1024/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

Ulkoasiainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n, ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1164/87) 7 §:n ja ulkoasiainhallintoasetuksen (166/95) 36 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee ulkoasiainministeriön ja edustustojen suoritteista perittäviä maksuja.

Jollei erikseen toisin sovita, ulkoasiainministeriö ja edustustot eivät peri toisiltaan maksuja.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksuttomia suoritteita ovat, jollei 2 momentista muuta johdu:

1) virkatoimet, jotka eivät suoranaisesti kohdistu yksittäiseen henkilöön tai yritykseen tai muuten tarkoin rajattuun ryhmään;

2) virka-avun luonteiset, yksittäistä henkilöä koskevat toimenpiteet, joissa kysymys on yleisestä edusta;

3) välttämättömät palvelut ulkomailla hädänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi, syytetyksi tai vangituksi joutuneelle;

4) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun, lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvattomaan haltuunottoon liittyvissä asioissa sekä ne toimenpiteet, jotka elatusavun perimistä koskevien kansainvälisten yleissopimusten tai vastavuoroisuuden perusteella ovat maksuttomia;

5) yksittäisten henkilöiden hakemusten ja ilmoitusten välittäminen Suomen viranomaisille, silloin kun tämä on säädetty edustuston tehtäväksi.

6) valtion ulkomaille maksamien eläkkeiden ja vastaavien suoritusten välittämiseen liittyvät toimenpiteet;

7) viranomaisten yhteistyöhön liittyvä vastavuoroinen tietojen vaihto ja koulutus sekä muut vastavuoroiset suoritteet;

8) vieraan valtion lainsäädäntöä koskevan selvityksen hankkiminen tai laatiminen valtion viranomaiselle;

9) tiedottaminen;

10) neuvonta ja ohjaus, joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia;

11) tiedonvälitys Suomen ja muiden valtioiden tai kansainvälisten yhteisöjen välillä;

12) ulkoasiainministeriön kirjastopalvelut ja tutkijatilojen käyttö;

13) asiakirjojen ja muun aineiston asettaminen pyytäjän käyttöön yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) mukaisesti; sekä

14) palvelussuhteeseen liittyvät toimituskirjat, otteet, jäljennökset, todistukset sekä muut niihin verrattavat suoritteet.

Mahdollisista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 17 §:n mukainen korvaus. Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle myönnetyn taloudellisen avustuksen järjestämisestä ja takaisinperinnästä aiheutuvina kustannuksina peritään 300 markkaa jokaiselta kerralta.

Kansainvälisen käytännön tai vastavuoroisuuden perusteella maksutonta on:

1) vastaaminen Suomen lainsäädäntöä koskeviin vieraiden valtioiden tiedusteluihin;

2) ulkomailta saapuneiden oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksi antaminen Suomessa; sekä

3) vastaaminen Suomeen akkreditoitujen diplomaattisten ja niihin rinnastettavien edustustojen sekä Suomessa tomivien lähetetyn konsulin virastojen Wienin diplomaatti- ja konsulisuhteita koskevissa yleissopimuksissa edellytettyjä palveluja koskeviin tiedusteluihin.

Maksullisia suoritteita koskevista maksuvapautuksista määrätään 4 §:n 5 momentissa, 5 §:n 4 ja 5 momentissa, 6 §:n 4 momentissa, 7 §:n 3 momentissa, 9 §:n 3 momentissa, 10 §:n 2 momentissa, 11 §:n 2 momentissa, 13 §:n 3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa ja 17 § 3 momentissa.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkustusasiakirja;

2) viisumi;

3) oleskelulupa ja työlupa;

4) todistukset; sekä

5) muut notaari- ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään 4―8 §:ssä määrätyt kiinteät maksut sekä mahdollisista erillisistä kustannuksista 17 §:ssä määrätty korvaus.

Valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta annetun lain (176/87) 12 §:ssä on säädetty niiden ulkoasiainhallinnolle aiheutuvien kustannusten velottamisesta, jotka aiheutuvat sanotussa laissa tarkoitetun terveydenhuollon ja työterveyshuollon järjestämisestä.

4 §
Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista peritään käsittelymaksuna 300 markkaa.

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, muukalaispassista, pakolaisen matkustusasiakirjasta ja muukaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa korvaavasta väliaikaisesta asiakirjasta sekä Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavasta väliaikaisesta matkustusasiakirjasta (Emergency Travel Document ETD) peritään 300 markkaa.

Kielteisestä päätöksestä peritään 150 markkaa.

Matkaa tai tehtävää varten myönnetyn diplomaattipassin tai virkamatkapassin voimassaoloaikana tapahtuvasta passin uudelleen voimaan saattamisesta peritään 100 markkaa.

