996/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki eräistä viitekoroista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Peruskorko

Asianomainen ministeriö vahvistaa peruskoron vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi.

Peruskorko lasketaan sen vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistun ministeriön 2 §:n nojalla päättämän 12 kuukauden markkinakoron perusteella. Peruskorko on mainitun kolmen kuukauden markkinakoron keskiarvo pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan.

Peruskorko julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa viimeistään 14 päivää ennen koron voimaantuloa ja se tulee voimaan julkaisemista seuraavan kalenterikuukauden 1 päivästä.

2 §
Muut viitekorkoina käytettävät korot

Asianomainen ministeriö voi päättää, mitkä viitekorkoina käytettävät korot korvaavat ministeriön päättämästä ajankohdasta lukien Suomen Pankin tämän lain voimaantuloon saakka määrittelemät ja julkaisemat viitekorkoina käytettävät korot. Ministeriön päättämien viitekorkojen tulee mahdollisimman hyvin vastata korvattavia viitekorkoja. Ennen päätöksen tekemistä siitä on hankittava Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lausunto.

Ministeriön edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa viimeistään 14 päivää ennen koron voimaantuloa ja se tulee voimaan julkaisemista seuraavan kalenterikuukauden 1 päivästä.

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asianomainen ministeriö voi tehdä 2 §:ssä tarkoitetun päätöksen ennen lain voimaantuloa.

4 §
Soveltaminen

Mitä muualla on säädetty, määrätty tai sovittu Suomen Pankin peruskorosta, koskee tämän lain voimaan tultua peruskorkoa, jolleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Mitä muualla on säädetty, määrätty tai sovittu Suomen Pankin määrittelemistä ja julkaisemista 2 §:ssä tarkoitetuista viitekorkoina käytetyistä koroista, koskee tämän lain voimaan tultua asianomaisen ministeriön päättämiä viitekorkoina käytettyjä korkoja, jolleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, peruskorko on tämän lain voimaan tullessa yhtä suuri kuin Suomen Pankin ennen tämän lain voimaantuloa viimeksi määräämä peruskorko.

HE 176/1998
TaVM 27/1998
EV 200/1998

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.