925/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Asetus laivavarusteista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 1 luvun 8 §:n 2 ja 3 momentin, sellaisena kuin niistä on 2 momentti laissa 369/1995, 16 päivänä maaliskuuta 1979 aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain (300/1979) 3 §:n 1 ja 4 momentin, sellaisena kuin niistä on 4 momentti laissa 589/1994, 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun vesiliikennelain (463/1996) 9 §:n ja 26 §:n 1 ja 4 momentin sekä 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun radiolain (517/1988) 9 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan aluksella käytettäviin varusteisiin, jos kysymys on

1) uudesta aluksesta; tai

2) olemassa olevasta aluksesta

a) jossa varustetta ei aiemmin ole ollut; tai

b) jos kansainvälisistä yleissopimuksista ei muuta johdu, jossa aiemmin ollut varuste uusitaan.

Tämä asetus koskee sellaista varustetta, joka on mainittu laivavarustedirektiivin liitteessä A.1.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY;

2) valvontaviranomaisella merenkulkulaitosta ja radiolaitteiden ominaisuuksien ja teknisen rakenteen osalta Telehallintokeskusta;

3) kansainvälisillä yleissopimuksilla vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä (SopS 30/1977), vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sekä näihin yleissopimuksiin liittyviä pöytäkirjoja ja muutoksia, sellaisina kuin ne ovat joulukuun 20 päivänä 1996;

4) testausstandardeilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO), Kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO), Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC), Euroopan standardointikomitean (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) laatimia standardeja, jotka on laadittutestausmenetelmien ja testaustulosten määrittelemiseksi kansainvälisten yleissopimusten ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien ja kiertokirjeiden mukaisesti, siinä muodossa kuin ne ovat laivavarustedirektiivin liitteessä A.1 sekä sellaisina kuin ne ovat joulukuun 20 päivänä 1996;

5) moduulilla vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmää;

6) aluksella kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvaa alusta, lukuunottamatta sota-alusta;

7) uudella aluksella alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa rakennusvaiheessa helmikuun 17 päivänä 1997 tai sen jälkeen; sekä

8) olemassa olevalla aluksella alusta, joka ei ole uusi alus.

3 §
Varusteisiin kohdistuvat vaatimukset

Suomalaiseen alukseen tämän asetuksen voimaan tultua asennettujen tai sijoitettujen, tässä asetuksessa tarkoitettujen varusteiden on täytettävä kansainvälisissä yleissopimuksissa ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä sekä kansainvälisissä testausstandardeissa esitetyt vaatimukset siten kuin laivavarustedirektiivissä säädetään.

Vaatimusten täyttäminen on todistettava asianmukaisten testausstandardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn edellyttämällä tavalla. Niiden varusteiden osalta, joille annetaan sekä IEC- että ETSI-testausstandardit, nämä standardit ovat vaihtoehtoisia ja valmistaja tai hänen yhteisöön sijoittunut edustajansa voi valita toisiaan vastaavista testausstandardeista ne, joita sovelletaan.

4 §
Varusteiden vapaa liikkuvuus

Niitä varusteita, joita tämä asetus koskee ja jotka ovat vaatimustenmukaisuusmerkillä varustettuja tai muutoin tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan vapaasti saattaa markkinoille sekä asentaa tai sijoittaa suomalaiseen alukseen.

5 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on:

1) EY-tyyppitarkastus (moduuli B) sekä valmistajan tai tämän Euroopan yhteisön alueelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan ennen varusteen markkinoille saattamista (laivavarustedirektiivin liitteessä A.1 sallittuja vaihtoehtoja käyttäen) tekemän valinnan mukaan yksi seuraavista EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksista:

a) tyypinmukaisuus (moduuli C);

b) tuotannon laadunvarmistus (moduuli D);

c) tuotteen laadunvarmistus (moduuli E); tai

d) tuotekohtainen tarkastus (moduuli F);

2) täydellinen EY-laadunvarmistus (moduuli H); tai

3) yksikkökohtainen EY-tarkastus (moduuli G), jos varuste-eriä valmistetaan yksittäin tai pieniä määriä eikä sarja- tai massatuotantona.

6 §
Vaatimustenmukaisuusmerkki

Tämän asetuksen tarkoittama varuste, joka täyttää 3 §:n 1 momentin vaatimukset ja joka on valmistettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn edellyttämällä tavalla, on varustettava valmistajan tai hänen Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajansa kiinnittämällä vaatimustenmukaisuusmerkillä.

