984/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1999

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (941/1998) 17 §:n 3 momentin, maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (943/1998) 17 §:n 3 momentin sekä kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999 annetun valtioneuvoston päätöksen (942/1998) 10 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Siirtymäkauden tuki

Tukien hakuajat

Eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (941/1998) tarkoitettuja viljelyalaan perustuvia tukia, kasvihuonetuotannon tukea lukuun ottamatta, sekä eläinkohtaisia ja eläinyksikköä kohti maksettavia tukia on vuoden 1999 osalta haettava viimeistään 28 päivänä toukokuuta 1999.

Eläinkohtaisena tukena maksettava kanatuki ja broileriemotuki haetaan kahdessa erässä. Vuoden 1999 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta tuki on haettava viimeistään 15 päivänä syyskuuta 1999 ja toisen vuosipuoliskon osalta viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2000.

Ennakoiden hakuajat

Eläinkohtaisena tukena maksettavasta emakkotuesta voidaan maksaa tuen ennakkoa, joka on haettava viimeistään 29 päivänä tammikuuta 1999.

Eläinkohtaisena tukena maksettavasta kanatuesta ja broileriemotuesta voidaan maksaa puolivuosittain tuen ennakkoa, joka on haettava ensimmäisen vuosipuoliskon osalta viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 1999 ja toisen vuosipuoliskon osalta viimeistään 15 päivänä syyskuuta 1999.

2 §
Pohjoinen tuki

Tukien hakuajat

Maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (943/1998) tarkoitettuja viljelyalaan perustuvia tukia, kasvihuonetuotannon tukea lukuun ottamatta, sekä eläinyksikköä kohti maksettavia tukia on vuoden 1999 osalta haettava viimeistään 28 päivänä toukokuuta 1999.

Kanoista ja broileriemoista maksettavaa pohjoista tukea on haettava viimeistään 15 päivänä syyskuuta 1999.

Vuonna 1999 teurastetuista lihasioista ja vuonna 1999 siitokseen vähintään kolmen mutta alle kahdeksan kuukauden ikäisinä myydyistä sioista maksettavaa pohjoista tukea on haettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2000.

Vuonna 1999 teurastetuista, lihaeläimiksi kasvatetuista ankoista, hanhista ja kalkkunoista sekä tarhatuista fasaaneista ja sorsista maksettavaa pohjoista tukea on haettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2000.

Ennakoiden hakuajat

Pohjoisesta kotieläintuesta voidaan maksaa tuen ennakkoa, joka on haettava viimeistään 29 päivänä tammikuuta 1999.

3 §
Kasvinviljelyn kansallinen tuki

Tuen hakuaika

Kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (942/1998) tarkoitettua maa- ja puutarhataloustuottajille kansallisena erityistukena maksettavaa pinta-alaperusteista tukea on haettava viimeistään 28 päivänä toukokuuta 1999.

4 §
Hakemusten toimittaminen

Tukihakemukset ja tuen ennakkoa koskevat hakemukset on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postissa saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on kysymyksessä olevana viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

5 §
Eläinmäärien ilmoittaminen

Edellä 1 ja 2 §:issä tarkoitettujen eläinkohtaisten ja eläinyksikköä kohti maksettavien tukien sekä 3 §:ssä tarkoitetun kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavan nurmituen saamiseksi tuen hakijan on kirjallisesti ilmoitettava tukeen oikeuttavien, nurmituen osalta tuen perusteena olevien eläinten lukumäärät laskentapäiviltä viimeistään ilmoituspäivänä seuraavasti:

