950/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kun se on laissa 384/1994, ja 10 päivänä tammikuuta 1997 työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain (23/1997) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kasvinsuojelulain (1203/1994), taimiaineistolain (1205/1994), siemenkauppalain (233/1993), rehulain (396/1998), luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1339/ 1995), kasvisten laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 4/1995) ja kasvinsuojeluaineiden testauksia suorittavan laitoksen virallisesta hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 136/1998) nojalla kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimesta tai toimeksiannosta tehtyjen suoritteiden maksullisuutta ja maksujen suuruutta sekä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen liiketaloudellisin perustein laskutettavia suoritteita.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:

1) edellä 1 §:ssä mainittujen lakien ja päätösten nojalla suoritettava markkinavalvonta, sen suunnittelu ja ohjaus;

2) luonnonmukaisen tuotannon valvonnan suunnittelu ja ohjaus;

3) luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitseminen alle 0,15 ha:n suuruisilla 4H-kerholaisten palstoilla;

4) kasvinsuojelurekisterin ylläpito ja rekisteriin merkitseminen; ja

5) rehulain nojalla tehtävät salmonellaanalyysit sekä valvontaohjelmiin kuuluvat haitta-aineanalyysit.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) kasvinsuojelulain ja taimiaineistolain mukaiset tarkastukset, mukaan lukien kasvinterveystodistuksen antaminen, kasvipassin käyttöoikeuden myöntäminen, taimiaineistolain edellyttämä toiminnanharjoittajan hyväksyminen ja todistusten sekä lupien antaminen;

2) kasvisten laatuluokituksen omavalvonnan hyväksyminen, laaduntarkastustodistuksen antaminen ja tuote-erän laatuluokituksen tarkastaminen;

3) siemenkauppalaissa tarkoitettu siementavaran sertifioiminen, siemenpakkaamon ja maahantuojan merkitseminen rekisteriin, maahantuontilupa, muut luvat ja todistukset;

4) rehulaissa tarkoitettu rehuvalmisteiden tarkastaminen, eräiden toiminnanharjoittajien hyväksyminen ja rekisteröiminen; toiminnanharjoittajien omavalvonnan hyväksyminen, omavalvonnan valvonta, muu valmistuksen valvonta ja hyväksymishakemusten tarkastaminen;

5) luonnonmukaisen tuotannon tarkastaminen ja toiminnanharjoittajan rekisteröiminen; sekä

6) kasvinsuojeluaineiden testauksia suorittavan laitoksen virallista hyväksymistä varten annettava lausunto ja virallisesti hyväksytyn laitoksen valvontatarkastukset.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu. Tietyiltä suoritteilta maksut peritään kuitenkin oheisen maksutaulukon mukaisesti.

Varmennetun taimituotannon valvonnassa maksut voidaan periä suoritteen omakustannusarvoa alempana siten, että perusaineiston ja muun tuotannon sertifiointikustannuksista katetaan puolet.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Kasvintuotannon tarkastuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein seuraavat suoritteet:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävät;

2) julkaisut, luettelot, oppaat, kopiot ja jäljennökset;

3) toimitilojen ja laitteiden käyttö;

4) muiden kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden lähettämis- ja postituspalvelut; ja

5) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymän rehuvalmistajan omavalvontaan kuuluvan tuotannon valvontanäytteiden laboratoriotarkastusten sekä lannoite- ja torjunta-aineanalyysien maksuista tarkastuskeskus saa myöntää hinnan alennusta, jos se on liiketaloudellisesti perusteltua ja siihen on osoitettu valtion talousarviossa määräraha.

5 §
Laskuttaminen ja perintä

Työvoima- ja elinkeinokeskuksien maatalousosastot avustavat kasvintuotannon tarkastuskeskusta tässä päätöksessä tarkoitettujen suoritteiden laskuttamisessa ja perinnässä.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan 15 päivänä marraskuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1284/1995).

Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen maksupäätöksen mukaan.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Timo Rämänen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Kasvinsuojelu ja taimiaineisto

Kansainvälinen terveys- tai jälleenvientitodistuksen antaminen
― KTTK:n täyttämänä 120 mk
― viejän esitäyttämänä 60 mk
Muu pyynnöstä annettu todistus 120 mk
Maahantuontilupa 250 mk
Muut luvat 250 mk

Kasvisten laatuluokitus

Kasvisten laaduntarkastustodistuksen antaminen (vienti)
― KTTK:n täyttämänä 120 mk
― viejän esitäyttämänä 60 mk

Luonnonmukainen tuotanto

Tuottajan merkitseminen rekisteriin 400 mk

Siemenkauppa

Siemenpakkaamon merkitseminen rekisteriin (uusi pakkaamo) 600 mk
Siemenpakkaamon merkitseminen rekisteriin (uusinta) 300 mk
Maahantuojan merkitseminen rekisteriin 250 mk
Maahantuontilupa 250 mk
Muut luvat 250 mk
Kansainvälisen tarkastustodistuksen antaminen 120 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.