Merkki on kiinnitettävä varusteeseen tai sen kilpeen siten, että se on siitä luettavissa varusteen ennakoitavan käyttöajan. Jos tämä ei varusteen luonteen vuoksi ole kuitenkaan mahdollista tai perusteltua, merkki on kiinnitettävä varusteen pakkaukseen, etikettiin tai esitteeseen, joka on säilytettävä.

Muun merkin kiinnittäminen on kielletty, jos ulkopuoliset voivat erehtyä pitämään sitä tässä pykälässä tarkoitettuna merkkinä.

Merkki on kiinnitettävä tuotantovaiheen lopussa.

7 §
Merkitty varuste ja ennakkotarkastus

Vaatimustenmukaisuusmerkillä merkityn varusteen käytölle tämän asetuksen mukaisesti ei saa asettaa ehdoksi sen muuta käyttöä koskevia vaatimuksia.

Valvontaviranomainen voi kustannuksellaan ryhtyä toimenpiteisiin tarkastaakseen Suomessa markkinoilla olevia vaatimustenmukaisuusmerkillä varustettuja varusteita, joita ei ole vielä asennettu tai sijoitettu alukseen, varmistaakseen, että ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Varusteessa olevan merkin estämättä valvontaviranomainen voi suorittaa suomalaiseen alukseen asennetun tai sijoitetun varusteen arvioinnin, jos kansainvälisissä turvallisuutta tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevissa oikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan operatiivisia käyttötestejä aluksella. Tällöin ei jo tehtyjä vaatimustenmukaisuuden arviointeja saa toistaa. Varusteen valmistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai varusteen yhteisön markkinoille saattaneen henkilön on annettava tällöin valvontaviranomaisen vaatimat tarkastus- ja testausselosteet.

8 §
Kiellot ja rajoitukset

Vesiliikennelain (463/96) 10 §:ssä tarkoitetusta, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan varusteen markkinointiin ja käyttöön kohdistetusta kiellosta tai rajoituksesta on valtioneuvoston välittömästi ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille laivavarustedirektiivin mukaisesti.

9 §
Luvaton merkki

Jos varuste, joka ei ole vaatimustenmukainen, on varustettu vaatimustenmukaisuus-merkillä, valvontaviranomaisen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin merkin kiinnittäjää vastaan. Valvontaviranomaisen on ilmoitettavasuorittamistaan toimenpiteistä komissiolle ja jäsenvaltioille.

10 §
Tekninen keksintö

Valvontaviranomainen voi sallia poikkeuksellisena teknisenä keksintönä pidettävän varusteen asentamisen tai sijoittamisen suomalaiseen alukseen, vaikka se ei ole vaatimustenmukainen, jos testauksella, joka ei aseta eri valtioissa tuotettuja varusteita eri asemaan, tai muuten voidaan osoittaa, että tällainen varuste on vähintään yhtä tehokas kuin vaatimustenmukainen varuste. Radiolaite ei saa vaikuttaa haitallisesti ottaen huomioon radiotaajuusspektrivaatimukset.

Valvontaviranomaisen on annettava 1 momentissa tarkoitettua varustetta koskeva todistus, joka on pidettävä aina varusteen mukana ja johon sisältyy lupa asentaa tai sijoittaa varuste alukseen noudattamalla todistuksessa mainittuja ehtoja ja määräyksiä.

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava yksityiskohtaisesti 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä komissiolle ja jäsenvaltioille sekä myös annettava niille tiedoksi kaikki suoritettuja kokeita, arviointeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat selosteet.

Valvontaviranomainen voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin todetakseen, että varuste on 1 momentin mukaisesti tehokas, jos ulkomaisessa rekisterissä oleva alus, jossa on tällainen varuste, siirretään Suomen alusrekisteriin.

11 §
Varusteen testaaminen

Valvontaviranomainen voi 3 §:ssä sanotun estämättä sallia, että suomalaiseen alukseen asennetaan tai sijoitetaan varuste, joka ei ole vaatimustenmukainen tai 10 §:ssä tarkoitettu tekninen keksintö, seuraavin ehdoin:

a) valvontaviranomainen on antanut varustetta koskevan todistuksen, joka on pidettävä aina varusteen mukana ja johon sisältyy lupa asentaa tai sijoittaa varuste alukseen todistuksessa mainituin ehdoin;

b) käyttölupa on lyhytaikainen; ja

c) aluksella on vastaava vaatimustenmukainen varuste toimintakunnossa ja valmiina välittömään käyttöön.

Radiolaite ei saa vaikuttaa haitallisesti ottaen huomioon radiotaajuusspektrivaatimukset.

