1038/1998

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 11 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §

Tämä päätös koskee kotitalouslaitteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen sekä melun ilmoittamista markkinoinnissa. Päätöstä ei sovelleta käytettyihin laitteisiin eikä sellaisiin malleihin, joiden tuotanto on lopetettu ennen kyseisen laiteryhmän energiamerkintää koskevan asianomaisen ministeriön päätöksen voimaantuloa.

2 §

Päätöstä sovelletaan seuraaviin laiteryhmiin siten kuin asianomainen ministeriö erikseen säätää:

1) jääkaapit, pakastimet ja näiden yhdistelmät;

2) pesukoneet, kuivausrummut ja näiden yhdistelmät;

3) astianpesukoneet;

4) uunit;

5) vedenlämmittimet;

6) valon lähteet; sekä

7) ilmastointilaitteet.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) jälleenmyyjällä vähittäiskauppaa harjoittavaa tai muuta elinkeinonharjoittajaa, joka myy tai muutoin tarjoaa kuluttajalle kotitalouslaitteita;

2) tuoteselosteella laitetta koskevaa yhdenmukaistettua tietotaulukkoa; ja

3) lisätiedoilla muita laitteen suorituskykyä koskevia tietoja, jotka liittyvät sen energian tai muun voimavaran käytön arviointiin tai helpottavat tätä arviointia.

2 luku

Energiamerkki ja tuoteseloste

4 §

Laitteen toimittajan on huolehdittava vaatimusten mukaisen energiamerkin laatimisesta ja toimittamisesta jälleenmyyjälle.

Laitteen toimittajan on lisäksi laadittava tuoteseloste. Tuoteselosteessa olevat tiedot on sisällytettävä tuote-esitteisiin tai, jos laitteen toimittaja ei laadi esitteitä, jälleenmyyjälle laitteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin.

5 §

Vähittäismyyntipaikassa myytävään tai muuten kuluttajalle tarjottavaan näytteille asetettuun laitteeseen on kiinnitettävä energiamerkki selvästi ja näkyvästi.

6 §

Kun laitetta tarjotaan postitse, puhelimitse, televisiomyynnissä tai muuten siten, että kuluttajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää laitetta, kuluttajan on saatava energiamerkkiin ja tuoteselosteeseen sisältyvät oleelliset tiedot ennen kaupan päättämistä.

3 luku

Tekninen tietoaineisto ja sen säilyttäminen

7 §

Laitteen toimittajan on huolehdittava sellaisen laitetta koskevan teknisen tietoaineiston laatimisesta, jolla voidaan arvioida energiamerkkiin ja tuoteselosteeseen liittyvien tietojen paikkansapitävyys.

Laitteen toimittajan on säilytettävä tekninen tietoaineisto viiden vuoden ajan viimeisen tuotteen valmistamisesta.

4 luku

Tarkemmat määräykset

8 §

Asianomainen ministeriö antaa erikseen tarkemmat määräykset kuhunkin laiteryhmään liitettävästä energiamerkistä, tuoteselosteesta, lisätiedoista ja teknisestä tietoaineistosta seuraavasti:

1) laiteryhmän tarkka määritelmä;

2) energiankulutuksen ja muiden voimavarojen kulutuksen mittausstandardit ja -menetelmät;

3) laitteisiin liittyvän teknisen tietoaineiston yksityiskohdat seuraavasti:

a) tuotteen yleiskuvaus;

b) suoritettujen suunnittelulaskelmien tulokset, jos niillä on merkitystä;

c) käytettävissä olevat testauskertomukset;

d) silloin kun arvot on johdettu samanlaisista malleista saaduista arvoista, vastaavat tiedot näiden mallien osalta;

4) energiamerkin malli ja sisältö;

5) energiamerkin kiinnittämispaikka laitteeseen tai sen kiinnittäminen tai painaminen pakkaukseen;

6) tuoteselosteen sisältö sekä tarvittaessa tuoteselosteen muoto ja lisätietojen esittämistapa;

7) postitse, puhelimitse, televisiomyynnissä ja muulla 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarjottavasta laitteesta annettavat tiedot; sekä

8) laitteiden tuottama ilmateitse kantautuva melu.

5 luku

Kielisäännökset

9 §

Energiamerkki, tuoteseloste ja lisätiedot on annettava suomen ja ruotsin kielellä. Tiedot voidaan antaa yksikielisenä, jos laitteita myydään vain yksikielisessä kunnassa.

6 luku

Voimaantulo

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 92/75/ETY; EYVL N:o L 297, 13.10.1992, s. 16

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Tarkastaja
Heli Vuori-Karvia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.