1103/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/1989) 9 §:n 4 momentti ja 13 §:n 2 momentin 6 kohta,

sellaisina kuin ne ovat laissa 1595/1995,

muutetaan 9 §:n 5 momentti, 12 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta, 14 §:n 4 ja 5 kohta, 15 §:n 2 momentti sekä 16 §,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 5 momentti, 12 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta, 14 §:n 4 kohta, 15 §:n 2 momentti ja 16 § viimeksi mainitussa laissa sekä 14 §:n 5 kohta laissa 627/1997, sekä

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa 1595/1995, uusi 6 kohta seuraavasti:

9 §
Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen

Katsastuksen suorittaja ja ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/ 1998) 3 §:ssä mainittu sopimusrekisteröijä voivat siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla tieliikenteen tietojärjestelmään asianomaista tehtävää koskevia tietoja siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää. Ajoneuvohallintokeskus voi sallia tietojen tallettamisen suorakäyttöisesti.

12 §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:


4) katsastuksen suorittajalle ja sopimusrekisteröijälle tietoja asianomaisen tehtävän hoitamista varten;


7) ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokauppaa harjoittavalle yritykselle ajoneuvokaupan ja -huollon yhteydessä muita tietoja kuin henkilötietoja;


14 §
Tietojen luovutus ajoneuvoverotusrekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa:


4) ulosottoviranomaisille ulosottotehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja;

5) verohallinnon viranomaisille tietoja verotustehtäviä ja verojen perintään liittyviä asioita varten; sekä

6) tietoja sopimusrekisteröijälle sopimuksen mukaan kuuluvien rekisteröintitehtävien hoitamista varten.

15 §
Tietojen luovutus autokiinnitysrekisteristä

Autokiinnitysrekisteristä ei saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla lukuun ottamatta sopimusrekisteröijän sopimuksenmukaisissa rekisteröintitehtävissä ja rahoituslaitoksen luoton myöntämistä varten tarvitsemia tietoja.

16 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen luovuttamisen kieltäminen eräissä tapauksissa

Henkilön oikeudesta kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten säädetään erikseen. Sen lisäksi henkilöllä on oikeus kieltää osoitetietojensa luovuttaminen puhelimitse muuhun kuin viranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan tai sopimusrekisteröijän käyttöön.

Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvalli- suuden tulevan uhatuksi, Ajoneuvohallintokeskus voi kirjallisesta pyynnöstä päättää, ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luovuttaa tieliikenteen tietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille, liikennevakuutuskeskukselle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen suorittajalle, sopimusrekisteröijälle ja kuljettajantutkinnon vastaanottajalle. Tämä päätös voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään kaksi vuotta. Rajoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 113/1998
LiVM 12/1998
EV 139/1998

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.