929/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/1967) 36 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä raha-automaattiasetuksessa (676/1967) säädetään avustuksista, sovelletaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettäviin avustuksiin tämän päätöksen säännöksiä.

2 §
Avustuslajit

Avustukset myönnetään:

1) toiminta-avustuksina avustuksen saajan toimintaan yleisesti (yleisavustukset) tai jotakin toiminnan alaa varten (kohdennetut toiminta-avustukset); taikka

2) erityisavustuksina kokeilu- ja kehittämishankkeisiin tai investointeihin

3 §
Myöntämisperusteet

Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustuksen käyttötarkoitusta voidaan pitää tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Avustuksen myöntämistä harkittaessa kiinnitetään huomiota hakijan toiminnan tuloksellisuuteen.

Avustuksen tarvetta ja sen suuruutta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat varat, muu tarkoitusta varten käytettävissä oleva julkinen tuki sekä muut rahoitusmahdollisuudet, kuten hakijan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot.

Investointiavustuksia harkittaessa kiinnitetään huomiota toiminnalliseen ja tekniseen suunnitelmaan sekä avustuksen saajan edellytyksiin rahoittaa investoinnin omarahoitusosuus ja investoinnista aiheutuvat käyttökulut.

Jos laissa tai sen nojalla säädetään avustuksen enimmäismäärästä, ei avustus yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa saa nousta tätä enimmäismäärää suuremmaksi.

4 §
Myöntämispäätös

Avustushakemukseen on annettava kirjallinen päätös. Päätöksestä tulee käydä selville myönnetyn avustuksen käyttötarkoitus ja määrä sekä avustukseen liittyvät ehdot.

Jos avustuksella on tarkoitettu tukea ainoastaan osaa avustettavan toiminnan tai hankkeen kuluista, päätöksestä tulee käydä ilmi avustuksen markkamäärän lisäksi se enimmäisosuus, jolla avustettavia kuluja tuetaan.

5 §
Avustusten maksaminen

Raha-automaattiyhdistys maksaa toiminta-avustukset vuosittain neljänä yhtä suurena eränä kultakin vuosineljännekseltä aikaisintaan helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun aikana, jollei kulujen tai toiminnan ajoittumisen olennaisten vaihtelujen taikka toiminnan muutosten johdosta ole yksittäistapauksessa perusteltua tästä poiketa.

Raha-automaattiyhdistys maksaa erityisavustukset kulujen ja töiden ajoittumisen perusteella sen suuruisissa erissä kuin se katsoo avustuksia tarvittavan avustuspäätöksen mukaisiin hyväksyttäviin kuluihin. Toimitilojen tai asuntojen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai hankintaan myönnetyn erityisavustuksen maksamisen ehtona on lisäksi, että Raha-automaattiyhdistys on hyväksynyt rakennus- tai hankintasuunnitelman ja selvityksen hankkeen kokonaisrahoituksen ja käyttökulujen rahoituksen toteutumisesta. Sitä ennen voidaan avustusta maksaa suunnittelukuluihin.

6 §
Käyttötarkoituksen noudattaminen

Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jollei avustuspäätöksessä ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

7 §
Hyväksyttävät kulut

Hyväksyttäviksi kuluiksi katsotaan avustuspäätöksen mukaisesta toiminnasta tai hankkeesta johtuvat tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kulut.

Hyväksyttävistä kuluista vähennetään samaan tarkoitukseen myönnetyt muut julkiset avustukset. Jos avustuspäätöksessä on ilmoitettu avustuksen osuus hyväksyttävistä kuluista, voi Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnetty avustus yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa olla enintään tämän ilmoitetun avustusosuuden suuruinen.

Hyväksyttäviä kuluja eivät ole poistot, arvonvähennykset, vuokra-arvot eivätkä sellaiset varaukset tai muut laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin tai menetyksiin. Hyväksyttäviä kuluja eivät myöskään ole lainojen lyhennykset eivätkä muut kuin 10 §:ssä tarkoitetut rahoituskulut, ellei avustuspäätöksestä muuta ilmene.

8 §
Yleisavustus

Yleisavustusta saadaan käyttää avustettavasta toiminnasta aiheutuviin kuluihin ja avustettavaan toimintaan liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin.

Yleisavustusta ei saa käyttää sellaisiin irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin, jotka aiheutuvat toimintayksikön perustamisesta, laajentamisesta, uudelleenjärjestämisestä tai perusparannuksesta.

Tarvikkeiden ja julkaisujen myynnistä tai siihen verrattavasta välitystoiminnasta otetaan hyväksyttävänä kuluna huomioon vain toiminnan alijäämä.

9 §
Kohdennettu toiminta-avustus

Kohdennettua toiminta-avustusta saadaan käyttää vain avustettavasta toiminnasta aiheutuviin erilliskuluihin vähennettynä toiminnan erillistuotoilla.