Maksua ei peritä diplomaattipassista tai virkapassista, joka annetaan

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

5 §
Viisumi

Viisumista peritään käsittelymaksu seuraavasti:

1) lentokentän kauttakulkuviisumi 60 mk
2) kauttakulkuviisumi 60 mk
3) viisumi, voimassaoloaika enintään 30 vrk 150 mk
4) viisumi, voimassaoloaika 31―90 vrk
oikeutus yhteen maahantuloon 180 mk
oikeutus kahteen maahantulo on 210 mk
5) toistuvaisviisumi, voimassaoloaika enintään yksi
vuosi 300 mk
lisämaksu kultakin lisävuodelta 180 mk

Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Voimassaolevan viisumin siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään 100 markkaa.

Maksua ei peritä:

1) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta;

3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä; eikä

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta, eikä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta.

Ministeriö päättää viisumin myöntämisestä maksutta

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat; sekä

2) opetus-, kulttuuri- tai urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jäsenten ikä on alle 18 vuotta.

6 §
Oleskelulupa ja työlupa

Oleskeluluvasta ja työluvasta peritään kummastakin erikseen käsittelymaksuna 400 markkaa. Usealle henkilölle yhteisesti myönnetystä oleskeluluvasta ja työluvasta maksu on jokaiselta henkilöltä 400 markkaa erikseen kummastakin luvasta.

Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Voimassaolevan oleskeluluvan ja työluvan siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään 100 markkaa luvalta.

Maksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta;

3) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä.

7 §
Todistukset ja otteet

Valmiiseen asiakirjaan kirjoitettavasta tai erikseen laadittavasta todistuksesta sekä asiakirjaotteesta peritään ministeriössä 60 markkaa ja edustustossa 150 markkaa. Jos samaan asiakirjaan kirjoitetaan useita todistuksia, peritään maksu jokaisesta todistuksesta.

Edellä 1 momentissa määrätystä poiketen kaupanvahvistajan todistuksesta peritään 400 markkaa ja kauppa-aluksen väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta 500 markkaa.

Maksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta; eikä

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

8 §
Muut notaari- ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvista, muista kuin 2 §:ssä ja 4―7 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä peritään 200 markkaa. Uuden laivapäiväkirjan laatimiseen liittyvistä toimenpiteistä peritään kuitenkin 500 markkaa ja meriselityksen vastaanottamisesta 700 markkaa.

9 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita maksullisia suoritteita ovat:

1) tiedoksianto ulkomaille;

2) asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen;

3) jäämistöasian hoitaminen;

4) valokopio tai muu jäljennös asiakirjasta, teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta,

5) muu kuin tiedottamiseen kuuluva painotuote;

6) ulkoaisianhallinnon sisäisen postin ja tietoverkon käyttö;

7) luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutkimus-, selvitys- ja muut asiantuntijapalvelut;

8) vienninedistämispalvelut;

9) koulutuspalvelut;

10) ministeriön ja edustustojen hallinnassa olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttö ja toimistopalvelut; sekä

11) muu toimeksiantoon perustuva ja siihen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluva suorite.

Muista maksullisisista suoritteista peritään 10―16 §:ssä määrätyt kiinteät tai tuntiveloitukseen perustuvat tai muutoin liiketaloudellisisin perustein määräytyvät maksut.

Vähäinen maksu voidaan valtion kokonaisetu huomioon ottaen jättää laskuttamatta.

10 §
Tiedoksianto ulkomaille

Oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tiedoksi antamisesta peritään 500 markkaa. Maksu peritään myös tiedoksiantoyrityksestä.

Maksua ei peritä:

1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;

2) ulkomaalaislain (378/91) mukaisissa asioissa;

3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon pyytämistä on myönnetty maksuton oikeudenkäynti; eikä

4) sosiaaliviranomaisen viran puolesta vireille panemissa asioissa.

11 §
Asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen

Virkatodistuksen tai muun asia kirjan hankkimisesta ulkomailta ja ulkomailla asuvan henkilön osoitteen selvittämisestä peritään 400 markkaa. Maksu peritään myös asiakirjan hankkimis- ja osoitteen selvittämisyrityksestä.

Maksua ei peritä sosiaaliasioita hoitavalta viranomaiselta eikä julkisoikeudelliselta yhteisöltä.

12 §
Jäämistöasian hoitaminen

Ulkomailla olevaan jäämistöön liittyvässä asiassa peritään maksu seuraavasti:

1) pienimuotoisesta avustamisesta 500 markkaa;

2) jäämistön selvittämisestä, vastaanottamisesta ja tilittämisestä perillisille 2 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 500 markka ja enintään 30 000 markkaa; sekä

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetusta avustamisesta sekä tarvittavien asiakirjojen hankkimisesta, laatimisesta ja kääntämisestä yhteensä 5 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 750 markkaa ja enintään 50 000 markkaa.

