1034/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (735/1990) 4 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 181/1992,

muutetaan 4 §:n 1 momentin 2 kohta, 6 §:n 3 momentin 3 kohta, 10 ja 11 § sekä 18 §:n 1 momentti ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentin 2 kohta mainitussa asetuksessa 181/1992 sekä 10 ja 11 § osaksi asetuksessa 1053/1994, sekä

lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, ja asetukseen uusi 18 a §, seuraavasti:

4 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:


2) tehdä ehdotus koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi;


6 §
Opettajakokous

Opettajakokouksen tehtävänä on:


3) valmistella ehdotus valintakokeiden sisällöksi sekä tehdä ehdotus valintalautakunnalle valintakokeeseen ja haastatteluun otettavista;


10 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Koulutuskeskuksen johtajan nimittää oikeusministeriö.

Yliopettajan, koulutuspäällikön, talousjohtajan ja opettajan nimittää vankeinhoitoosasto.

Muut kuin 1 tai 2 momentissa mainitut virkamiehet nimittää koulutuskeskuksen johtaja, joka myös ottaa työsuhteisen ja sivutoimisen henkilöstön sekä luennoitsijan, jonka tehtävistä maksetaan erillinen palkkio.

Ennen kuin vankeinhoito-osasto nimittää koulutuskeskuksen virkamiehen, hakijoista on hankittava koulutuskeskuksen johtajan lausunto.

11 §
Virkavapaus

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää koulutuskeskuksen johtajalle vankeinhoito-osasto ja muulle virkamiehelle koulutuskeskuksen johtaja.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) koulutuskeskuksen johtajalle vankeinhoito-osasto;

2) vankeinhoito-osaston nimittämälle virkamiehelle enintään vuodeksi koulutuskeskuksen johtaja ja yli vuodeksi vankeinhoito-osasto;

3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa mainitulle virkamiehelle koulutuskeskuksen johtaja.

18 §
Pääsyvaatimukset

Vankeinhoidon perustutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on:

1) hakuajan päättymiseen mennessä täyttänyt 19 vuotta;

2) suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän;

3) terveydentilaltaan, fyysiseltä kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitolaitoksen palvelukseen sopiva; sekä

4) suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen.

Valintaperusteista määrätään tarkemmin vankeinhoito-osaston päätöksellä.


18 a §
Perustutkinnon opiskelijavalinnat

Vankeinhoidon perustutkinnon opiskelijat valitsee vankeinhoito-osasto oikeusministeriön nimeämän valintalautakunnan esityksestä.

Tarkemmat määräykset valintalautakunnasta ja sen tehtävistä antaa oikeusministeriö.

Tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valintaperusteista ja miten valintaan voi hakea muutosta.

Oppilasvalintaa koskevaan vankeinhoito-osaston päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

20 §
Kurinpito

Opettajakokouksen käsiteltyä asian koulutuskeskuksen johtaja voi antaa opiskelijalle, joka laiminlyö tehtäviään, rikkoo koulutus-keskuksen järjestystä tai muutoin käyttäytyy sopimattomasti kurssin aikana, kirjallisen huomautuksen, joka saatetaan opettajakokouksen ja johtokunnan tiedoksi.

Johtokunta voi johtajan esityksestä ja asi-anomaista opiskelijaa kuultuaan erottaa joko määräajaksi tai kokonaan opiskelijan, joka:

1) koulutukseen pyrkiessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut itseään koskevan olennaisen seikan;

2) ei enää täytä 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä;

3) koulutuksen aikana osoittaa ilmeistä kykenemättömyyttä tai haluttomuutta opiskeluun; taikka

4) rikkoo olennaisesti koulutuskeskuksen järjestystä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti kurssin aikana.

Oppilaan erottamista koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön.

Virkasuhteessa olevien opiskelijoiden osalta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.