987/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 48 §:n, samana päivänä annetun lukiolain (629/1998) 39 §:n, ammatillisesta koulutuksesta samana päivänä annetun lain (630/1998) 49 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta samana päivänä annetun lain (631/1998) 19 §:n, ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (255/1995) 30 §:n ja korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (1052/1986) 7 §:n nojalla:

1 §
Kehittämissuunnitelman laatiminen

Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämiseksi laaditaan yhteinen suunnitelma sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Suunnitelma sisältää myös korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain (1052/1986) 5 §:ssä tarkoitetun kehittämissuunnitelman.

2 §
Kehittämissuunnitelman sisältö

Kehittämissuunnitelma sisältää:

1) esiopetuksen, yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakouluopetuksen ja aikuiskoulutuksen keskeiset laadulliset, rakenteelliset ja määrälliset kehittämistavoitteet;

2) korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 6 §:ssä säädetyt asiat;

3) opintotuen ja opintososiaalisten etujen kehittämisen periaatteet;

4) koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin painopistealueet; sekä

5) keskeiset toimenpiteet edellisissä kohdissa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, arviot näiden toimenpiteiden vaikutuksista koulutuksen perusturvaan, koulutuksen ja tutkimuksen laatuun ja väestön osaamistasoon sekä arvio toimenpiteiden kustannusvaikutuksista.

Suunnitelmassa esitetään myös toimenpiteet 1 momentissa tarkoitettua koulutusta ja tutkimusta järjestävien oppilaitosten yhteistoiminnasta.

3 §
Kehittämissuunnitelman hyväksyminen

Kehittämissuunnitelma hyväksytään ja sitä tarkistetaan siten kuin korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 5 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 25 päivänä tammikuuta 1991 annettu asetus (165/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellä 2 momentissa mainitun asetuksen nojalla annettu valtioneuvoston päätös koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 1995―2000 on voimassa, kunnes tämän asetuksen nojalla hyväksytty suunnitelma tulee voimaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.