1052/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki Valtion kiinteistölaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Valtion kiinteistölaitos on asianomaisen ministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.

Kiinteistölaitokseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §
Toimiala ja tehtävät

Kiinteistölaitoksen tehtävänä on tuottaa toimitilapalveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta siten, että sen arvo säilyy sekä että se pysyy kunnossa ja on kysynnän sekä yleisten laatuvaatimusten mukainen.

3 §
Palvelu- ja toimintatavoitteet

Kiinteistölaitoksen tulee huolehtia sen toimialaan kuuluvien palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta ja kehittämisestä ottaen erityisesti huomioon valtionhallinnon tarpeet.

4 §
Lainanotto

Kiinteistölaitos saa ottaa toimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa.

5 §
Erityinen omaisuus

Kiinteistölaitoksen hallintaan voidaan talousarvion käsittelyn yhteydessä siirtää kiinteää ja irtainta omaisuutta muun pääoman ehdoin. Tällainen omaisuus ei ole voiton tuloutuksen perusteena. Tätä omaisuutta tai sen arvonkorotusrahastoa ei saa siirtää peruspääomaan.

6 §
Ministeriön ratkaistavat asiat

Valtion liikelaitoksista annetun lain 11 §:n 1 momentin 1, 2 ja 7 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee asianomainen ministeriö.

7 §
Salassapitovelvollisuus

Kiinteistölaitoksen henkilöstöön kuuluva ei saa palvelussuhteen aikana eikä sen jälkeen ilmaista tietoa, joka valtakunnan turvallisuuden, maanpuolustuksen edun tai rikosten ehkäisemisen takia on salassa pidettävä.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan valtion kiinteistölaitoksesta 13 päivänä tammikuuta 1995 annettu laki (30/1995).

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

10 §
Siirtymäsäännökset

Kiinteistölaitos jatkaa virastomuotoisen valtion kiinteistölaitoksen toimintaa, ja tälle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät tämän lain mukaiselle kiinteistölaitokselle.

Valtion kiinteistölaitoksen virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Henkilöstö siirtyy tässä laissa tarkoitetun kiinteistölaitoksen palvelukseen työsopimussuhteisiin tehtäviin.

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava luovutettaessa joulukuun 1 päivän 1998 ja joulukuun 31 päivän 1999 välisenä aikana viras- tomuotoisen valtion kiinteistölaitoksen tai sen toimintaa tämän lain mukaan jatkavan kiinteistölaitoksen hallinnassa olevia kiinteistöjä ja arvopapereita niitä omistamaan ja hallitsemaan perustettavalle valtion kokonaan omistamalle yhtiölle sen osakkeita vastaan. Veroa ei ole myöskään suoritettava tämän osakeyhtiön luovuttaessa omaisuutta edelleen kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Kiinteistölaitos hoitaa toimintaan ennen 1 päivää tammikuuta 1999 kohdistuvat virastomuotoiselle valtion kiinteistölaitokselle tilivirastona kuuluvat tehtävät.

HE 130/1998
VaVM 54/1998
EV 210/1998

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.