1087/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen eräiden virustautien leviämisen ehkäisemisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 95 §:n 2 momentin sekä eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 526/1996:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus

Päätöksen tarkoituksena on estää kirjolohen verenvuotoseptikemian (VHS-tauti) ja kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN-tauti) leviäminen meri- ja rannikkoalueelta Suomen sisävesialueille.

Päätöksen tarkoituksena on myös estää lohen tarttuvan anemian (ISA-tauti) leviäminen.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan elävien kalojen, myös nahkiaisten, sekä mädin ja maidin siirtoihin ja muihin kuljetuksiin viljelylaitoksista toisiin viljelylaitoksiin, luonnonvesistä toisiin luonnonvesiin sekä viljelylaitosten ja luonnonvesien välillä.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) viljelylaitoksella vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) 2 §:ssä määriteltyä vesiviljelylaitosta;

2) vaelluskalojen nousualueella mereen laskevan joen alimman nousuesteen alapuolista osaa tai mereen laskevan vapaan joen sitä osaa, johon merialueen vaelluskalat nousevat;

3) sisävesialueella Suomen sisävesistöjen osia, myös umpilammikoita ja viljelylaitoksia, jotka sijaitsevat mereen laskevan joen alimman nousuesteen yläpuolella tai joihin merialueen vaelluskalat eivät nouse; sekä

4) mädillä ja maidilla viljelyyn tai istutettavaksi tarkoitettua mätiä tai maitia.

2 luku

Kuljetukset meri- ja rannikkoalueelta sisävesialueelle

4 §
Kalojen kuljetus

Elävien kalojen kuljetus meri- ja rannikkoalueelta sekä vaelluskalojen nousualueelta sisävesialueelle on kielletty.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi erityisistä syistä myöntää luvan poiketa 1 momentin säännöksestä, jos kuljetus ei aiheuta VHS- tai IPN-tautien leviämisen vaaraa.

5 §
Mädin ja maidin kuljetus

Mädin ja maidin kuljetus meri- ja rannikkoalueelta sekä vaelluskalojen nousualueelta sisävesialueelle on kielletty.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi erityisistä syistä myöntää luvan poiketa 1 momentin säännöksestä, jos kuljetus ei aiheuta VHS- tai IPN-tautien leviämisen vaaraa.

6 §
Mädin ja maidin kuljetus emokalaston perustamista varten

Edellä 5 §:ssä säädetyn estämättä mädin ja maidin kuljetus meri- ja rannikkoalueelta sekä vaelluskalojen nousualueelta sisävesialueella sijaitsevaan viljelylaitokseen emokalaston perustamista varten on sallittu, jos kaikki emokalat on tutkittu VHS- ja IPN-tautien varalta, ja jos tutkimustulokset ovat olleet kielteisiä.

7 §
Mädin ja maidin kuljetus istutuspoikasten kasvatusta varten

Edellä 5 §:ssä säädetyn estämättä mädin ja maidin kuljetus meri- ja rannikkoalueelta sekä mereen laskevasta joesta vaelluskalojen nousualueelta sisävesialueella sijaitsevaan viljelylaitokseen istutettavaksi tarkoitettujen poikasten kasvatusta varten on sallittu, jos kaikki emokalat on tutkittu VHS- ja IPN-tautien varalta, ja jos tutkimustulokset ovat olleet kielteisiä.

Siian mädin ja maidin kuljetus on 1 momentin säännösten estämättä sallittu, jos

1) samassa emokalojen lypsypaikassa lypsetään enemmän kuin 60 siikaa saman lypsykauden aikana;

2) vähintään 60 emokalaa on tutkittu VHS- ja IPN-tautien varalta; sekä

3) kaikki tutkimustulokset ovat olleet kielteisiä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta mädistä tai maidista kasvatetut poikaset on istutettava meri- tai rannikkoalueelle taikka vaelluskalojen nousualueelle.

8 §
Mädin ja maidin säilytys ja käsittely

Sisävesialueelle kuljetettavaksi tarkoitettu mäti tai maiti on lypsyn jälkeen ja siihen asti, kun tutkimustulokset valmistuvat, säilytettävä hautomossa, joka käyttää tulovetenä pohjavettä, sisävesialueelta peräisin olevaa vettä taikka jonka tulovettä käsitellään siten, että VHS- ja IPN-tautien aiheuttajat tuhoutuvat. Hautomon poistovedet on laskettava meri- tai rannikkoalueelle, vaelluskalojen nousualueelle, imeytettävä maahan taikka käsiteltävä siten, että VHS- ja IPN-tautien aiheuttajat tuhoutuvat.

Lohen, kirjolohen, taimenen ja nieriän mäti on käsiteltävä vastalypsettynä ja silmäpisteasteella aineella, joka tuhoaa mädin pinnalla olevat virukset. Siian ja harjuksen mäti on käsiteltävä silmäpisteasteella samalla tavalla.

3 luku

IPN-taudin rajoitusalue

9 §
Rajoitusalue

Ähtävänjoen alaosan alueen (alue 47.01; numerointi vesi- ja ympäristöhallituksen vuodelta 1993 olevan Suomen vesistöalueet -nimisen julkaisun mukaan) Kattilakosken nousuesteen alapuolinen osa on rajoitusalue siellä todetun IPN-taudin leviämisen estämiseksi.

10 §
Kuljetusrajoitukset

Elävien kalojen, mädin ja maidin kuljetus 9 § :ssä tarkoitetulta rajoitusalueelta muualle sisävesialueelle on kielletty.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi erityisistä syistä myöntää luvan poiketa 1 momentin säännöksestä, jos kuljetus ei aiheuta IPN-taudin leviämisen vaaraa.

4 luku

ISA-taudin rajoitusalue

11 §
Rajoitusalue

Tenojoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 68), Näätämöjoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 69), Uutuanjoen Suomen puolella oleva vesistöalue(vesistöalue 70) sekä Tuulomajoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 72) on rajoitusalue Pohjoisen Atlantin alueella esiintyvän ISA-taudin takia.

12 §
Kuljetusrajoitukset

Elävien kalojen, mädin ja maidin kuljetus 11 § :ssä tarkoitetulta rajoitusalueelta muualle Suomeen on kielletty.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi erityisistä syistä myöntää luvan poiketa 1 momentin määräyksestä, jos kuljetus ei aiheuta ISA-taudin leviämisen vaaraa.

5 luku

Muut määräykset

13 §
Ohjeet

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos antaa tarkemmat ohjeet näytteiden ottamisesta 6 §:ssä ja 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tutkimuksia varten.

14 §
Muut säännökset

Sen lisäksi, mitä 4―12 §:ssä määrätään, elävien kalojen, mädin ja maidinkuljetuksessa on noudatettava, mitä seuraavissa päätöksissä säädetään:

1) maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös elävän kalan ja mädin sekä perkausjätteiden, kalanviljelyvälineiden ja -kaluston kuljetuksen rajoittamisesta Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen (870/50―89);

2) maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelle sekä Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelta Näätämöjoen vesistön alueelle (470/1990); sekä

3) maa- ja metsätalousministeriön päätös lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä (1086/1998).

15 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1990 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta merestä sisävesistöön (471/1990).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kirsti Pelkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.