858/1998

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998

Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1412/1992:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen 1 mukaisesti.

Päätös ei koske tutkimustoimintaa, kehitystyötä ja analyysitarkoituksia eikä vientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 1998.

Tämän päätöksen vaatimusten vastaisia kemikaaleja ei saa luovuttaa markkinoille 1 päivä maaliskuuta 1999 jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 18 päivänä joulukuuta 1997 antama päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista (1208/1997).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/60/EY, EYVL N:o L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Komission direktiivi97/10/EY, EYVL N:o L 68/24, 8.3.1997, s. 24
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/56/EY, EYVL N:o L 333/1, 4.12.1997, s. 1

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

Taulukko

LIITE 1

Aine tai aineryhmä

1. a. Kemikaalilain 11 §:n 4 momentin mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelo) ryhmän 1 tai 2 syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokiteltu aine, joka on merkitty vähintään varoitusmerkillä "myrkyllinen" (T) ja lausekkeella R 45: "Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa" tai lausekkeella R 49: "Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä".

Kohdan a aineet luetellaan liitteessä 2 seuraavasti:

- ryhmän 1 syöpää aiheuttavat aineet luettelossa 1 ja

- ryhmän 2 syöpää aiheuttavat aineet luettelossa 2.

b. Kemikaalilain 11 §:n 4 momentin mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelo) ryhmän 1 tai 2 perimää vaurioittavaksi aineeksi luokiteltu aine, joka on merkitty vähintään lausekkeella R 46: "Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita."

Kohdan b aineet luetellaan liitteessä 2 seuraavasti:

- ryhmän 1 perimää vaurioittavat aineet luettelossa 3 ja

- ryhmän 2 perimää vaurioittavat aineet luettelossa 4.

c. Kemikaalilain 11 §:n 4 momentin mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelo) ryhmän 1 tai 2 lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi luokiteltu aine, joka on merkitty lausekkeella R 60: "Voi heikentää hedelmällisyyttä" ja/tai R 61: "Vaarallista sikiölle".

Kohdan c aineet luetellaan liitteessä 2 seuraavasti:

- ryhmän 1 lisääntymiselle vaaralliset aineet luettelossa 5 ja

- ryhmän 2 lisääntymiselle vaaralliset aineet luettelossa 6.

Kielto tai rajoitus

Liitteessä 2 mainittua syöpää aiheuttavaa, perimää vaurioittavaa tai lisääntymiselle vaarallista ainetta ei saa käyttää yleiseen kulutukseen myytäväksi tarkoitetussa kemikaalissa, jos yksittäisen aineen pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin

- aineluettelossa aineelle annettu pitoisuusraja, tai

- kemikaalilain 19 § 2 momentin nojalla kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun päätöksen liitteessä 2 taulukoissa 6 ja 6 a, 7 ja 7 a sekä 8 ja 8 a olevat ryhmien 1 ja 2 pitoisuusrajat silloin kun aineluettelossa ei ole ilmoitettu pitoisuusrajaa.

Tällaisten kemikaalien pakkauksissa on oltava muiden merkintöjen lisäksi helposti luettavissa oleva ja pysyvästi kiinnitetty merkintä: "Vain ammattikäyttöön ― Endast för yrkesmässigt bruk".

Rajoitusta ei sovelleta:

a) lääke- ja eläinlääkevalmisteeseen

b) kosmeettiseen valmisteeseen

c) seuraaviin polttoaineisiin:

- moottoripolttoaineeseen, kuten moottoribensiiniin,

- maaöljytuotteeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi siirrettävissä tai kiinteissä polttolaitteissa,

- suljetussa järjestelmässä myytävään polttoaineeseen (kuten esimerkiksi nestekaasupullo); eikä

d) taiteilijaväreihin.

LIITE 2

Johdanto

Aineen nimitys:

Päätöksessä käytetty nimitys on sama kuin se, jota aineesta käytetään sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä vaarallisten aineiden luettelosta. Aina kun on mahdollista, vaaralliset aineet on määritelty niiden Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS) tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luetteloon (ELINCS) merkityillä nimillä. Edellä mainittuihin luetteloihin merkitsemättömät aineet on nimetty käyttämällä kansainvälisesti tunnustettua nimitystä (esimerkiksi ISO, IUPAC). Muutamissa tapauksissa mainitaan myös yleisesti käytetty nimi.

Indeksinumero:

Indeksinumero on aineelle vaarallisten aineiden luettelossa annettu tunnistuskoodi. Aineet on luetteloitu aakkosjärjestyksessä.

EY-numero:

Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelossa (EINECS) on määritelty aineelle tunnistuskoodi. Koodi alkaa luvusta 200-001-8.Ilmoitetuille uusille aineille on määritelty ja julkaistu tunnistuskoodi Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelossa (ELINCS). Koodi alkaa luvusta 400-010-9.

CAS-numero:

Aineiden tunnistamisen helpottamiseksi niille on määritelty Chemical Abstracts Service (CAS) -numero.

Huomautukset:

Huomautusten täydellinen teksti on sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen vaarallisten aineiden luettelosta liitteen 1 johdannossa (kohta 6, huomautukset).

Tässä päätöksessä sovellettavat huomautukset ovat seuraavat:

Huomautus J:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EINECS-numero 200-753-7).

Huomautus K:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (EINECS-numero 203-450-8).

Huomautus L:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 3 prosenttia dimetyylisulfoksidiuutetta (DMSO), joka mitataan IP 346-menetelmällä.

Huomautus M:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä (EINECS-numero 200-028-5).

Huomautus N:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos tunnetaan aineen jalostuksen kaikki vaiheet ja jos voidaan osoittaa, että aine, josta se on tuotettu, ei ole syöpää aiheuttava.

Huomautus P:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EINECS-numero 200-753-7). 858, 10 arkkia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.