868/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Palkkaturva-asetus

Työministerin esittelystä säädetään 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturvalain (866/1998) nojalla:

1 §
Palkkaturvan hakeminen

Palkkaturvahakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan asianomainen ministeriö vahvistaa.

Lomakkeita on pidettävä työvoimatoimistoissa maksutta saatavilla.

2 §
Neuvontavelvollisuus

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja työvoimatoimiston on tarvittaessa neuvottava hakijaa palkkaturvahakemuksen tekemisessä.

3 §
Kuuleminen

Palkkaturvalain (866/1998) 12 §:ssä tarkoitettua kuulemista varten asianosaiselle on varattava aikaa lausunnon tai selityksen antamiseen kolmesta 14 päivään. Hakemuksesta aikaa voidaan pidentää enintään 21 päivään.

4 §
Ulosmittaus ja palkanmaksukielto

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on selvitettävä, onko työntekijän saatava ulosmittauksen tai palkanmaksukiellon kohteena.

5 §
Enimmäismäärä

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 90 000 markkaa.

6 §
Palkkaturvan maksaminen

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille tai hänen ilmoittamaansa osoitteeseen postin välityksellä. Palkkaturvalain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa palkkaturva maksetaan siirronsaajan pankkitilille.

7 §
Konkurssipesän hakemus

Konkurssipesä voi työvoima- ja elinkeinokeskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana työntekijöiden lukuun saatavia, joiden osalta pesänhoitaja yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa on selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. Suostumus voidaan evätä perustellusta syystä. Konkurssipesän on ilmoitettava työntekijälle, mitä saatavia hänelle on palkkaturvana haettu.

Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille bruttomääräisenä. Konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille toimitettava palkkaturvalain 15 §:n 1 momentissa säädetyt pidätykset sekä tilitettävä ne välittömästi maksun saajille.

8 §
Valtion edustaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus edustaa valtiota palkkaturvaan liittyvässä oikeudenkäynnissä ja huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Asianomainen ministeriö voi ottaa hoitaakseen näitä tehtäviä jonkin asian tai asiaryhmän osalta.

9 §
Maksuhuojennukset

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää palkkaturvalain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksun lykkäyksen tai vapautuksen maksuvelvollisuudesta, jos valtion saatavan pääomamäärä on enintään 500 000 markkaa.

10 §
Veroviranomaiselta saatava virka-apu

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus saada veroviranomaiselta virka-apua palkkaturvalain 28 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta sekä valtion puhevallan käyttämiseen konkursseissa, niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä ja muissa perimiseen liittyvissä asioissa.

11 §
Palkkaturva-asiain neuvottelukunta

Palkkaturva-asioissa toimii neuvoa-antavana toimielimenä valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama palkkaturva-asiain neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan asianomaista ministeriötä edustava virkamies. Muut jäsenet valitaan siten, että kolme edustaa työnantajien ja kolme työntekijöiden keskusjärjestöjä.

Jos neuvottelukunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, asianomainen ministeriö määrää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.

Palkkaturva-asiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata palkkaturvajärjestelmän toimintaa;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä palkkaturvaa koskevissa asioissa;

3) antaa lausuntoja palkkaturva-asioiden hoidon kannalta periaatteellisesti tärkeistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista säädetään.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.