955/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan eläinten kuljetuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (491/1996) 45 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 27, 28, 32, 38 ja 39 §, sellaisena kuin niistä on 28 § osaksi asetuksessa 1398/1997, seuraavasti:

27 §
Eläinten yksilöinti

Kuljetettavien eläinten tulee olla tunnistettavissa siten kuin asianomaisen ministeriön päätöksellä tarkemmin säädetään.

Kuljetuksen mukana on seurattava asiakirja, josta käy ilmi eläinten alkuperä ja omistaja tai haltija, kuljetuksen lähtöpaikka ja määränpää sekä kuljetuksen lähtöpäivä ja -aika. Asiakirjaa on säilytettävä siten kuin asianomaisen ministeriön päätöksellä tarkemmin eläinlajikohtaisesti säädetään, ja se on vaadittaessa esitettävä eläinsuojelulaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille.

28 §
Reittisuunnitelma

Pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/97, jäljempänä pysähdyspaikka-asetus, liitteen II mukainen reittisuunnitelma on laadittava kotieläiminä pidettävien kavioeläinten, nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen yli kahdeksan tuntia kestävälle kuljetukselle Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä Suomen ja Euroopan yhteisön ulkopuolisten valtioiden välillä. Reittisuunnitelma on laadittava koko matkaa varten.

Jos 1 momentissa tarkoitettua kuljetusta varten vaaditaan terveystodistus, reittisuunnitelmaan on terveystodistuksen laatimisen jälkeen merkittävä terveystodistuksen numero tai numerot, ja reittisuunnitelma on varustettava tarkastuksen tehneen virkaeläinlääkärin leimalla. Reittisuunnitelma on matkan aikana säilytettävä terveystodistuksen liitteenä, ja se on vaadittaessa esitettävä eläinsuojelulaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille.

Kuljetuksen jälkeen kuljetuksesta vastaavan henkilön on toimitettava reittisuunnitelman alkuperäiskappale lähtöpaikan virkaeläinlääkärille. Reittisuunnitelman kaksoiskappaletta on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan matkan päättymisestä.

32 §
Matkan enimmäiskestoaika

Tässä luvussa tarkoitettujen eläinten matkan enimmäiskestoaika ei saa maantie-, rautatie- eikä merikuljetuksessa olla kahdeksaa tuntia pidempi.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saadaan matkan kestoaikaa pidentää tässä luvussa tarkoitetulla tavalla, jos kuljetuksessa käytetty kuljetusväline täyttää yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin käytettäville maantieajoneuvoille asetettavista eläinten suojelua koskevista lisävaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 411/98 liitteessä vahvistetut lisävaatimukset ja eläimet saavat levätä, syödä ja juoda siten kuin tässä luvussa säädetään.

38 §
Pysähdyspaikkoja koskevat vaatimukset

Pysähdyspaikkojen terveyttä ja hygieniaa, rakentamista ja tiloja sekä toimintaa koskevista vaatimuksista säädetään pysähdyspaikka-asetuksen liitteessä I.

39 §
Pysähdyspaikan hyväksyminen ja valvonta sekä eläinten tarkastaminen

Pysähdyspaikka-asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pysähdyspaikan hyväksymisestä huolehtii lääninhallitus ja 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta pysähdyspaikan valvonnasta lääninhallituksen tähän tehtävään määräämä kunnaneläinlääkäri. Pysähdyspaikka-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta eläinten kuljetuskuntoisuuden tarkastamisesta ja muista mainitussa kohdassa säädetyistä tehtävistä huolehtii kunnaneläinlääkäri tai asianomaisen ministeriön tähän tehtävään määräämä eläinlääkäri.

Pysähdyspaikka-asetuksen 5 artiklan h ja i kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat asianomainen lääninhallitus ja kunnaneläinlääkäri.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Neuvoston asetus 97/1255/EY; EYVL N:o L 174, 2.7.1997, s. 1, neuvoston asetus 98/411/EY; EYVL N:o L 52, 21.2.1998, s. 8

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.