Kun kurssi-, loma- tai muuhun vastaavaan toimintaan myönnettyä avustusta käytetään majoitus- ja täysihoitokuluihin tai vastaaviin ylläpitokuluihin, hyväksytään erilliskuluina enintään asianomaisen toimintayksikön tavanomaista vuorokausiveloitusta vastaava määrä.Avustuksesta saadaan tällöin käyttää enintään 10 prosenttia toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kuluihin kuten tiedotus-, toimisto-, hallinto- ja ohjelmakuluihin.

10 §
Erityisavustus

Erityisavustusta saadaan käyttää vain avustettavasta hankkeesta tai investoinnista aiheutuviin erilliskuluihin vähennettynä hankkeen tai investoinnin erillistuotoilla.

Perustamismenoihin myönnetyn avustuksen hyväksyttäviä kuluja ovat käyttöomaisuuden hankinta-, rakennus- ja peruskorjausmenot, rakennusaikaiset korko- ja muut rahoituskulut vähennettynä vastaavilla korko- ja rahoitustuotoilla sekä perustamiseen liittyvät irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot.

11 §
Asiakkaiden valinta

Jos avustus on myönnetty toimintaan, jota koskevassa avustuspäätöksessä edellytetään asiakkaiden valintaa hakemusten perusteella, on asiakkaiden valinnassa otettava huomioon palvelun tai tuen tarvetta osoittavat sosiaaliset ja terveydelliset tekijät tai asiakkaan ja hänen puolisonsa tulotaso sekä aiempi osallistuminen vastaavaan avustettuun toimintaan.

Avustuksen saajan tulee tiedottaa hakemusmenettelystä ja valintaperusteista mahdollisimman laajasti ottaen huomioon käytettävissä olevan avustuksen määrä.

Avustuksen saajan on järjestettävä asiakkaiden valinnan seuranta ja tilastointi niin, että avustuksen käyttöehtojen noudattamista voidaan vaikeuksitta valvoa. Asiakkaiden valintaa koskevat asiakirjat on säilytettävä samalla tavoin kuin tositteet. Asiakkaiden antamat tiedot ovat luottamuksellisia.

12 §
Avustusten käyttö hankintoihin

Julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/1992) tarkoitetun hankintayksikön on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

13 §
Kirjausperiaate

Kullekin vuodelle hyväksyttävinä kuluina otetaan huomioon ne kulut, jotka kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan on merkittävä kyseiseltä tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen.

14 §
Avustuksen käyttöaika

Yleisavustusta ja kohdennettua toiminta-avustusta saadaan käyttää avustuksen myöntämisvuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden aikana syntyviin kuluihin. Erityisavustusta saadaan käyttää viimeistään avustuksen myöntämisvuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden aikana syntyviin kuluihin.

Avustuksen maksatuspyyntö on toimitettava Raha-automaattiyhdistykselle viimeistään avustuksen myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden lopussa.

15 §
Vakuuttaminen

Avustuksen saaja on velvollinen huolehtimaan avustetun omaisuuden riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta vakuuttamisesta.

16 §
Kirjanpito ja tilintarkastus

Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta luotettavasti seurata.

Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain (936/1994) edellyttämällä tavalla.

17 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tehtävä Raha-automaattiyhdistykselle kultakin vuodelta selvitys avustuksen käytöstä. Selvitykseen on liitettävä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloksellisuutta koskevat selvitykset sekä muut tarpeelliset selvitykset.

Avustuksen saajan on liitettävä selvitykseen avustuksensaajasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä ja säätiöistä laadittu konsernitilinpäätös tai vastaavat tiedot sisältävä laskelma.

18 §
Työllisyysehtojen noudattaminen

Niiden rakennustöiden suorittamisessa, joita varten avustamista on myönnetty, on noudatettava, mitä työllisyysehdoista kulloinkin voimassa olevassa valtioneuvoston päätöksessä määrätään.

19 §
Avustuksen maksamisen keskeyttäminen

Raha-automaattiyhdistys voi keskeyttää avustuksen maksamisen, jos on syytä epäillä, että avustusta käytetään tai on käytetty avustuspäätöksen ehtojen tai tämän päätöksen vastaisesti. Avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää myös, jos avustuksen saajan kirjanpitoa ei ole järjestetty kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä avustuksen käyttöä voida kirjanpidosta luotettavasti seurata.

20 §
Avustuksen palautusvelvollisuus

Avustuksen saajan on viipymättä palautettava jo maksettu avustus, jos:

1) avustusta ei ole käytetty tämän päätöksen tai avustuspäätöksen mukaisiin hyväksyttäviin kuluihin;

2) maksetun avustuksen määrä ylittää 3 §:n 4 momentin tai avustuspäätöksen mukaisen enimmäismäärän tai -osuuden;

3) toiminta tai hanke ei enää vastaa avustuspäätöstä;

4) toimintayksikkö, johon on myönnetty investointiavustusta, lopettaa toimintansa taikka sen toimintaa tai käyttöä olennaisesti muutetaan;

5) avustuksella tuetun omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan tai siirtyy toiselle; tai

6) avustuksella tuettu omaisuus joutuu konkurssimenettelyn piiriin tai se myydään ulosottomenettelyn kautta.

