1012/1998

Annettu Turussa 8 päivänä toukokuuta 1998

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 lukuun uusi 8 a § ja 22 lukuun uusi 3 a § seuraavasti:

15 luku

Seurakunnan talous

8 a §

Seurakunnan metsiä tulee metsälain (1093/1966) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto. Jos metsäsuunnitelma on muun kuin metsäkeskuksen laatima, kirkkoneuvoston tulee hankkia siitä metsäkeskuksen lausunto.

Mitä edellä on määrätty metsäkeskuksesta, koskee Ahvenanmaan maakunnassa maakuntahallitusta.

22 luku

Kirkkohallitus ja kirkon keskusrahasto

3 a §

Kirkon keskusrahaston eläkerahaston varojen sijoittamista varten on kirkkohallituksen toimikaudekseen asettama kirkon keskusrahaston eläkerahaston johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenten tulee olla sijoitustoimintaan perehtyneitä kirkon jäseniä. Jäsenistä kolmannes tulee nimittää kirkon merkittävimpien henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Kirkkohallitus vahvistaa johtokunnan johtosäännön.

Kirkon keskusrahaston eläkerahaston johtokunnan tehtävänä on

1) päättää sijoitustoiminnassa käytettävistä sijoitusmuodoista ja niissä sovellettavista periaatteista;

2) päättää sijoitusten jakautumisesta eri sijoitusmuotoihin ja niiden tuottotavoitteista;

3) päättää sijoitusten riskienhallinnassa noudatettavista periaatteista;

4) hyväksyä vuosittain kirkon eläkerahaston varojen sijoitussuunnitelma;

5) päättää omaisuudenhoitajista ja näiden kanssa laadittavista sopimuksista;

6) päättää niistä sijoitussuunnitelmassa määritellyistä yksittäisistä sijoituksista, jotka on määrätty johtokunnan tehtäväksi; sekä

7) huolehtia sijoitustoiminnan kokonaisuuden valvonnasta.

Kirkkohallitus voi siirtää johtokunnalle myös muita toimivaltaansa kuuluvia eläkevarojen sijoittamiseen liittyviä tehtäviä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Turussa 8 päivänä toukokuuta 1998

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.