1003/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annetun lain (588/1997) nimike, 1 § ja 2 §:n 3 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

Laki

eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä maksujärjestelmän ehdoista

1 §
Soveltamisala

Tämä laki koskee sellaisten maksu- ja toimitusvelvoitteiden nettouttamista, jotka liittyvät:

1) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 2 §:ssä tarkoitettujen sijoituskohteiden sekä muiden niihin rinnastettavien arvopapereiden ja johdannaissopimusten kauppaan;

2) Suomessa tai muussa maassa laillisen valuutan tai valuuttayksikköjen kauppaan; taikka

3) arvopapereihin liittyvien suoritusten maksamiseen.

Tämä laki koskee myös maksuvelvoitteiden nettouttamista ja muuta selvittämistä keskuspankin tai muun selvitysyhteisön maksujärjestelmässä.

Tämä laki koskee myös vakuuksia, jotka on annettu selvitysyhteisölle tai sopijapuolelle tässä pykälässä tarkoitettua toimintaa varten.

2 §
Määritelmiä

Tässä laissa selvitysyhteisöllä tarkoitetaan julkisessa valvonnassa toimivaa yhteisöä, joka määrittää ja toteuttaa arvopaperi-, joh-dannais- tai valuuttakauppoihin liittyviä velvoitteita osapuolten lukuun tai joka tulee osapuolten vastapuoleksi. Selvitysyhteisöllä tarkoitetaan myös keskuspankkia tai muuta yhteisöä, joka määrittää tai toteuttaa rahamääräisiä velvoitteita edellä mainitulla tavalla ja jonka ylläpitämän maksujärjestelmän katteet siirretään keskuspankissa olevan tilin kautta.


7 a §
Säännösten soveltaminen maksujärjestelmässä

Jos velvoite saadaan tämän lain säännösten mukaan nettouttaa osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn estämättä, maksuvelvoite saadaan myös muulla tavoin selvittää maksujärjestelmässä, vaikka osapuolta vastaan on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely.

Maksujärjestelmässä selvitettävän maksuvelvoitteen katsotaan tätä lakia sovellettaessa syntyneen silloin, kun osapuolella ei maksujärjestelmän sääntöjen mukaan ole oikeutta yksipuolisesti peruuttaa maksuvelvoitetta koskevaa määräystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tätä lakia ei sovelleta, jos maksukyvyttömyysmenettely on alkanut ennen lain voimaantuloa.

HE 259/1998
TaVM 33/1998
EV 209/1998
Neuvoston direktiivi 98/26/EY; EYVL N:o L 166, 11.6.1998, s. 45

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.