion talousarviokirjanpidon pääkirjan perusteella. Laskelma sisältää osasto- ja pääluokkakohtaisena esitettävän tulotilien ja menotilien vertailun valtion talousarvion ja valtion tilinpäätöksen välillä. Jos valtion talousarviosta annetun lain 3 b §:n 1 momentissa tarkoitettua ylijäämää vastaavaa määrää on otettu talousarvion katteeksi, määrä esitetään erillisenä eränä osastokohtaisen vertailun yhteydessä. Jos talousarvioon on otettu määräraha talousarviosta annetun lain 3 b §:n 2 momentissa tarkoitetun alijäämän kattamiseksi, määräraha esitetään laskelmassa erillisenä eränä pääluokkakohtaisen vertailun yhteydessä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Asetuksen 42 c, 42 d ja 42 f §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran virastojen ja laitosten sekä valtion talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen vuoden 1998 kirjanpitoon sekä asetuksen 63 §:n 4 momenttia ensimmäisen kerran tilivirastojen vuoden 1998 tilinpäätökseen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.