883/1998

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998

Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 ja 18 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 18 § on osaksi laissa 605/1997:

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on tehostaa keräyspaperin talteenottoa ja hyödyntämistä sekä ehkäistä niissä taloudellisista suhdanteista johtuvia haitallisia vaihteluja.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) keräyspaperilla kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainontajulkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta;

2) tuottajalla painopaperin ja muun 1 kohdassa tarkoitetun paperituotteen valmistukseen käytettävän paperin ammattimaista valmistajaa ja maahantuojaa;

3) tuottajayhteisöllä tuottajien muodostamaa oikeustoimikelpoista yhteisöä, joka toimii tämän päätöksen toteuttamiseksi;

4) talteenotolla keräyspaperin keräystä ja kuljetusta hyödyntämistä varten.

3 §
Tavoitteet

Tavoitteena on, että keräyspaperista otetaan talteen ja hyödynnetään vuonna 2000 vähintään 70 prosenttia ja vuonna 2005 vähintään 75 prosenttia Suomessa myytävien ja kulutettavien tässä päätöksessä tarkoitettujen paperituotteiden määrästä. Talteen otettu keräyspaperi hyödynnetään ensisijaisesti aineena.

4 §
Keräys

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaperin erilliskeräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet asuinkiinteistölle ja sellaiselle kiinteistölle, jossa on toimistoja taikka tuotanto- tai palvelutoimintoja, sekä huolehdittava keräyspaikan ja sen ympäristön siisteydestä.

Pientalo- ja haja-asutusalueella kiinteistökohtaiset keräysvälineet voidaan korvata alueen kiinteistöjä yhteisesti palvelevalla tuottajan järjestämällä alueellisella keräyspaikalla, jonka sijoittamisesta sovitaan kunnan kanssa. Tuottajan on huolehdittava keräyspaikan ja sen ympäristön siisteydestä.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että keräyspaperin erilliskeräys toteutetaan kiinteistöllä tai alueellisessa keräyspaikassa siten kuin kunnan jätehuoltomääräyksessä määrätään tai tuottajan kanssa sovitaan.

5 §
Kuljetus

Tuottajan on kustannuksellaan järjestettävä keräyspaperin kuljetus kiinteistöltä ja alueelliselta keräyspaikalta.

6 §
Poikkeukset talteenoton järjestämisestä

Edellä 4 ja 5 §:ssä säädetyt velvollisuudet eivät koske keräyspaperin talteenoton järjestämistä kiinteistöllä tai alueellisella keräyspaikalla, jos siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia ja 3 §:ssä säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa muulla tavalla.

7 §
Hyödyntäminen

Tuottajan on järjestettävä keräyspaperin hyödyntäminen siten, että 3 §:ssä säädetyt tavoitteet saavutetaan.

8 §
Toiminnasta tiedottaminen

Tuottajan on huolehdittava keräyspaperin talteenottoa ja hyödyntämistä koskevasta tiedotuksesta ja neuvonnasta sekä erityisesti kiinteistön haltijoille suunnatusta tiedotuksesta. Tiedotuksessa on erityisesti huolehdittava, että kiinteistön haltijat saavat tarvittavat tiedot erilliskeräysvelvoitteista ja -ohjeista sekä käytettävissä olevista talteenotto- ja hyödyntämisjärjestelyistä.

9 §
Yhteistyövelvollisuus

Tuottajan on oltava tarpeen mukaan yhteistyössä kunnan kanssa järjestäessään keräyspaperin talteenottoa ja hyödyntämistä sekä niitä koskevaa tiedotusta ja neuvontaa kunnan alueella.

10 §
Jätehuollon järjestämisvelvollisuuden siirtyminen

Luovutettaessa keräyspaperi tämän päätöksen mukaisesti tuottajan kerättäväksi, kuljetettavaksi tai hyödynnettäväksi siirtyy jätelain (1072/1993) 3 luvussa tarkoitettu velvollisuus jätehuollon järjestämiseen tältä osin tuottajalle.

11 §
Tiedonantovelvollisuus

Tuottajan on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle joka vuoden huhtikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskevat seuraavat tiedot:

1) kotimaan markkinoille toimitettujen 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen paperituotteiden valmistukseen käytetty paperin määrä;

2) kotimaassa talteen otetun sekä aineena ja energiana hyödynnetyn keräyspaperin määrä sekä talteenoton ja hyödyntämisen osuus laskettuna siten kuin tämän päätöksen liitteessä säädetään;

3) keräyspaperin vienti- ja tuontimäärät;

4) tuottajan järjestämä tiedotus ja neuvonta.

12 §
Tuottajan velvollisuuksien siirtäminen

Tuottaja voi sopia jätelain 49 §:n mukaisesti lain 70 §:ssä tarkoitettuun jätetiedostoon merkityn tuottajayhteisön kanssa, että tuottajayhteisö huolehtii tuottajalle tämän päätöksen mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämistä koskevista velvollisuuksista. Tällöin tuottajayhteisö vastaa tuottajalle tämän päätöksen mukaan kuuluvista velvollisuuksista siitä lähtien, kun Suomen ympäristökeskus on saanut tuottajayhteisöltä ilmoituksen tehdystä sopimuksesta.

13 §
Tuottajayhteisöön kuuluvista tuottajista ilmoittaminen

Tuottajayhteisön on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle välittömästi tiedot tuottajayhteisöön liittyneistä ja siitä eronneista tuottajista.

14 §
Ympäristöministeriön ja kunnan valtuudet

Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

Kunta voi jätelain 17 §:n nojalla antaa tätä päätöstä täsmentäviä paikallisia yleisiä määräyksiä keräyspaperin talteenoton järjestämisestä.

15 §
Pakkokeinot ja seuraamukset

Pakkokeinoista ja seuraamuksista tapauksissa, joissa tässä päätöksessä säädettyjä velvollisuuksia laiminlyödään, säädetään jätelain 10 luvussa.

16 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Kunta, joka on ennen tämän päätöksen antamista järjestänyt alueellaan keräyspaperin talteenoton jätelain 3 luvussa tarkoitetulla tavalla kunnan järjestämänä toimintana, voi jatkaa toimintaa enintään kolmen vuoden ajan päätöksen antamisesta. Tänä aikana tuottajaa eivät koske 4 §:n 2 momentissa ja 5 §:ssä säädetyt velvollisuudet kyseisellä alueella.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Keräyspaperin talteenotto- ja hyödyntämisasteen laskeminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.