919/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/1978) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1281/1997, seuraavasti:

1 §

Sosiaaliturvamaksun suuruus vuoden 1999 aikana työntekijälle suoritetun ennakonpidätyksen alaisen palkan ja tuloverolain (1535/1992) 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta rahana maksetun osan yhteismäärästä on:

1) yksityisellä työnantajalla ja valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) tarkoitetulla valtion liikelaitoksella:

a) 4,00 prosenttia;

b) 5,60 prosenttia, jos liiketoimintaa harjoittavan työnantajan, joka on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa, tai tuloverolain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun liiketoimintaa harjoittavan elinkeinoyhtymän vuodelta 1997 toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia samana verovuonna maksetuista palkoista; tai

c) 6,50 prosenttia, jos b alakohdassa tarkoitettujen poistojen määrä on suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia sanottuna aikana maksetuista palkoista;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella, evankelis-luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 4,75 prosenttia; ja

3) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitetulla liikelaitoksella sekä Ahvenanmaan maakunnalla 6,80 prosenttia.

Jos työnantajan tilikausi ei ole päättynyt vuonna 1997, yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruutta määrättäessä käytetään vuoden 1996 verotusta varten annetun veroilmoituksen tietoja sekä vastaavana aikana maksettuja palkkoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.