12 §
Poikkeukselliset olosuhteet

Jos suomalaisen aluksen varuste joudutaan vaihtamaan Euroopan yhteisön ulkopuolella poikkeuksellisissa oloissa, jotka on perusteltava valvontaviranomaiselle, ja jos alukseen ei voida asentaa tai sijoittaa EY-tyyppihyväksyttyä varustetta kohtuullisessa ajassa taikka viivytyksen tai kustannusten takia, voidaan alukselle asentaa tai sijoittaa muu varuste,

1) jos sen mukana on ilmoitettua laitosta vastaavan tunnustetun laitoksen antamat asiakirjat ja jos Euroopan yhteisö on tehnyt tunnustetun laitoksen sijaintimaan kanssa sopimuksen sellaisten laitosten vastavuoroisesta tunnustamisesta; tai

2) milloin 1 kohdan soveltaminen on mahdotonta, jos varusteen mukana olevat asiakirjat on myöntänyt Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) jäsenvaltio, jonka on kansainvälisten yleissopimusten osapuolena noudatettava varustetta koskevia Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaatimuksia, ja jos 2 momentista ei muuta johdu.

Valvontaviranomaiselle on välittömästi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta varusteesta. Valvontaviranomaisen on niin pian kuin mahdollista varmistettava, että varuste testausasiakirjoineen täyttää asianmukaiset vaatimukset. Radiolaite ei saa vaikuttaa haitallisesti ottaen huomioon radiotaajuusspektrivaatimukset.

13 §
Ilmoitettu laitos

Valtioneuvosto nimeää laitokset, joilla on oikeus toimia ilmoitettuna laitoksena vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä.

Laitoksen on täytettävä ilmoitetulle laitokselle asetettavat vaatimukset. Mittatekniikan keskus toteaa laitoksen pätevyyden ennen laitoksen nimeämistä ja tarkastaa vähintään joka toinen vuosi, että laitos edelleen täyttää asetettavat vaatimukset. Laitoksen on toimitettava Mittatekniikan keskukselle pätevyyden arvioimista varten tarpeelliset tiedot.

Jos ilmoitettu laitos ei enää täytä 2 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia, valtioneuvosto voi peruuttaa nimeämisen ilmoitetuksi laitokseksi.

Valtioneuvosto huolehtii siitä, että 1 momentissa tarkoitetusta nimeämisestä ja 3 momentissa tarkoitetusta peruutuksesta ilmoitetaan komissiolle ja jäsenvaltioiden viranomaisille.

14 §
Valvontaviranomaisen eräät tehtävät

Valvontaviranomaisen on varmistettava myöntäessään ja uusiessaan turvallisuuskirjoja, että suomalaisen aluksen varusteet ovat tämän asetuksen mukaisia.

Jos Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtiva uusi alus aiotaan siirtää Suomen rekisteriin, valvontaviranomaisen on siirtovaiheessa varmistettava, että aluksen varusteiden kunto vastaa turvallisuuskirjoja ja että varusteet ovat tämän asetuksen mukaisia tai vastaavat asetuksen edellyttämiä varusteita. Valvontaviranomaisen on annettava vastaaviksi katsomilleen varusteille todistus, jota on säilytettävä varusteen mukana ja johon sisältyy lupa varusteen asentamiseen tai sijoittamiseen alukselle luvassa mainituilla edellytyksillä.

Jos siirrettävän aluksen varusteissa ei ole vaatimustenmukaisuusmerkkiä tai jos valvontaviranomainen ei katso niitä vastaaviksi varusteiksi 2 momentin mukaisesti, valvontaviranomaisen on määrättävä, että aluksen varusteet vaihdetaan.

Valvontaviranomaisen on varmistettava, etteivät siirrettävän aluksen radiolaitteet vaikuta haitallisesti ottaen huomioon radiotaajuusspektrivaatimukset.

15 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Asianomainen ministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Merenkulkulaitos antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän asetuksen tarkoittamista varusteista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, ilmoitettua laitosta koskevista vaatimuksista sekä vaatimustenmukaisuusmerkistä.

Telehallintokeskus voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita radiolaitteiden ominaisuuksista ja teknisestä rakenteesta.

16 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Tämän asetuksen tarkoittamia, ennen 1 päivää tammikuuta 1999 valmistettuja varusteita voidaan asentaa tai sijoittaa suomalaiseen alukseen kahden vuoden ajan sanotusta päivästä alkaen, jos varusteet on valmistettu Suomessa ennen 20 päivää joulukuuta 1996 voimassa olleiden tyyppihyväksyntämenettelyjen mukaisesti.

Neuvoston direktiivi 96/98/EY; EYVL N:o L 46, 17.2.1997, s. 25.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.