13 §
Valokopiot, jäljenteet ja painotuotteet

Jäljenteistä peritään maksu seuraavasti:

1) Paperijäljenteestä A4 kokoisena 2 markkaa ja A3 kokoisena 4 markkaa sivulta;

2) datakopiosta 50 markkaa levykkeeltä lisättynä taltion hinnalla;

3) valokuvasta, jonka tekijänoikeus on ministeriöllä tai edustustolla, 50 markkaa sekä käyttömaksuna sen julkaisemisesta 200 markkaa kerralta.

Erillistä maksua ei peritä, jos jäljennös annetaan muun maksullisen suoritteen osana.

Hallinnonalan painotuotteista, tiedotusmateriaalia lukuun ottamatta, peritään niiden omakustannusarvoa vastaava maksu.

14 §
Ulkoasiainhallinnon sisäisen postin ja tietoverkon käyttö

Ulkoasiainhallinnon sisäisen postin käytöstä peritään käsittelymaksuna 100 markkaa ja kuljetuksesta omakustannushinta lähetyksen painon ja lähetysosoitteen mukaan. Maksua ei peritä tasavallan presidentin kanslialta eikä ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalta eikä hänen perheenjäseneltään.

Ministeriön tietoverkon käytöstä 500 markkaa kuukaudessa jokaiselta käyttäjätunnukselta.

15 §
Asiantuntijapalvelut

Luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutkimus-, selvitys- sekä vienninedistämis- ja muista asiantuntija- ja vastaavista palveluista peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä maksu, kuitenkin vähintään 500 markkaa kultakin suoritteen tuottamiseen käytetyltä tunnilta.

16§
Muut suoritteet

Ulkopuolisille annetuista koulutuspalveluista, ministeriön ja edustustojen hallinnassa olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käytöstä, toimistopalveluista sekä muista toimeksiantoon perustuvista suoritteista peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä, kuitenkin vähintään omakustannusarvoa vastaava maksu.

17 §
Erillisten kustannusten korvaus

Suoritteiden tuottamisesta ulkoasiainhallinnolle aiheutuneista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 4―14 §:ssä määrättyjen kiinteiden maksujen lisäksi korvausta seuraavasti:

1) matkustamis- ja muista kustannuksista määrä, joka vastaa valtion yleisten virka- ja työehtosopimusmääräysten mukaisia matkakustannusten korvauksia tai muulla perusteella määräytyviä matkasta aiheutuneita todellisia lisäkustannuksia; sekä

2) ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheutuneet menot täysimääräisinä, ei kuitenkaan postimaksua.

Korvaus erillisistä kustannuksista peritään myös silloin, kun kiinteää maksua ei tässä päätöksessä määrätyn mukaisesti peritä. Korvaus jätetään kuitenkin perimättä, jos perintäkulut olisivat suuremmat kuin perittävä korvaus.

18 §
Maksun perijä

Maksun perii maksuvelvolliselta ulkoasiainministeriö tai edustusto sen mukaan, kumpi suoritteen on tuottanut. Erityisestä syystä ministeriö voi periä maksun edustuston puolesta.

19 §
Maksuvaluutta

Edustusto perii maksut vapaasti vaihdettavana valuuttana tai Suomen markkoina sen mukaan mitä ulkoasiainministeriö on edustuston maksuliikkeessä käytettävästä valuutasta määrännyt. Maksu otetaan kuitenkin vastaan asemamaan valuuttana, jos asemamaan valuuttamääräykset tätä edellyttävät.

20 §
Valuuttakurssi

Valuutan vaihtokurssina käytetään ministeriön vahvistamaa tilikurssia. Jos valuutan vaihdosta on kirjallinen tosite, käytetään kuitenkin tositteen mukaista vaihtokurssia. Valuuttamääräinen arvo pyöristetään lähimpään paikallisessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn yksikköön.

Jos tilikurssi muuttuu vähintään 5 %, edustuston on tarkistettava 4―8 §:ssä sekä 10―15 §:ssä tarkoitettujen kiinteiden maksujen valuuttamääräinen arvo muutoskuukauden tilikurssia vastaavaksi.

21 §
Kunniakonsulin perimät maksut

Kunniakonsulilla on ulkoasiainhallinnosta annetun lain 7 §:n mukaisesti oikeus pitää perimänsä maksut niistä suoritteista, jotka ulkoasiainministeriö on sanotun lain 6 §:n 2 momentin nojalla valtuuttanut hänet tuottamaan. Edellä 4―6 §:ssä tarkoitetut maksut kuitenkin tuloutetaan valtiolle.

Jos kunniakonsuli on osallistunut 12 §:n 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun jäämistöasian hoitamiseen, edustusto voi maksaa hänelle palkkiona enintään puolet sanottujen kohtien mukaan perittävästä määrästä.

22 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja on voimassa 31 joulukuuta 2000. Päätöksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Osastopäällikkö
Kaarlo (Charles) Murto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.