957/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus valtiontakuurahastosta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään valtiontakuurahastosta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (444/1998) 1 ja 12 §:n nojalla:

1 §

Valtiontakuurahaston johtokunnassa on puheenjohtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä sekä kaikilla heistä henkilökohtainen varajäsen, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta ja sen puheenjohtaja määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä. Johtokunta valitsee yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Johtokunnassa tulee olla edustettuina valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja valtiokonttori.

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää johtokunnan pääsihteerin ja tarvittaessa sihteeristön sekä vahvistaa johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille sekä pääsihteerille ja sihteeristölle maksettavat palkkiot.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnalle sen esityksestä työjärjestyksen.

2 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tehdä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitetun yhtiön (erityisrahoitusyhtiö) kanssa sopimuksen valtiontakuurahastosta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vastuusitoumusten hallinnoimisen järjestämisestä yhtiössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa sovitaan myös valtiontakuurahastosta annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun hallinnointipalkkion määräytymisen perusteista.

Valtiontakuurahastosta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vastuusitoumuksia hoitaessaan erityisrahoitusyhtiö valtion puolesta asiamiehenä toimien kantaa ja vastaa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa. Kaikissa mainittuja vastuusitoumuksia koskevissa asioissa yhtiö myös asiamiehenä valvoo valtion etua ja oikeutta.

3 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää valtiontakuurahastosta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun rahastomaksun suorittamisesta erityisrahoitusyhtiölle;

2) tehdä esitys erityisrahoitusyhtiölle valtiontakuurahastosta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahastopalautuksen suorittamisesta valtiontakuurahastoon;

3) päättää valtiontakuurahastosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun rahastolainan antamisesta erityisrahoitusyhtiölle;

4) seurata, että valtiontakuurahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin määrä pysyy riittävänä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen rahastomaksujen ja -lainojen maksamiseen. Johtokunnan tulee tehdä esitys kauppa- ja teollisuusministeriölle, että se ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos rahaston yhdystilin varojen määrä ei riitä rahaston menojen kattamiseen;

5) päättää valtiontakuurahastosta annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun hallinnointipalkkion maksamisesta erityisrahoitusyhtiölle; sekä

6) valmistella kauppa- ja teollisuusministeriötä varten ehdotus valtiontakuurahaston talousarvioksi.

Johtokunta seuraa myös erityisrahoitusyhtiön taloudellista tilannetta ja toimialaansa koskevaa kehitystä. Johtokunta voi antaa lausuntoja kauppa- ja teollisuusministeriölle tai erityisrahoitusyhtiölle.

4 §

Johtokunnan pääsihteerin tehtävänä on:

1) valmistella ja esitellä johtokunnan ratkaistavaksi 3 §:ssä tarkoitetut asiat, panna johtokunnan ratkaisut täytäntöön sekä hoitaa muut työjärjestyksessä pääsihteerille mahdollisesti annetut tehtävät;

2) päättää valtiontakuurahastosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun rahastolainan suorittamisesta erityisrahoitusyhtiölle niin kuin siitä työjärjestyksessä tarkemmin määrätään; sekä

3) seurata erityisrahoitusyhtiön taloudellista tilannetta ja valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun yhtiön toiminnan taloudellista kehitystä ja raportoida tästä johtokunnalle. Pääsihteerin tulee erityisesti huolehtia siitä, että rahaston toiminta ja varojen hoito on asianmukaisesti järjestetty.

Pääsihteerin vastuusta on voimassa, mitä esittelijän vastuusta laissa säädetään. Rahaston johtokunta voi siirtää pääsihteerin tehtäviä myös johtokunnan puheenjohtajan, jäsenen tai sihteeristön hoidettavaksi siten kuin johtokunnan työjärjestyksessä määrätään.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtokunnan jäsenten ja pääsihteerin esteellisyydestä on voimassa, mitä virkamiehen esteellisyydestä hallintomenettelylaissa (598/1982) säädetään.

6 §

Johtokunta kokoontuu pääsihteerin kutsusta tai puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään puolet muista jäsenistä sitä vaatii.

7 §

Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunnan tulee kuulla erityisrahoitusyhtiötä ennen kuin johtokunta päättää 3 §:n 1 momentin 1―4 kohdassa tarkoitetusta asiasta.

8 §

Johtokunta voi sen käsiteltävänä olevassa asiassa kuulla asiantuntijoita ja hankkia asiantuntijalausuntoja.

9 §

Johtokunnan tulee antaa vuosittain kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus toiminnastaan.

10 §

Johtokuntaan sovelletaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.