988/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus valtion koulukodeista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan valtion koulukodeista 13 päivänä lokakuuta 1978 annetun asetuksen (769/1978) 10―15 § ja 21 §:n 2 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 10, 13 ja 14 § asetuksessa 417/1991, 11 § mainitussa asetuksessa 417/1991 ja asetuksessa 1141/1992 ja 21 §:n 2 momentin 5 kohta asetuksessa 76/1988, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 9 ja 16 §, 18 §:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentin 4 kohta ja 32 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 9 § ja 21 §:n 2 momentin 4 kohta mainitussa asetuksessa 417/1991, 18 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 76/1988 ja 32 § mainitussa asetuksessa 1141/1992, seuraavasti:

2 §

Valtion koulukodeissa annetaan kasvatusta, hoitoa ja perusopetusta ja siihen liittyvää muuta opetusta sekä ammatillista koulutusta sellaisille lastensuojelulain (683/1983) perusteella sosiaalilautakunnan huostaan otetuille lapsille ja nuorille henkilöille, joita ei voida tarkoituksenmukaisesti kasvattaa ja hoitaa perhehoidossa, lastenkodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa ja jotka eivät sairautensa tai vammaisuutensa vuoksi tarvitse muualla annettavaa hoitoa.


3 §

Laitoksissa annettavan opetuksen ja koulutuksen valvonta kuuluu lääninhallitukselle.


9 §

Perusopetuksen ja siihen liittyvän muun opetuksen järjestämisestä on voimassa, mitä perusopetuslaissa (628/1998) ja sen nojalla säädetään ja määrätään.

16 §

Niille oppilaille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa, on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä heidän tarpeitaan ja kykyjään vastaavaa ammatti- tai työopetusta taikka suojatyötä joko laitoksen järjestämänä tai yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tai työviranomaisten kanssa taikka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

18 §

Laitoksessa voi olla johtajan, apulaisjohtajan, psykologin, opettajan, erikoissairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, vastaavan ohjaajan ja ohjaajan virkoja sekä muita virkoja.


21 §

Lisäksi vaaditaan:


4) opettajalta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) säädetty kelpoisuus;


32 §

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.