846/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 2 päivänä heinäkuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) 2 §:n 1 momentin d kohdan, jolloin kohdat e―h muuttuvat kohdiksi d―g ja 2 momentin,

muuttanut 2 §:n 1 momentin c kohdan ja 5 §:n sekä

lisännyt päätökseen uuden 5 a §:n seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Jollei toisin säädetä, tässä päätöksessä ja sen liitteissä tarkoitetaan:


c) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja liikennetraktoria sekä niiden perävaunuja; pakkauksia, säiliöitä ja säiliökontteja sekä niiden ja ajoneuvon merkitsemistä koskevia säännöksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan kuitenkin myös maatalous- ja metsätraktorit perävaunuineen sekä moottorityökoneet;


5 §
Kuljetus maastossa ja moottorikelkkailureitillä

Vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevia säännöksiä sovelletaan maastoliikennelaissa (1710/1995) tarkoitetuissa maastossa ja moottorikelkkailureitillä tapahtuvaan vaarallisten aineiden kuljetukseen maastoajoneuvolla siten kuin liitteessä C säädetään. Muilla ajoneuvoilla tapahtuviin kuljetuksiin sovelletaan pakkauksia, säiliökontteja sekä niiden ja ajoneuvojen merkitsemistä koskevia säännöksiä.

Edellä 1 momentin säännös ei koske maastossa tapahtuvaa vaarallisten aineiden kuljetusta, jos aineita kuljetetaan maatalouden omaan käyttöön.

5 a §
Maa- ja metsätaloudessa, maanrakennuksessa sekä muussa vastaavassa toiminnassa moottoripolttonesteiden varastointiin ja kuljetukseen käytettävät suurpakkaukset ja säiliökontit

Seuraavien palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (313/1985) mukaisista siirrettävistä säiliöistä katsotaan maa- ja metsätalouden, maanrakennuksen sekä muun vastaavan toiminnan yhteydessä varastoitaessa ja kuljetettaessa moottoripolttonesteitä täyttävän suurpakkaukselle tai säiliökontille säädetyt rakennevaatimukset:

a) mainitun päätöksen 44 §:n mukaiset teräksiset suorakulmaiset ja lieriömäiset tilavuudeltaan vähintään 0,45 m3:n mutta alle 1,5 m3:n vetoiset siirrettävät säiliöt lisäyksen A.6 tarkoittamina suurpakkauksina;

b) mainitun päätöksen 41 §:n ja standardin SFS 2733 mukaiset teräksiset lieriömäiset tilavuudeltaan vähintään 1,5 m3:n mutta enintään 3,0 m3:n vetoiset siirrettävät säiliöt lisäyksen A.6 tarkoittamina suurpakkauksina; ja

c) mainitun päätöksen 41 §:n ja standardin SFS 2733 mukaiset teräksiset lieriömäiset tilavuudeltaan yli 3,0 m3:n vetoiset siirrettävät säiliöt lisäyksen B.1b tarkoittamina säiliökontteina.

Edellä 1 momentin a―c kohdassa tarkoitettujen suurpakkausten ja säiliökonttien varusteet saavat olla 1 momentissa mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisia lukuun ottamatta ilmaputkea, joka on korvattava paineentasauslaitteella. Suurpakkaukset ja säiliökontit eivät kuitenkaan saa olla alakautta tyhjennettäviä tai täytettäviä. Suurpakkaukset ja säiliökontit voidaan varustaa valuma-altaalla.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin suurpakkauksiin ja säiliökontteihin sovelletaan lisäyksen A.6 suurpakkausten ja lisäyksen B.1b säiliökonttien tyyppihyväksyntää ja määräaikaistarkastuksia koskevia säännöksiä. Tarkastuskilvessä tulee olla lisäyksissä A.6 ja B.1b edellytettyjen tietojen lisäksi 1 momentissa mainitussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä edellytetyt tiedot.

Turvatekniikan keskus tyyppihyväksyy 1 ja 2 momentissa tarkoitetut suurpakkaukset ja säiliökontit. Ennen suurpakkauksen tai säiliökontin käyttöönottoa edellytettävät tarkastukset ja määräaikaistarkastukset suorittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta annetun asetuksen (1208/1995) mukainen tarkastuslaitos.

Muilta kuin 2―4 momentissa tarkoitetuilta osin tässä pykälässä tarkoitettuihin suurpakkauksiin ja säiliökontteihin sovelletaan kaikkia liitteiden A ja B säännöksiä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöönotettuja 5 a §:ssä tarkoitettuja siirrettäviä säiliöitä saa tämän päätöksen estämättä kuljettaa 1 päivään tammikuuta 2005 asti.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa poikkeusluvalla käyttöön hyväksyttyjen säiliöiden katsotaan täyttävän tämän päätöksen vaatimukset. Näihin säiliöihin sovelletaan kaikkia liitteiden A ja B säännöksiä.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.