1039/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki tilastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun tilastolain (62/1994) 17 §:n 2 ja 3 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 26 § sekä

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja lakiin uusi 19 a § seuraavasti:

11 §
Tiedonantovelvollisuus

Lain tai asetuksen taikka niiden nojalla annetun määräyksen tai tehdyn päätöksen perusteella julkisia palvelutehtäviä hoitavat ovat velvollisia antamaan tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, tuotteistaan ja palveluistaan sekä toiminnanedellyttämistä voimavaroista ja niiden käytöstä.


17 §
Tietojen salassapito

Valtion ja kunnallisten viranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat muun lainsäädännön mukaan julkiset tiedot ovat julkisia.

Tiedot yritysten, konsernien, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien liike- ja yhteisötunnuksesta ja sen voimassaoloajasta, nimestä, kielitunnuksesta, kotikunnasta ja osoitteesta, oikeudellisesta muodosta, toimialasta, toiminnan sijainnista, toimipaikoista, pääasiallisista hyödykkeistä, henkilökunnan ja liikevaihdon määrästä, ulkomaankaupan harjoittamisesta sekä konsernien osalta konsernisuhteista ovat julkisia.

19 a §
Euroopan yhteisön säädökset

Tilastoja koskevat Euroopan yhteisön direktiivit ja muut täytäntöönpanoa edellyttävät päätökset pannaan täytäntöön muissa kuin lainsäädännön alaan kuuluvissa asioissa sen tilastoja laativan viranomaisen päätöksellä, jonka toimialaan kyseinen asia kuuluu.

Euroopan yhteisön tilasto-ohjelmaan sisältyviin tilastoihin sovelletaan yhteisön tilastoista annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 322/97. Tämän lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin niiltä osin kuin mainittu asetus ei tule sovellettavaksi.

21 §
Kustannukset

Tilastoviranomaisella on oikeus saada 10 §:ssä tarkoitetut tiedot maksutta. Jos kuitenkin kysymyksessä on tiedonantajan hallussa olevien laajojen massaluonteisten tietoaineistojen luovuttaminen, tietojen luovuttamisesta välittömästi aiheutuvat erilliskustannukset korvataan.


26 §
Muutoksenhaku

Tilastoja laativien viranomaisten tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin haetaan muutosta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 175/1998
HaVM 14/1998
EV 190/1998

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.