1030/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriö on valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään väestörekisterikeskuksen ja maistraattien suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita.

Mitä tässä päätöksessä määrätään maistraatin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan lääninhallituksen tuottamiin rekisterihallinnon suoritteisiin.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän ylläpito ja toi-mivuuden varmistaminen;

2) uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin pito;

3) vihkimisoikeusrekisterin pito; sekä

4) rekisterihallinnon paikallisviranomais-ten ohjaus.

Maistraatin maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän tietojen keruu, tallettaminen ja tarkistaminen;

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaisten ohjaus ja valvonta väestökirjanpitoasioissa;

3) virkatodistus tai muu siihen verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten; sekä

4) avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle;

2) väestötietopalvelut yrityksille ja yhtei-söille lakiin tai asetukseen perustuvaa tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

4) väestötietopalvelut väestötietojärjestelmän osoitetietojen ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten;

5) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

6) uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä annettavat otteet;

7) vihkimisoikeusrekisteristä annetussa asetuksessa (421/1993) tarkoitetut todistukset;

8) painovapauslaissa (1/1919) tarkoitetut todistukset;

9) kaivosasetuksessa (663/1965) tarkoitetut todistukset;

10) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

11) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen; sekä

12) veneliikenneasetuksessa (817/1998) tarkoitetut rekisteritodistukset.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien muut maksulliset suoritteet ovat:

1) muut kuin 3 §:ssä mainitut väestötietopalvelut;

2) muut kuin väestötietojärjestelmän yllä-pitoa koskevat koulutuspalvelut;

3) konsultointipalvelut;

4) julkaisutoiminta;

5) muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä lähettämis- ja postituspalvelut; sekä

6) väestörekisterikeskuksen tai maistraatin hallinnassa olevien tilojen käyttö.

5 §
Eräiden julkisoikeudellisten suoritteiden maksuperusteet

Kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavista rakennusten ja huoneistojen tiedoista sekä rakennushankkeita koskevista tiedoista peritään vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset.

6 §
Viranomaisten toimivalta

Väestörekisterikeskuksella ja maistraateilla on toimivalta tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta oheisessa maksutaulukossa mainittuja maksuja.

Väestörekisterikeskuksella on lisäksi toimivalta valtakunnallisia palvelupuhelinmaksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta oheisessa maksutaulukossa mainittuja palvelupuhelinmaksuja.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja on voimassa elokuun loppuun 1999.

Väestötietolain muuttamisesta annettua lakia (615/1998) koskevana siirtymäkauden järjestelynä sovelletaan ns. kirkkoverkkoon kuuluville evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille ja seurakuntayhtymille väestötietojärjestelmästä päivittäin toimitettavien muutostietojen hinnoittelussa sisäasiainministeriön erikseen tekemää päätöstä.

Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen maksupäätöksen mukaan.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Jukka Aalto

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.