ELÄIN LASKENTAPÄIVÄT 1999 ILMOITUSPÄIVÄT 1999
NAUDAT
― emolehmät ja lypsylehmät 1.1., 1.5. ja 1.9. 28.5. ja 15.9.
― lehmävasikat ja hiehot 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ja 1.5. 28.5.
1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.
SIAT
― emakot*) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ja 1.5. 28.5.
1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.
1.10., 1.11. ja 1.12. vuonna 2000
― karjut 1.5. ja 1.9. 28.5. ja 15.9.
SIIPIKARJA
― kanat ja broileriemot 1.1., 1.2. ja 1.3. 15.3.
1.4., 1.5. ja 1.6. 15.9.
1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.
1.10., 1.11. ja 1.12. vuonna 2000
― ankka-, hanhi- ja kalkkunaemot 1.5. ja 1.9. 28.5. ja 15.9.
― tarhatut fasaani- ja sorsaemot 1.5. ja 1.9. 28.5. ja 15.9.
― broilerit 1.5. ja 1.9. 28.5. ja 15.9.
UUHET JA KUTUT 1.5. 28.5.
HEVOSET 1.5. 28.5.

*) Emakoiden vuoden 1999 tukea laskettaessa otetaan lisäksi huomioon emakoiden lukumäärät 1.10.1998, 1.11.1998 ja 1.12.1998. Emakoiden lukumäärät mainituilta päiviltä tulee ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 28 päivänä toukokuuta 1999. Emakoiden lukumäärät 1.10.1999, 1.11.1999 ja 1.12.1999 otetaan huomioon vuoden 2000 tukia laskettaessa.

Sonnien osalta tuen hakijan on ilmoitettava ajanjaksona 1.1.―30.6.1999 tilalla olleiden sonnien keskimääräinen lukumäärä. Tuen hakija saa keskimääräisen lukumäärän laskelmasta, jonka Maatalouden Laskentakeskus Oy tekee tuen hakijan eläintunnisterekisteriin ilmoittamien tietojen perusteella ja jonka Maatalouden Laskentakeskus Oy toimittaa tuen hakijalle.

Kanojen ja broileremojen lukumäärät ilmoitetaan maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 125, hevosten lukumäärä lomakkeella nro 116 ja muiden eläinten lukumäärät ilmoituslomakkeella nro 101C.

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pohjoisen tuen perusteena olevien vuoden 1999 aikana teurastettujen lihasikojen sekä vuoden 1999 aikana siitokseen myytyjen vähintään kolmen mutta alle kahdeksan kuukauden ikäisten sikojen lukumäärät ilmoitetaan tuen hakemisen yhteydessä. Tukea on haettava mainitun momentin mukaisesti viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2000.

Edellä 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun pohjoisen tuen perusteena olevien vuonna 1999 teurastettujen lihaeläimiksi kasvatettujen ankkojen, hanhien ja kalkkunoiden sekä tarhattujen fasaanien ja sorsien lukumäärät ilmoitetaan tuen hakemisen yhteydessä. Tukea on haettava mainitun momentin mukaisesti viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2000.

6 §
Nautojen merkintä ja rekisteröinti

Tässä päätöksessä tarkoitettujen nautojen tulee olla merkitty maa- ja metsätalousministeriön hyväksymillä korvamerkeillä sekä rekisteröity maaseutuelinkeinorekisterin toiminnalliseen alarekisteriin, Maatalouden Laskentakeskus Oy:n ylläpitämään eläintunnisterekisteriin tuen hakijan tilatunnukselle. Nautojen tulee olla myös merkittynä tilalla pidettävään nautaeläinluetteloon.

7 §
Eräät poikkeusluvat

Eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (941/1998) 3 §:n 3 momentissa ja 11 §:ssä, maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (943/1998) 3 §:n 3 momentissa, 11 §:ssä sekä 12 §:n 10 ja 11 momentissa sekä kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999 annetun valtioneuvoston päätöksen (942/1998) 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maa- ja metsätalousministeriön lupia on haettava maa- ja metsätalousministeriöltä kirjallisesti 28 päivänä toukokuuta 1999 päättyvän tuenhaun osalta viimeistään edellä mainittuna päivänä.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.