889/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Laki RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvan RASKONEen sekä tielaitoksen hallinnassa olevaa omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia ja liiketoimintaa RASKONEen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa, sekä tähän sopiva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan.

Valtion laina yhtiölle voi olla vakuudeton enintään siihen pääomamäärään saakka, joka on valtion laina RASKONEen omaisuudesta luovutusajankohtana.

3 §

Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta koskevasta luovutuksesta.

Tulo- ja varallisuusverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa osakeyhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan RASKONEen harjoittamaa liiketoimintaa.

4 §

Osakeyhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin RASKONE on toiminta-aikanaan sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu RASKONEen ottamista lainoista jää voimaan.

5 §

RASKONEen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään. Määräajaksi RASKONEen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät siksi määräajaksi, joksi heidät on palvelukseen otettu, jos määräaika ei ole päättynyt tämän lain voimaan tullessa.

Palvelussuhteiden ehtoihin siinä osakeyhtiön työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt, sovelletaan, mitä yhtiön tekemässä työehtosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan:

1) Valtion Korjaamosta 27 päivänä toukokuuta 1994 annettu laki (385/1994); sekä

2) Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu laki (204/1995).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

7 §

RASKONEen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät.

HE 137/1998
LiVM 13/1998
EV 140/1998

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.