1043/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 902/1996, sekä

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 902/1996, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 22 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1206/1996, uusi 4 momentti, seuraavasti:

17 §

Edellä 2 ja 3 momentin mukaisesti laskettua vakuutusmaksua alennetaan 20 prosentilla, jos maatalousyrittäjä on vakuutusmaksun kohdistumisvuotta edeltävän lokakuun 1 päivänä kuulunut työterveyshuoltolaissa (743/1978) tarkoitetun työterveyshuollon piiriin. Alennuksen saaminen edellyttää lisäksi, että mainitun lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta työpaikkakäynnistä on edellä mainittuun ajankohtaan mennessä kulunut enintään neljä vuotta. Viimeksi mainitusta edellytyksestä voidaan poiketa, jos työterveyshuoltoon liittymisestä on kulunut enintään neljä vuotta edellyttäen kuitenkin, että työpaikkakäynnin suorittamisesta on sovittu, ja myöhemminkin, jos osoitetaan, että työpaikkakäyntiä ei ole maatalousyrittäjästä riippumattomasta syystä voitu suorittaa sanotussa ajassa. Ellei vakuutuksen päättymisestä muuta johdu, alennus myönnetään täysin kalenterivuosin sen vuoden loppuun asti, jonka kuluessa edellytykset alennuksen saamiselle päättyvät.


21 §

Maatalousyrittäjän vakuutusmaksu on 17 §:n 2―5 momentissa tarkoitetulla tavalla määräytyvä vakuutusmaksu kaksinkertaisena.


22 §

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksella on oikeus saada terveyskeskuksilta tämän lain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten tarvittavat tiedot työterveyshuoltoon kuuluvista maatalousyrittäjistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän lain 17 §:n 4 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusmaksuun, joka kohdistuu vuoteen 2000.

Maatalousyrittäjän, joka on liittynyt työterveyshuoltoon jo ennen tämän lain voimaantuloa, katsotaan täyttävän tämän lain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetun työpaikkakäyntiä koskevan edellytyksen neljän vuoden ajan tämän lain voimaantulosta lukien.

HE 232/1998
StVM 27/1998
EV 188/1998

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.