Palautettavan investointiavustuksen määrä on sen suuruinen osa omaisuuden arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta perustamistai hankintamenoista. Jos investointiavustus on myönnetty peruskorjaukseen, määräytyy palautettavan avustuksen määrä lisäksi peruskorjauksen omaisuuden arvoa lisäävän vaikutuksen mukaisesti.

Saadusta vakuutuskorvauksesta on palautettava määrä, joka vastaa avustuksen osuutta omaisuuden hankintamenoista, ei kuitenkaan siltä osin kuin vakuutuskorvaus käytetään vastaavan omaisuuden jälleenhankintaan.

Palautusvelvollisuus ei koske sellaisia vähäisiä hallintaoikeuden luovutuksia tai toiminnan järjestelyjä, jotka eivät haittaa avustuksen avustuspäätöksen mukaisen käyttötarkoituksen toteuttamista.

21 §
Ilmoittaminen

Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle tai Raha-automaattiyhdistykselle sellaisesta seikasta, joka tämän päätöksen 20 §:n taikka avustuksen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan saattaa aiheuttaa avustuksen palauttamisvelvollisuuden.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös 20 §:n 4 momentissa tarkoitettuja vähäisiä hallintaoikeuden luovutuksia tai toiminnan järjestelyjä.

Raha-automaattiyhdistyksen tulee ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle seikoista, jotka 1 momentin mukaan saattavat aiheuttaa avustuksen palauttamisvelvollisuuden.

22 §
Takaisinperintä

Sosiaali- ja terveysministeriö voi periä avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja on:

1) jättänyt palauttamatta sellaisen avustuksen, joka 20 §:n mukaan on palautettava;

2) laiminlyönyt tästä päätöksestä tai avustuksen myöntämispäätöksestä johtuvien ehtojen tai muiden velvoitteiden noudattamisen;

3) antanut väärän tiedon, joka on omiaan vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään ja ehtoihin; tai

4) jättänyt ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta tässä päätöksessä tai myöntämispäätöksen yhteydessä on velvoitettu ilmoittamaan.

Avustus voidaan periä takaisin myös, jos avustuksensaajaa ei enää voida pitää yleishyödyllisenä yhteisönä tai säätiönä.

Avustuksen saaja voidaan velvoittaa maksamaan palautettavalle avustusmäärälle avustuksen nostamisesta tai palautusperusteen syntymisestä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

23 §
Takaisinperinnän määräaika

Toimitilojen tai asuntojen rakentamis-, hankinta-, perustamis- tai peruskorjausmenoihin myönnetty avustus voidaan periä takaisin sellaisella perusteella, joka on syntynyt 30 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin avustus on myönnetty.

Muuhun tarkoitukseen myönnetyn avustuksen takaisinperinnälle edellä tarkoitettu määräaika on 10 vuotta.

Päätös avustuksen takaisinperinnästä on tehtävä kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö tai Raha-automaattiyhdistys on saanut tiedon avustuksen palautusperusteen syntymisestä.

24 §
Kuittaaminen

Takaisin perittäväksi määrätty avustus saadaan kuitata muusta avustuksen saajalle Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnetystä avustuksesta.

25 §
Muut avustusehdot

Valtioneuvosto voi liittää myönnettäviin avustuksiin myös muita tarpeellisia ehtoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi liittää tämän päätöksen 22 tai 26 §:n nojalla tehtyyn päätökseen myös muita tarpeellisia ehtoja.

26 §
Avustusehtojen muuttaminen ja avustuksen siirto

Sosiaali- ja terveysministeriö voi avustuk-sen saajan hakemuksesta muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja ehtoja siinä tapauksessa, että kyse ei ole olennaisesta muutoksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi avustuksen saajan hakemuksesta siirtää myönnetyn avustuksen toiselle tämän päätöksen edellytykset täyttävälle yleishyödylliselle oikeus-kelpoiselle yhteisölle tai säätiölle käytettäväksi samaan tarkoitukseen.

27 §
Valvonnan järjestäminen

Raha-automaattiyhdistys valvoo avustusten käyttöä sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Sitä varten Raha-automaattiyhdistyksellä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan koko varainhoitoa ja kirjanpitoa. Avustuksen saaja on velvollinen esittämään kaikki tarkastuksen suorittamista varten tarpeelliset tili- ja muut asiakirjat, tallenteet ja selvitykset sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa muun muassa sallimalla atk-järjestelmien käyttämisen.

28 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista 11 päivänä helmikuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös (177/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnettyihin avustuksiin sovelletaan kumottua päätöstä ja avustuspäätöksiin liitettyjä ehtoja.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Matti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.