1086/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 95 §:n 2 momentin sekä eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 9―11 §:n nojalla sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 526/1996:

1 §
Tarkoitus

Päätöksen tarkoituksena on estää lohikalojen paisetaudin leviäminen tässä päätöksessä tarkoitetuille suojatuille alueille.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan elävien kalojen sekä mädin ja maidin siirtoihin ja muihin kuljetuksiin viljelylaitoksista toisiin viljelylaitoksiin, luonnonvesistä toisiin luonnonvesiin sekä viljelylaitosten ja luonnonvesien välillä.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) viljelylaitoksella vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) 2 §:ssä määriteltyä vesiviljelylaitosta; sekä

2) mädillä ja maidilla viljelyyn tai istutettavaksi tarkoitettua mätiä tai maitia.

4 §
Suojatut alueet

Suojattuja alueita ovat seuraavat vesistöalueet (numerointi vesi- ja ympäristöhallituksen vuodelta 1993 olevan Suomen vesistöalueet -nimisen julkaisun mukaan):

1) Vuoksen vesistöalueella olevat Myllyjoen alueet 4.125 ja 4.177, Jukajärven alue 4.176 sekä Ylä-Enonveden alue 4.29;

2) Kymijoen vesistöalueella olevat Peurungan alue 14.333, Kuuhankaveden vesistöalueen Venekosken nousuesteen yläpuolinen osa (osa-alue 14.37) ja Mäntyharjun reitin alue 14.9;

3) Oulujoen Montan nousuesteen yläpuolinen vesistöalue (vesistöalue 59 lukuunottamatta osa-alueita 59.11, 59.14, 59.15, 59.16 ja 59.17);

4) Iijoen vesistöalueella oleva Otsaojan alue 61.232 ja Virkkusenjärven alue 61.272;

5) Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella oleva Äkäsjärven vesistöalue 67.352 ja Särkijärven vesistöalue 67.484;

6) Tenojoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 68);

7) Näätämöjoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 69);

8) Uutuanjoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 70);

9) Paatsjoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 71);

10) Tuulomajoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 72);

11) Koutajoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 73); sekä

12) Vienan Kemin Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 74).

Suojattuna alueena pidetään myös viljelylaitosta, johon otetaan vettä suojatulta alueelta ja jossa ei esiinny lohikalojen paisetautia.

5 §
Elävien kalojen ja maidin kuljetusrajoitukset

Elävien kalojen ja maidin kuljetus suojatuille alueille muualta kuin toiselta suojatulta alueelta on kielletty.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää luvan poiketa 1 momentin säännöksistä, jos kuljetus ei aiheuta lohikalojen paisetaudin leviämisen vaaraa.

6 §
Mädin kuljetusrajoitukset

Mäti on välittömästi ennen kuljetusta muulta alueelta suojatulle alueelle käsiteltävä aineella, joka tuhoaa lohikalojen paisetautia aiheuttavat bakteerit.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää poikkeuksen 1 momentin määräyksiin, jos kuljetukseen ei sisälly lohikalojen paisetaudin leviämisen vaaraa.

7 §
Poikkeusluvat

Edellä 5 §:n 2 momentissa ja 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut poikkeuslupa-asiat ratkaisee se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueelle kala, maiti tai mäti aiotaan kuljettaa. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ennen päätöksen tekemistä pyydettävä lausunto sen läänin läänineläinlääkäriltä, jonka toimialueelle kala, mäti tai maiti aiotaan kuljettaa.

8 §
Muut säännökset

Sen lisäksi, mitä 5―7 §:ssä säädetään, elävien kalojen, mädin ja maidin kuljetuksessa on noudatettava, mitä seuraavissa päätöksissä säädetään:

1) maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosaston päätös elävän kalan ja mädin sekä perkausjätteiden, kalanviljelyvälineiden ja -kaluston kuljetuksen rajoittamisesta Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen (870/50―89);

2) maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelle sekä Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelta Näätämöjoen vesistön alueelle (470/1990); sekä

3) maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen eräiden virustautien leviämisen ehkäisemisestä (1087/1998).

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan 5 päivänä huhtikuuta 1994 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille (250/1994).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kirsti Pelkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.