1019/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/1994), päättänyt:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulkuneuvoselvitystä, passitusta, luovutusta vapaaseen liikkeeseen, vientimenettelyyn asettamista, tulli- ja muonitusvarastosta ottoja, sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) Tullihallituksen ja piiritullikamarien päätökset;

3) tullilaboratorion tutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen; sekä

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdistetaan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä. Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta saman tunnin aikana.

Maksu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto- eli EMOTR-viennin ennakkoilmoituksen vastaanottamisesta sisältää passitusmaksun.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet
3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta ole muualla säädetty maksuttomaksi;

4) sopimuksen perusteella muille kuin tulliviranomaiselle kannettavien maksujen laskutus ja perintä;

5) tilastot ja julkaisut;

6) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

7) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

8) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen; sekä

9) lomakkeet.

Voimaantulo
4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja on voimassa vuoden 2000 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan 17 päivänä marraskuuta 1993 annettu valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista (1001/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Vanhempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.